Genel Merkezimiz 18 Kasım’da Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Düzenliyor

Son on yıllarda benimsenen neoliberal politikalar ve bu politikaların yol açtığı ‘küreselleşme’ süreçleri, yerleşik toplumsal ilişkiler ve yapılarda önemli değişikliklere neden olurken kentleri sözkonusu değişimin odağına yerleştirmekte. Kentler uluslararası sermaye hareketlerinin düğüm noktaları olarak öne çıkarken, kentsel mekanın (yeniden) üretimi yeni birikim stratejilerinin önemli bir parçasını oluşturmakta.

 Büyük kentsel yatırımlar, kentsel yenileme projeleri, soylulaştırma (gentrification) girişimlerine bürünen bu süreç, bir sosyo-mekansal yapı olarak kentleri köklü bir dönüşüme tabii tutmaktadır. Bir yandan yerel-üstü dinamiklerle/sermaye akışlarıyla daha yoğun biçimde ilişkili kentsel politikalar kent yönetimine hakim olmakta ve yeni yönetim/düzenleme biçimleri ortaya çıkmakta, diğer yandan bu politikalar sonucunda kentsel mekanda büyük yer değişiklikleri/yerinden edilmeler yaşanmakta ve toplumsal sınıflar arasındaki sosyo-mekansal ayrışma dinamikleri derinleşmektedir

Bununla birlikte yeni bir kentleşme biçimine işaret eden bu süreçte, kent mekanını belirli bir bütünlükte kurgulayan ve toplumsal sınıflar arasında belirli bir sosyo-mekansal bütünleşmeyi hedefleyen kent planlaması paradigması yerine kentsel mekanı özelleşmiş parçalar biçiminde ‘değerlendirmeyi’ hedefleyen proje temelli yaklaşımlar tercih edilmektedir. Bu tercihin dramatik ve aynı zamanda ironik sonucu ise, kentlerin yükselişi olarak adlandırılan bir dönemde farklı toplumsal sınıfların sosyal ve mekansal olarak temas içinde olma halini ifade eden “modern kent” tahayyülünü altını oyan toplumsal dışlanma ve yok saymanın ‘değerlenen’ kentlerin diğer yüzünü oluşturmasıdır.

Bu çerçevede, son yıllarda başta İstanbul kenti olmak üzere kentlerimizde genel olarak “kentsel dönüşüm” söylemi etrafında geliştirilen büyük kentsel yatırımlar, yenileme ve canlandırma projeleri ve uygulamalarını toplu bir biçimde ortaya koymak ve çok boyutlu biçimde değerlendirmek gerekiyor. Ülkemizde kentsel mekana yönelik artan ekonomik ve politik ilginin toplumsal kaynakları nelerdir ve nerelerdedir? Kentsel dönüşüm söyleminin mevcut kentsel politika tercihleri içerisinde edindiği hakim konum yeni bir kentleşme evresini mi işaret ediyor? Kentsel dönüşüm projeleri toplumsal sınıflar arasında nasıl bir sosyo-mekansal değişime yol açıyor? Kentsel mekanın belirli parçalarının dönüşümü yoluyla sağlanacak kentsel gelişim modeli, yerleşik kent planlama hukuku ve pratiğine neler getirmekte? Geçmişteki ekonomik ve politik tercihler nedeniyle kronik sorun yumağına dönüşmüş kentlerimiz için “kentsel dönüşüm” mantığı çözüm olabilir mi? Alternatif kentsel dönüşüm politikaları geliştirilebilir ve uygulamaları yapılabilir mi?…
Bu temel sorular etrafında bir süredir çalışmalarını yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm Sempozyumunun taslak programını tamamladık. 18 Kasım 2006 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz Sempozyum ile kentsel dönüşüm sorunu kuramsal, pratik, toplumsal ve hukuki boyutlarıyla tartışacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU
(taslak program)

ÇERÇEVE SUNUŞLAR

Hatice KURTULUŞ: Kentsel Dönüşüme Modern Kent Mitinin Çöküşü Çerçevesinden Bakmak

Binnur Öktem: Neoliberal Küreselleşmenin Kentlerde İnşaası: AKP’nin Küresel Kent Söylemi ve İstanbul’un Kentsel Dönüşüm Projeleri

Menaf Turan- Kübra Cihangir Çamur: Kentsel Toprak Yönetiminde TOKİ’nin Rolü

Asuman Türkün: Kentsel SİT Alanlarında Turizm Amaçlı Dönüşüm ve Sorunlar: Ankara Kalesi Örneği

Besime Şen: Eski Kent Merkezlerinin Dönüşümünde Yeni Politikalar ve Aktörler: Galata Örneği

Nihan Özdemir Sönmez: Kentsel Dönüşümde Uygulama Modelleri: Katılımcı Model mi Piyasa Mekanizması mı?

Şükrü Aslan : Yıkılmayı Bekleyen Gecekondular: Eyüp İlçesi Güzeltepe Mahallesinde Bir Konut Bölgesi

ŞEHİR PLANCILARI ODASI SUNUŞLARI

ŞPO Ankara Şube: Ankara Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama Süreçleri

ŞPO İstanbul Şube: İstanbul Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama Süreçleri

ŞPO İzmir Şube: İzmir Kentinde Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama Süreçleri

KENTSEL  MEKAN DÖNÜŞTÜRÜLÜRKEN…

Ankara Dikmen Vadisi Barınma Hakkı Bürosu

Sulukule Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği

İstanbul Anadolu Yakası Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platformu/Maltepe Gülsuyu-Gülensu Mahallesi

Özhan Önder'Kentsel Dönüsümün Toplumsal Karşılığı: Zorunlu Göç ve İskanın Roman Topluluklarına Etkisi Üzerine