Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Tarih : 17/04/2007
Son Başvuru Tarihi : 08/06/2007
Teslim Tarihi : 14/09/2007
Sonuç Bildirim Tarihi : 25/09/2007
Düzenleyen : TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi & TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması

Kentlerde yapı ve mekan üretim süreçlerine ve kullanımlarına yönelik, devlet, hükümet ve yerel yönetimler politikalarının kamu yararına şekillenmemesi; yapıların ekonomik ömürlerini tamamlamadan ve işlevsel özelliklerini kaybetmeden kullanım değiştirmelerine ya da kent mekanlarının kentsel dönüşüm adı altında rant amaçlı farklı kullanılmalarına neden olmaktadır.

Aynı yaklaşımdan kaynaklı, Ankara kentinde ve merkez ilçelerinde kullanılmayan, ancak, işlevsel ve ekonomik değeri olan mekanların ve yapıların yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılmaları amacıyla, “Kent Düşleri” adı altında mimari fikir üretim süreçleri başlatılmıştır. Bu süreçlerin başlatılması içeriğinden kopartılmaya, hızla dönüştürülmeye ve başkalaştırılmaya çalıştırılan, Ankara kenti için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Kente dair fikirlerin üretilmesi ve dinamik üretim süreçleri ile birlikte farklı disiplinlerin bir arada çalışmasına olanak sağlayacak olan bu yarışma, hızla dönüştürülmeye çalışılan kentte yapı ve mekan kullanımlarına ilişkin alternatif yaklaşımlar için bir platform oluşturacaktır.

Kültürel katmanlılık ve sürekliliğin olduğu Ankara kenti, Cumhuriyetin ilanı ile bir başka kimlik kazanmış, tüm kültürlerin somut ve soyut verilerinin kalıtları ile 21. yy’a kadar gelebilmiştir. Bilişim ve iletişim çağı olan 21. yüz yılda çağın teknolojisi ve araçlarını da kullanarak bilişimin verilerin geleceğe iletişiminden sorumlu olan kurum, kuruluş ve kişiler olarak kentin değerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı üretim sürecinin bir bütün olduğu gerçeğiyle kent kültürünün oluşumunda etken olan tüm disiplinlerin katılımıyla Kent Düşleri kapsamında ikinci fikir yarışmasının teması, “Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü Değerlendirme Projesi” olarak belirlemiştir.

Ankara’ya 35 km uzaklıkta bulunan ve 1941 yılında açılan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Türkiye’de kurulan 21 köy enstitüsüne eğitimci yetiştiren bir “üniversite” olarak kurgulanmıştır. Projesi yarışmayla elde edilmiş ve binanın yapım sürecine tüm Köy Enstitülü öğrenciler katılmıştır. Köy Enstitüleri ile birlikte bir aydınlanma süreci yaşayan Ülkede , dönemin çalkantıları ve spekalüsyonları sonucunda 1950 yılında kapatılma süreci başlamış 1954 yılında ise köy enstitülerini kapatılmıştır.. Yapılarının bir kısmı kullanılan, bir kısmı da boş olarak çürümeye terkedilmiş olan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitiüsü, bir döneme tanıklık etmiş bir aydınlanma projesidir. Aynı zamanda farklı alanların bir aradalığı ve uygulamaya dönük anlayışı ile modern eğitim kurumları içinde seçkin bir yere sahiptir. Bu anlamıyla kullanılmayan enstitü yapılarının yeniden işlevlendirilerek kente kazandırılması ve üretime dayalı eğitim modelinin yeniden gündeme gelmesi açısından da özel önem taşımaktadır.

Yarışma, tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin yaşadığı kente dair kullanılmayan boş alanların ve yapıların nasıl yeniden değerlendirileceğine, mekanların içeriğinin tarihsel ve felsefi altyapısıda dikkate alınarak kente ve kentlilerin kullanımına ve hizmetine nasıl sunulacağına ve gündelik hayatımızda nasıl yer alacağına ilişkin, ideallerinin, hayallerinin sunumunu ve paylaşımını amaçlamaktadır.

