KAMUDA ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÜCRETLERİ DERHAL…

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, toplu iş görüşmeleri devam ederken, kamuda çalışan ve emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkarılması ve çalışanlara toplu sözleşme ve grev haklarını tanıyan demokratik bir sendika yasasının hazırlanmasını istedi…  Soğancı, 23 Ağustos 2007 tarihinde YKM önünde konuya ilişkin kitlesel bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras ve İlker Ertem ile çok sayıda oda başkanı ve yöneticisi katıldı. TMMOB'nin basın açıklamasına KESK Başkanı İsmail Hakkı Tombul ve Mülkiyeliler Birliği Başkanı Ali Çolak da destek verdi.

KAMUDA ÇALIŞAN ve EMEKLİ OLMUŞ
MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÜCRETLERİ
DERHAL İNSANCA YAŞANABİLECEK BİR DÜZEYE ÇIKARILMALIDIR!…

Kamuda çalışanların toplu iş görüşmeleri başladı. Hükümet bir kez daha "toplu görüşme" ile kamuda çalışanları oyalamaktadır. "Toplu Görüşmelere" dayanak oluşturan 4688 sayılı yasa mevcut içeriğiyle demokratik değildir ve sendikal hakları kapsamakta yetersizdir. Çalışanların en temel hakkı olan "Toplu Sözleşme ve Grev" unsurlarını içermeyen bir düzenleme, gerçek bir sendikal düzenleme değildir. Yapılması gereken kamu çalışanının toplu sözleşme ve grev haklarını tanıyan, demokratik bir sendika yasasının hazırlanmasıdır.

TMMOB, öncelikle "toplu görüşme" masasının "toplu sözleşme" masasına çevrilmesini istemekte ve beklemektedir. Çünkü on binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının çalıştığı kamuda, insanca yaşanabilecek koşullar için kamu emekçilerinin pazarlık güçlerini artıracak başka seçenekleri bulunmamaktadır.

TMMOB, anayasal bir hak olan grevli, toplu sözleşmeli bir sendika yasası için kamu emekçilerinin yanındadır.

Sevgili Arkadaşlar,

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilen, açlık ile yoksulluk sınırları arasına sıkışan ücretleriyle yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmaktadırlar.

Bu duruma rağmen, AKP hükümeti, kamuda çalışan arkadaşlarımızın insanca yaşayacak bir ücret alması yerine, tahmin edilen enflasyon rakamları kadar zam yapma anlayışından vazgeçmiyor. Bu zammı da bir lütufmuş gibi kamuoyuna sunuyor ve pazarlık masası dışında başbakanın tek yanlı insafına bırakıyor. Uluslararası güçlerin yönlendirdiği kamunun etkinliğinin azaltılması stratejisinin bir parçası olan bu politikaya derhal son verilmelidir.

Sevgili Arkadaşlar,

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının aynı hizmeti üretirken farklı statülerde çalıştırılması ve farklı ücretler alması da asla kabul edilemez!… İşletmelerin hızla yapı değiştirdiği ve buna bağlı olarak çalışma yaşamının hızla değiştiği, esnekleştirildiği ve kuralsızlaştırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Genişleyen ve farklılaşan hizmet ve çalışma koşullarının, aynı hızla mesleki normlarla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde kanıksanan "statü" farklılıkları bu temelde yeniden ele alınmalıdır. Çalışma yaşamının esnekleşmesine ve kuralsızlaştırılmasına karşı çıkılmalıdır. Kamuda ve yerel yönetimlerde çifte standart oluşturan sözleşmeli uygulaması ve buna bağlı olarak yaratılan ücret dengesizliği derhal ortadan kaldırılmalıdır!…

Sevgili Arkadaşlar,

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için gerçek güvence; uluslararası hukuka uygun sendikal hakların kazanımıdır. Yüzbine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı kamuda çalışmaktadır. Ancak bu önemli kesimin, toplu sözleşme ve grevi de içeren sendikal hakları; uluslararası normlara uygun olmayan bir biçimde engellenmiştir.

"Devlet Memurları Yasa Tasarısı" ile iş güvencesini ortadan kaldırarak, esnek ve sözleşmeli bir çalışma hayatını emekçilere dayatmaya devam eden, kamu hizmetlerinin tasfiyesinin aracı olan özelleştirme uygulamalarını sürdüren iktidarların; memur, işçi, sözleşmeli ve geçici personelin sorunlarını çözmesi ve bu hakları teslim etmesi de beklenemez.

İçinde üyelerimizin de bulunduğu başta KESK olmak üzere, sendikalı kamu çalışanlarının örgütlü mücadelesi ancak bir sonuç getirebilir. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının uluslararası hukuka uygun grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakların kullanımına sahip çıkması ve bunun için örgütlü mücadele etmesi geleceğimizdir!…

Sevgili arkadaşlar,

Kamuda en üst düzey bir görevden emekli olmamışlarsa, mimar, mühendis ve şehir plancılarının alacakları emekli maaşıyla insanca yaşamaları mümkün değildir. Emekliler, yıllarını vererek çalıştıkları ve değerler üreterek bugünlere gelmesine katkıda bulundukları ülkemizde, sosyal haklardan da mahrum bırakılmaktadır. Toplumun dar ve sabit gelirli diğer kesimleri gibi, emekliler de büyük sıkıntılar içinde yaşam savaşı vermektedir. Mimar, mühendis ve şehir plancısı emeklilerle birlikte tüm emeklilerin maaşlarının insanca yaşam koşullarını sağlayacak düzeye çekilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, emeklilerin örgütü olan Emekli-Sen'in önünü kesmeye yönelik çabalara son verilmeli ve emeklilerin örgütlenme ve hak arama kanallarının önü tıkanmamalıdır.

Sevgili Arkadaşlar,

Üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılamayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren, toplumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam eden TMMOB, Siyasi İktidara bir kez daha sesleniyor:

Kamuda çalışanlara uluslararası hukuka uygun sendikal haklarını kullanma güvencesi, toplu sözleşme ve grev hakkı tanıyan yasal düzenleme derhal yapılmalıdır.

"Toplu Sözleşme" yerine uygulanan "toplu görüşme" oyununa derhal son verilmelidir.

Kamuda çalışan ve emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri derhal insanca yaşanabilecek bir düzeye çıkarılmalıdır!…

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

23.08.1007 TMMOB.OR.GTR