ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

(17 Temmuz 2002 tarih ve 24818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 15 Ocak 2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmelik ve 05.07.2011 tarih ve 27985 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiştir.)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Odanın Kuruluşu

Madde 1 – 6235 sayılı Kanuna göre kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesi içinde oluşturulan ve Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olan, mesleki etkinlikte bulunan şehir plancılarını örgütü içinde toplayan, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Şehir Plancıları Odası (ŞPO, Oda) 6235 sayılı Kanuna göre hazırlanan bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

Madde 2 – Odanın merkezi Ankara`dadır.

Madde 3 – Aşağıda sıralanan niteliklerden birini taşıyan, meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal olarak yetkili bulunan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, mesleki faaliyette bulunabilmek veya meslekleri ile ilgili bir işte çalışabilmek; Odanın meslek alanı ile eğitim faaliyetinde bulunabilmek için Şehir Plancıları Odası`na üye olmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.

a)Türkiye`deki üniversitelerin ilgili bölümlerinden Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Şehir ve Bölge Plancısı lisans ünvanı ile mezun olanlar;

b)Yabancı ülkelerdeki üniversitelerden aldığı diplomaların yukarıdaki ünvanlara denkliği kabul edilenler.

Madde 4 – 6235 sayılı Kanun ve TMMOB Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesinde Türkiye`de meslek ve sanatlarını uygulama izni isteyen yabancı şehir ya da bölge plancıları ŞPO`na geçici üye olarak kaydolunmaya zorunludurlar.

Madde 5 – Ülkemizde ve yabancı ülkelerde şehir ve bölge plancılığı alanında olağanüstü hizmetlerde bulunan kişiler, Oda Yönetim Kurulunun kararı ile Onur Üyesi kaydedilir.

Madde 6 – Odanın başlıca amaçları şunlardır:

a) Ülke ve kamu çıkarları çerçevesinde şehir ve bölge planlaması mesleği ile ilgili bütün konularda mesleğin ve meslektaşların görev ve yetkilerini düzenlemek,

b) Oda üyelerinin birbirleri ile ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak, meslek haklarına sahip çıkmak, kent planlama ve bilimini geliştirmek,

c) Ülke içinde ve dışında tüm resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulama ve kuram alanında mesleğin gelişmesini sağlamak üzere her türlü etkinlikte bulunmak,

d) Ülkenin ve kamunun çıkarlarının korunması doğrultusunda meslek alanına giren konularda doğal kaynakların ve kamusal varlıkların korunması ve geliştirilmesi, ülkenin sanatsal ve teknik gelişmesi için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

d) Şehir ve Bölge Planlama eğitiminin ve öğrenciliğin sorunlarını incelemek, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu konularda oluşturulacak öğretim elemanı ve öğrenci komisyonları (ya da kolları) ile etkinliklerde bulunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Oda Organları

Madde 7 – Oda Organları şunlardır:

Oda Genel Kurulu,

Oda Yönetim Kurulu,

Oda Onur Kurulu,

Oda Denetleme Kurulu,

Oda Danışma Kurulu,

Yardımcı organlar (komisyonlar ya da çalışma grupları).

Yukarıda belirtilen organlar ile Genel Kurullarca veya Yönetim Kurullarınca kurulacak komitelerde, uzmanlık komisyonlarında ve benzeri organlarda görev alabilmek veya Odayı herhangi bir şekilde temsil edebilmek için Oda Onur Kurulu`ndan herhangi bir ceza almamış olmak gerekir. Odanın bütün yönetmeliklerinde belirtilen bu kısıtlama, her yasaklanan fiil bakımından bir yıl için geçerli olup ceza, yasaklanan fiilin birinci tekrarında üç yıl, ikinci tekrarında ise sonsuz olarak uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Genel Kurulu, Çalışma Biçimi, Görev ve Yetkileri

Madde 8 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985)  Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayı içinde Yönetim Kurulunun saptayacağı gün ve yerde yapılır. Oda Genel Kurulu asıl delegeler ve doğal delegelerden oluşur. Delegelik hak ve yetkileri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerlidir. Delegeler olağanüstü genel kurullarda da görev yaparlar.

a) Asıl delege sayısı toplam dört yüz olup, Şube Genel Kurulları tarafından seçilecek delege sayısı, şube görev ve yetki bölgesinde yerleşik üye sayısının toplam üye sayısına oranlanması ile Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

b) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asıl üyeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu ve Birlik Yüksek Onur Kuruluna seçilmiş Oda mensubu asıl üyeler Oda Genel Kurulunun doğal delegeleridir. Doğal delegeler de asıl delegeler gibi Genel Kurul çalışmalarına katılır ve oy kullanırlar.

c) Oda Genel Kurulu delege listeleri,  Birlik, Oda ve Şubelerin askı yerlerine asılmak suretiyle üç gün süreyle ilan edilir. Bu süre içinde Oda Genel Kuruluna mazereti nedeniyle katılamayacağını yazılı olarak bildiren asıl delegelerin yerine ilgili şube genel kurulunca seçilen yedek delegeler asıl delege olarak Oda Genel Kuruluna katılır. Bu konudaki başvurular Oda Yönetim Kurulu aracılığıyla yapılabileceği gibi, doğrudan görevli hakime de yapılabilir. Asıl delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Genel Kurul delege listesinin kesinleşmesinden sonra Oda Yönetim Kurulu Genel Kurulun tarihini, yerini ve gündemini delegelere bildirir.

Madde 9 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985)  Oda Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca belirlenen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından,  Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlık Divanı seçilir.

