Çeşitli İmar Planları Yaptırılması

İhale Makamı: Safranbolu Belediye Başkanlığı
İşin Adı: Çeşitli İmar Planları Yaptırılması
İşin Yapılacağı Yer: KARABÜK
İhale Kayıt No: 2007/47297
İhale Tarihi: 01 Haziran 2007 Cuma Saat : 14:00
İhale Şekli: açık ihale usulü ile
İhale Yeri: Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Şartname Bedeli: 1.000

1. İdarenin
a ) Adresi : Yeni Mah. Belediye İş Merkezi Kat:1 78600-Safranbolu/KARABÜK
b ) Telefon – Faks Numarası : 370 7124114 – 370 7123642
c)Elektronik Posta Adresi (varsa) :

2. İhale konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2.950 Ha Alanın 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Yapımı, 1.000 Ha. Alanın Uygulama İmar Planı Yapımı, 1.300 Ha. Alanın İmar Planı Revizyonu Yapımı, 700 Ha. Alanın İmar Uygulaması Yapımı (18. Madde Uygulaması), 250 Ha. Kentsel Sit Alanlarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonu Yapılması, 250 Ha. Kentsel Sit Alanlarında Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu Yapılması, 100 Ha. Doğal Sit Alanlarında Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Yapılması, 100 Ha. Doğal Sit Alanlarında Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapılması, 3300 Ha. Alanın İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması, 3300 Ha. Alanda Uydu Görüntüsü Alımı ile Harita ve İmar Planlarının İlişkilendirilmesi.
b ) Yapılacağı Yer : Safranbolu
c ) İşin Süresi : 20.06.2007 – 20.12.2009 Tarihleri Arasıdır

3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
b ) Tarihi – Saati : 01.06.2007 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 9’undan, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 6’sından az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::
Bu iş kapsamında asgari yeterlilik kriteri olarak aşağıdaki listede belirtilen personel ANAHTAR TEKNİK PERSONEL olarak çalıştırılacaktır.
ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİ

1 Proje Müdürü Şehir Plancısı 5 yıl deneyimli 1 adet
2 Proje Müdür Yardımcısı Şehir Plancısı veya Harita Mühendisi 5 yıl deneyimli 1 adet
3 İmar Planı Yapmaya yetkili Şehir Plancısı 5 yıl deneyimli 3 adet
4 Harita Mühendisi 5 yıl deneyimli 2 adet
5 Çevre Mühendisi 2 yıl deneyimli 1 adet
6 Restorasyon konusundaa yüksek lisans yapmış. Mimar 5 yıl deneyimli 1 adet
7 Ziraat Mühendisi 2 yıl deneyimli 1 adet
8 Jeoloji Mühendisi 5 yıl deneyimli 1 adet
Anahtar teknik personel olarak öngörülen yukarıdaki listedeki personelin, ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarından, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan ünvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
Asgari yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin deneyim sürelerine ilişkin bilgiler yukarıda cetvelde belirtilmiştir. Bu durumda özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/ veya meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle; anahtar teknik personel olarak öngörülen personelin ilgili mevzuatı gereği kaydolması gereken meslek odası bulunmaması halinde deneyim süresi mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.
Anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda teknik personel olarak ihale konusu işte istihdam edilemez.
İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.
Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları gözönünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
b) Aşağıda Ünvanı, Mesleki kriterleri ve sayısı belirtilen teknik personel işin başından sonuna kadar bulundurulacaktır.
İşbaşında bulundurulacak personel listesi.
1 Şehir Plancısı 5 yıl deneyimli 3 adet
2 Harita Mühendisi 5 yıl deneyimli 2 adet
3 Harita Teknikeri 3 yıl deneyimli 2 adet
4 Sosyolog 2 yıl deneyimli 1 adet
5 Peyzaj Mimarı 2 yıl deneyimli 1 adet
6 Sanat Tarihçisi 2 yıl deneyimli 1 adet
İhale konusu hizmet işinde isteklinin işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler, sözleşme öncesinde idareye verilecektir.

4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Yüklenici aşağıdaki listede belirtilen araç, gereç ve ekipmanları, iletişim araçlarını işin başından sonuna kadar hazır bulunduracaktır.

S.N CİNSİ ÖZELLİĞİ MİKTARI BİRİMİ AÇIKLAMA
1 Laptop ———– 3 adet Kendi malı veya taahhüt
2 Scanner A0 Ebatında 1 adet Kendi malı veya taahhüt
3 Elektronik Total Station Nokta kayıt üniteli 1 adet Kendi malı veya taahhüt
4 Arazi Aracı 4 x 4 1 adet Kendi malı veya taahhüt
5 PC Bilgisayar ———— 5 adet Kendi malı veya taahhüt
6 Ploter A0 Ebatında 2 adet Kendi malı veya taahhüt
7 Lazer Printer A3 Ebatında 1 adet Kendi malı veya taahhüt
8 Binek Otomobil 4 Kişilik 1 adet Kendi malı veya taahhüt
9 Lisanlı Yazılım CAD Tabanlı 1 adet Kendi malı veya taahhüt
10 GPS Alıcısı Aynı tip ve model, çift frekanslı jeodezik 3 adet Kendi malı veya taahhüt
Yukarıda belirtilen araç gereç ve ekipmanlar isteklinin kendisine ait olabileceği gibi bunların kiralanacağına veya satın alınacağına dair taahhütname de kabul edilecektir.
4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
İhaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TS EN ISO 9001-2000 kalite yönetim sistemleri belgesine sahip olması ve TÜRKAK onay yazısının verilmesi gerekmektedir.
Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının uluslararası Akreditasyon Forumu karşılıklı tanınma antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Nazım İmar Planı Yapımının, Uygulama İmar Planı Yapımının ve İmar Uygulamasının (Arazi ve arsa düzenlenmesi) Yapımının birlikte gerçekleştirildiği tek sözleşmeye bağlanmış işler benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü- Yeni Mah. Sadri Artuç Cad. Belediye İş Merkezi Kat:4 adresinde görülebilir ve 1,000 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 01.06.2007 tarihi, saat 14:00 'a kadar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.{nomultithumb}