EXPO 2015 kurullarına sekiz yeni üye atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla İzmir Yönlendirme Kurulu’nun üye sayısı 18’den 22’ye çıkarıldı. Yürütme Komitesi de 7 yerine 11 kişiden oluşacak

ANKARA AA / TURAN GÜLTEKİN İzmir Milliyet Ege – 05.07.2007{nomultithumb}

Bakanlar Kurulu’nun ''EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ile Yürütme Komitesi’nin Teşkiline Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'' Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Yönlendirme Kurulu’nun üye sayısı 18’den 22’ye, Yürütme Komitesi’nin üye sayısı 7’den 11’e çıkarıldı.
EXPO 2015 İzmir adaylık sürecine ilişkin yapılacak çalışmaların usulü ve temel esasları yönlendirme kurulunca belirlenecek. Bu çerçevede yönlendirme kurulunca tanıtma, danışma, onur, denetleme gibi uygun görülecek alt kurullar oluşturulabilecek. Yönlendirme kurulunca yapılan iş ve işlemler, özel hukuk hükümlerine tabi olacak.
Yürütme komitesi, Dışişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında, yönlendirme kurulunda yer alan kamu kurumları temsilcilerinin kendi aralarından seçecekleri başkan dahil en fazla 6 kişi ve kamu kurumu dışında kalan kurumların kendi aralarından seçecekleri en fazla 5 kişi olmak üzere 11 kişiden oluşacak. Daha önce bu sayı 7 olarak belirlenmişti.

Sekreterya oluşturuldu
Yürütme komitesi, adaylık süreciyle ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, icaplarını yerine getirmeye yetkili olacak. Bu çerçevede yapılan iş ve işlemler hakkında yönlendirme kurulu düzenli olarak bilgilendirilecek.
Yönlendirme kurulu ile yürütme komitesine çalışmalarında destek sağlamak üzere yönlendirme kurulu başkanınca görevlendirilecek bir genel sekreter başkanlığında ve yeterli sayıda personelden sekreterya oluşturuldu. Sekreterya; yönlendirme kurulu ile yürütme komitesince verilecek görevleri yerine getirmek, yürütme komitesi başkanı adına bütçeyi hazırlayarak onaya sunmak, bütçeyi uygulamak, gerekli yazışmaları yapmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, toplantı tutanaklarını hazırlamak ve dağıtımını sağlamakla yükümlü olacak.

Para yetkisi yürütmede
Bu kararla ''il içi koordinasyon'' başlığı altında düzenlenen ve ''İzmir Valisi görev alanına ilişkin idari konularda koordinasyonu sağlamakla ve yürütme komitesinin çalışmalarını denetleme görevlidir'' maddesi yürürlükten kaldırıldı.
Değişikliğe göre yönlendirme kurulunun bütçesi, yönlendirme kurulu üyesi kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuat uyarınca aktarılacak tutarlarla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile diğer özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yapılan ayni ve nakdi yardımlar, sponsorluk gelirleri, faiz gelirleri ve diğer gelirlerden oluşacak. Gelirler, ulusal bankalardan birinde bu amaçla açılacak vadeli ve vadesiz hesaplarda toplanacak. Hesap açmaya, kapamaya yürütme komitesi başkanı yetkili olacak. Başkan, bu yetkilerini kısmen veya tamamen yürütme komitesinin diğer üyelerinden bir ya da birkaçına devredebilecek.

Çevreci avukattan

İnciraltı’na dava

BERGAMA köylülerinin avukatı Senih Özay, EXPO 2015’e de el attı. Özay, İnciraltı’nın gerekli inceleme yapılmadan ve Çevre Etki Değerlendirme raporu hazırlanmadan EXPO alanı ilan edildiğini öne sürdü. Özay, yürütmenin durdurulup, iptali için idari mahkemede dava açtı.

GENEL SEKRETER VEKİLİ

Gücümüz arttı

EXPO 2015 İzmir Genel Sekreter Vekili Tunç Soyer, kararı şöyle yorumladı: ''Ciddi eksiklikler giderildi. Proje DPT’nin de dahil edilmesiyle ulusallaştırıldı. Ayrıca gücümüz ve hareket kabiliyetimiz arttı. Valilik icranın içine alınarak, daha etkin pozisyona getirildi, il içi koordinasyon tanımlamasına gerek kalmadı. Hükümet seçim telaşına rağmen, konuya ne kadar önem verdiğini gösterdi.''