Çeşme’de pazaryeri sorunu

ELİF DE­MİR­Cİ Milliyet Ege – 01.07.2008{nomultithumb}

İz­mir’in göz­de tu­rizm il­çe­si Çeş­me’de, pa­zar­ye­ri so­ru­nu ya­şa­nı­yor.

Semt pa­za­rı­nın, yak­la­şık bir ay­dır, il­çe­nin en iş­lek cad­de­si olan Dal­yan Yo­lu üze­rin­de, otel, mo­tel ve pan­si­yon­la­rın önü­ne ku­rul­du­ğu be­lir­til­di. Bu ta­rih­ten ön­ce bir alt so­kak­ta ku­rul­du­ğu, o za­man kim­se için prob­lem ya­rat­ma­dı­ğı sa­vu­nul­du.
Be­le­di­ye, tep­ki­ler üze­ri­ne pa­za­rın ku­ru­luş gü­nü­nü, cu­ma­ya al­dı, an­cak bu ön­lem de çö­züm ge­tir­me­di. AKP İl­çe Baş­ka­nı Atil­la Cer­tel, gü­rül­tü ve gö­rün­tü kir­li­li­ği ya­rat­tı­ğı­nı söy­le­di, “Tu­rist­ler; otel­le­re, pan­si­yon­la­ra gi­rip çık­mak­ta zor­la­nı­yor. Kö­tü ko­ku da ya­yı­lı­yor” de­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Fa­ik Tü­tün­cü­oğ­lu ise pa­za­rın ku­rul­du­ğu 1 ki­lo­met­re­lik bö­lüm­de sa­de­ce iki pan­si­yon ve bir otel ol­du­ğu­nu öne sür­dü. Tü­tün­cü­oğ­lu, “On­lar da pa­zar­ye­ri­nin çı­kı­şın­da. Ke­sin­lik­le pa­zar­dan et­ki­len­mez­ler. AKP, iki pan­si­yon için mu­ha­le­fet ya­pı­yor. Ken­di dü­şün­ce­le­ri­ne gö­re be­ni yıp­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar” de­di.