Genel Merkezimizce açılan davaya Danıştay’dan “red” !

Şehir Plancıları Odası tarafından, 02.06.2005 tarih ve 25833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği"nin 6. maddesinin 1. fıkrasındaki "imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları" ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay 8. Dairesi, red kararı verdi.

Kararda; "Mesleki uygulamalarda kamu yararını, meslek haklarını ve etiğini korumak, müellif haklarını gözetmek, haksız rekabeti önlemek, mesleki sorumlulukları tanımlamak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutmak amacıyla Mimarlar Odası tarafından çıkarılan dava konusu Yönetmeliğin kapsamında serbest mimarlık hizmetlerini üreten mimarlara tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen mimarların görev ve sorumlulukları, mesleki etkinliklerinin denetim kuralları, serbest mimarlık hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kurallar ve uygulamaların tarifi yapılmıştır.

3458 sayılı Yasa ve 6235 sayılı Yasanın 13. ve 39. maddelerine dayanılarak yürürlüğe giren dava konusu Yönetmeliğin …. 6. maddesinde, mimarlık hizmetleri içinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları , mimari mesleki kontrollük hizmetleri ve mimari fenni mesuliyet hizmetlerinin serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleri olduğu belirlenmiştir." tespitleri yapılmış olup, sonuç olarak;

"3194 sayılı İmar Kanunu'nun 38. maddesinde imar planlarının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 17. maddesinde ise koruma amaçlı imar planlarının yapılması ve uygulanmasında mimarların yetkili kılındığı ve mimarlık mesleğinin imar planlama hizmetlerini ana faaliyet olarak disiplin içine aldığı anlaşıldığından; dava konusu Yönetmelik maddelerinde anılan yasal ve düzenleyici kurallara, kamu hizmeti gereklerine ve kamu yararına aykırılık bulunmadığı" yönündeki gerekçeyle davanın reddine karar verilmiştir.

Karara PDF formatında ulaşmak için tıklayınız.

TMMOB internet sitesi – 10.01.2007