Yarışma, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kent yaşamına ilişkin ideallerinin; diğer disiplinlerle ve toplumla paylaşılması ve fikirlerinin ilgili disiplinlerle işbirliği içerisinde uygulanabileceği ortamların yaratılması, yaşadıkları yapılı çevrenin üretim sürecinde yer alan mesleklerin hangi aşamada nasıl bir ilişki içerisinde çalıştıklarının anlaşılması ve kent duyarlılığının teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Farklı disiplinlerin gruplar halinde oluşturdukları kente dair kent düşlerinin fiziksel, sosyal ve kültürel ortama yansıtılmasının yaratacağı düşünce zenginliğinden yola çıkılarak kamuoyu yaratılması yarışmanın bir başka hedefidir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
ve İnşaat Mühendisleri Odası, kentlerimizin kimliksizlik, bellek yoksunluğu, estetik kaygılardan uzak plansız önermeler ile yaşamakta oldukları kültürel yoksunluk gerçeğiyle, kenti geliştirmeye ve sorunlarına alternatif önermeler sunmayı ve bu sorunları kentin aktörleri ile paylaşarak, birlikte iletişim içerisinde çözmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle; bu yarışma aynı zamanda kent yaşamına ve geleceğine dair oldukça sınırlı ve dar görüşlerin hakimiyetinde olan düşüncelerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını, kentlilerin, uzmanların, yerel yöneticilerin, demokratik kitle örgütlerinin, sivil inisiyatiflerin, yerel yöneticilerin ve kamu yönetimde görev alan idarecilerin bir araya geldikleri, kollektif bir süreç tanımlanmasını ve çözüm önermelerinin tartışılmasını, yaşadığımız hayatı ve mekânları sorgulayacak platformlar oluşturulmasını da hedeflemektedir.

Yarışma, ulusal ve tek kademeli olmak üzere lisans ve yüksek lisans öğrencileri arasında iki kategoride gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılan her proje ve fikir kent açısından önemlidir. Bu nedenle bu yarışma sürecinde her önermenin tartışılabilir ve paylaşılabilir kılınmasını sağlayacak tartışma ortamları düzenlenecektir. Yarışmaya katılan her katılımcının aynı zamanda önerdiği projesini sunacağı, anlatacağı ve tartışacağı düşünsel altyapıyı da ortamla paylaşması beklenmektedir

Gerçekleşebilir kent düşleri oluşturmak, bu düşlerin toplumla buluşmasını sağlayarak ortak heyecana dönüşmelerini uygulanabilir kılmak imkânsız değildir.

Tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bu heyecana katılmaya, KENTe dair DÜŞLER kurmaya ve ideallerini toplumla paylaşmaya; tüm kentlileri, yerel yöneticileri, kamu idarecilerini, meslek odalarını, sivil inisiyatifleri bu duyarlılığın yaygınlaşması için birlikteliğe, ortak hareket etmeye davet ediyoruz.


Yarışma Amaçları:

· Yapı üretim sürecinin farklı disiplinlerin farklı görev tanımlarından giderek bir bütün olduğu gerçeği ile, Ankara kentinde kullanılmayan yapı ve alanlara yönelik alternatif önermelerin disiplinler arası ilişkiler çerçevesinde ortak bir çalışma ile fikri boyutta elde edilmesi,
· Yarışmaya açılacak alanların kentin yok anından kurtularak var olan bir ana değişmesi, yeniden kullanılarak değerlendirilmesi için kamuoyu oluşturulması,
· Yapılı çevre üretim sürecinde disiplinler arası ilişkinin lisans eğitimi yani öğrencilikten itibaren başlamasının teşvik edilmesi,
· Yarışma ile birlikte köy enstitülerindeki uygulamalı eğitim modelinden yola çıkılarak, eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin yapılması,
· Kentin tüm aktörlerinin kente yönelik oluşturulacak fikri projelerde ortak katılımının sağlanması.

