Hazine arazileri de açık artırma ile satışa çıkıyor

Taşınmazlarının idaresi hakkında yeni yönetmelik taslağı Başbakanlığı gönderildi…
Birlikte satılmasında “kamu yararı” bulunan araziler için tek ihale yapılabilecek
Maliye Bakanlığı rantı yüksek Hazine arazilerini, açık arttırma usulü ile satmaya hazırlanıyor. Maliye Bakanlığının Başbakanlığa gönderdiği Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkında Yönetmelik Taslağıyla, kamu taşınmazlarının satışı, kiralanması ve trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile ön izin verilmesi ve ecrimisil (tazminat tutarı) işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenleniyor.
Pazarlık usulü
Uygulamada sadelik sağlanmasını öngören Yönetmelik Taslağı ile konuya ilişkin farklı yönetmelik ve tebliğlerde yer alan düzenlemeler de tek başlık altında toplanıyor. Ayrıca sözleşmeler ve şartnameler standart hale getiriliyor.Resmi Gazetede yayınlanmasını takip eden ayın başında yürürlüğe girecek Yönetmelik Taslağıyla, Hazine arazilerinin İhale Kanununda yapılan değişikliğe paralel açık artırma yolu ile satılmasına da olanak sağlanıyor. Halen Özelleştirme İdaresi Başkanlığının kullandığı yöntemin Maliye Bakanlığınca uygulanmaya başlanmasıyla, belli tutarı aşan ihalelerde pazarlık usulü ile açık arttırmaya gidilecek.
Fiyatı artacak
2007 bütçesinde 750 bin YTL olarak öngörülen sınırın üzerindeki ihalelerde, kapalı zarf usulü ile tekliflerini ileten en yüksek 3 teklif sahibi, açık artırmaya alınacak ve Hazine taşınmazı pazarlık sonunda en yüksek teklifte bulunan kişi ya da kuruluşa satılacak. Bu şekilde Hazineye ait taşınmazların satışından, daha yüksek bir gelir elde edilebilecek.
DENİZ KIYILARINDA YENİ UYGULAMA
* Yat limanı ve turizm amaçlı deniz yüzeyi kullanımlarında kira bedeli tespitinde yöntem değişecek. Buna göre, projelendirilmiş veya mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinin de bulunması halinde, deniz yüzeyinin kullanma izni metrekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen beher metrekare bedelinin yüzde 10’undan az olmayacak.
* Kirada ise söz konusu bedel ilk yıl için taşınmazın emlak vergisine esas metrekare birim değerinin yüzde 5’inden düşük tespit edilemeyecek.
* Maliye bakanlığı yetkilileri, öngörülen bu düzenleme ile deniz yüzeyi
kiralarında bir miktar düşüş beklediklerini söylediler.

Yenigün – 11.06.2007{nomultithumb}