Yarışmaya Katılma Esasları ve Biçimi:

Yarışma 2 ayrı kategoride (lisans ve yüksek lisans öğrenimi), ulusal, serbest ve tek kademeli olarak düzenlenmiştir.

Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya ekip olarak girilmesi önerilmektedir. Dayanışmacı ve disiplinler arası bir ilişki sürecide tanımlandığından ekibin içerisinde inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerinin olması zorunludur.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.
· Kayıt yaptıran yarışmacı adaylarının adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi;
· Kayıt yaptıran lisans ve yüksek lisans öğrencileri için, okullarından alınacak öğrenci olduklarına ilişkin belge,
· Kayıt yaptıran mimarlık, inşaat mühendisliği ve TMMOB’ye bağlı diğer disiplinler dalında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim gördükleri bölgede faaliyet gösteren TMMOB’ye bağlı ilgili disiplinlerin Odalarına öğrenci üyelik için başvurduklarını gösteren başvuru belgesi, yüksek lisans öğrencilerinin ise ilgili disiplinlerin Odalarına üye olduklarını belirten belge.
· Yarışmaya diğer disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerden oluşan bir ekiple katılınması durumunda, ekibin içerisinde Mimarlar Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası öğrenci üyeliğine başvuruda bulunmuş mimarlık ve İnşaat Mühendisliği öğrencisi ya da Oda’ya üye yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılan ekibin içerisindeki tüm üyelerin ayrı ayrı kayıt yaptırması gerekmektedir. KKTC’de öğrenim gören mühendislik ve mimarlık öğrencileri için öğrenci üyelik koşulları aranmaz.
· Yarışmaya katılan tüm ekip üyelerinin web üzerinde kayıt yaptırmaları ve katılımla ilgili tüm belgeleri tamamlamaları gerekmektedir.
· Kayıt için gereken belgeler tamamlanarak proje teslimi sırasında verilecek kimlik zarfı içerisine koyulacaktır
· Yarışmaya kayıt işlemleri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi web sayfası www.mimarlarodasiankara.org üzerinden yapılacaktır
· Yarışmacılar; web üzerinden kayıt formunu doldurduktan sonra kendisine verilen şifre ile Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sayısal Sistem Dönüşüm Projesi Mim-Ağ üzerinden yarışma ile ilgili verilere ulaşabilecektir.(Bkz. Madde D)

Yarışmacılar, yarışma ile ilgili soruları 01 Haziran 2007 Cuma günü saat 18:30’a kadar ele geçecek şekilde posta, faks veya e-mail ile ‘sorular’ başlığı altında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne iletebilirler.

Adres: Konur Sokak 4/3 Kızılay/Ankara
Fax: 0 (312) 417 18 04 .
E-mail:hasanoglanyarismasi@mimarlarodasiankara.org

Soruların cevapları; son soru sorma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, tüm yarışmacılara posta,e-mail ve web sitesi aracılığı ile iletilecektir.

Proje panoları, CD ROM ve kimlik zarflarının en geç 14 Eylül 2007 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın İlanı 17 Nisan 2007
Yarışmaya İlişkin kayıtların başlaması 24 Nisan 2007
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması (en son tarih) 1 Haziran 2007
Web üzerinden son kayıt tarihi 8 Haziran 2007
Sorulan soruların tümünün cevaplarının ilanı……………………………. …… 11 Haziran 2007
Köy Enstitüleri Mezunları ile Buluşma/Kamp …………………………………23-24 Haziran 2007
Projelerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
Ulaşması veya teslimi için son tarih 14 Eylül 2007
(saat 18.30’a kadar)
Jüri çalışmasının başlaması 17 Eylül 2007
Değerlendirme Konferansı 22 Eylül 2007
Kazananların açıklanması 25 Eylül 2007
Projelerin sergilenmesi, kollokyum ve ödül töreni 1 Ekim 2007
{nomultithumb}