Madde 10 – Başkanlık Divanı; bir Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 4 Yazmandan oluşur.

Madde 11 – Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak ve toplantıdan en az 15 (onbeş) gün önce duyurulacak gündem maddeleri çerçevesinde açılır. En az bir gazetede Genel Kurulun ilan edilmesi zorunludur.

Madde 12 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985)  Genel Kurula katılan her delege yazılı olarak gündeme madde ekleme veya değişiklik yapma önerisinde bulunabilir. Gündeme ilişkin değişiklik veya ekleme önerileri Genel Kurulun onayına bağlıdır.

Madde 13 – Gündeme "üç kişilik sayım kurulunu seçmek" maddesini koymak zorunludur.

Madde 14 – Gündeme aşağıdaki maddelerin eklenmesi zorunludur,

a) Başkanlık Divanı seçimi,

<!–[if !supportLists]–>b) <!–[endif]–>Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

c)  Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege adaylarının ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarının belirlenmesi, duyurulması ve seçimler.

Madde 15 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için delege listelerinin imzalanması suretiyle alınmış delege kartının gösterilmesi zorunludur.

Madde 16 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Genel Kurul, kararlarını Genel Kurula katılan delegelerin çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının tarafı çoğunlukta sayılır. Yalnız Oda Ana Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi için görüşmeye katılan delegelerin üçte ikisinin olumlu kararı gerekir. Ana Yönetmelik değişikliklerinin görüşüldüğü oturumlarda, görüşmeye katılım Genel Kurula katılan delege sayısının yarısından az olamaz. Diğer yönetmelik değişikliklerinin yapılabilmesi için görüşmeye katılanların salt çoğunluğunun kararı yeterlidir.

Madde 17 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Genel Kurulun görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazmanları tarafından imzalanıp dosyasında saklanmak üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Genel Kurul kararları Oda üyelerine duyurulur.

Madde 18 – Konularına göre ayrı ayrı zarflara konup Sayım Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu`na teslim edilecek oy pusulalarının, bir sonraki yıllık Genel Kurul toplantısına kadar saklanması zorunludur.

Madde 19 – Oda Genel Kurulu Başkanlık Divanı ve Genel Kurul Komisyonları açık oyla seçilir. Ancak Genel Kurul, gizli oyla yapılması kararını verirse, o yoldan hareket edilir. Diğer bütün seçimler gizli oyla yapılır.

Madde 20 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Yönetim Kurulu, değişik bir karar almadıkça Genel Kurul toplantısında duyuracağı gündem için aşağıdaki sıraya uyar:

      Yönetim Kurulu adına açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,         

      Genel Kurul komisyonlarının seçimi,

Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının incelenmesi ve hakkında karar verilmesi,

      Yeni dönem çalışmaları için ilkelerin saptanması,

      Yeni dönem bütçe ve kadrolarının kabulü,

      Sayım Kurulu seçimi ve adayların saptanıp açıklanması,

      Seçim,

      Sonuçların ilanı ve kapanış.

Madde 21 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Olağanüstü Genel Kurul:

a) Odaya kayıtlı üyelerin beşte birinin ya da son genel kurul delegelerinin çoğunluğunun Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oy birliği ile alacakları karar ile,

c) Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukta alacağı karar ile, Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda Oda Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır. Bu durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurul toplamaması durumunda Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

d) Gündeminde seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullarda delege listeleri seçim kuruluna gönderilmez. Delege listeleri üç gün süre ile TMMOB`da ve Odada asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında delege listelerinin asılacağı yer ve tarihleri de belirtilir. Listeler asılırken ve kaldırılırken her gün için ayrı ayrı tutulan tutanakla duyurulma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullar Oda Yönetim Kurulu kararı ile Oda Merkezinin bulunduğu il dışında da yapılabilir.

Madde 22 – Oda Yönetim Kurulu`nu oluşturan üyelerin tümünün birden ayrılması veya herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek kalmaması durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu`nca da olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Madde 23 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Fakat sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez, çıkarılamaz, değişiklik yapılamaz.

Madde 24 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı en az on gün önce delegelere gündemle birlikte yazılı olarak bildirilir, üyelere duyurulur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede yayımlanır.

Madde25 – Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

<!–[if !supportLists]–>a) <!–[endif]–>Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda karar almak,

<!–[if !supportLists]–>b) <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Odanın ve mesleğin gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esaslarını saptamak,

<!–[if !supportLists]–>c)  <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

ç) (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda hesaplarını (Bilanço ve Gelir-Gider Cetvelleri)  ve Denetleme Kurulu raporunu incelemek ve haklarında karar almak,

d) (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Odanın yeni dönem Gelir ve Gider Bütçelerini, üye aidatlarını, geçici ya da sürekli ücretliler kadrolarını inceleyip değiştirerek ya da olduğu gibi belirlemek,

e) (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Genel Sekreteri ve Şube Sekreter Üyelerinin ücretli çalışmasına ilişkin karar vermek,

<!–[if !supportLists]–>f)  <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda işlerinin yürütülmesi ve kanunların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için Oda Yönetim Kurulunca ya da delegelerce önerilen yönetmelikleri ve değişikliklerini inceleyip onaylamak,

g)  (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Birlik Yönetim Kurulu için üç, Birlik Denetleme Kurulu için bir, Yüksek Onur Kurulu için bir aday seçmek,

h)  (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Meslekte en az on yıl kıdemli üyeler arasından, toplam üye sayısının % 2`si oranında ve üç kişiden az yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegeyi iki yıl için seçmek. Delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmaz,

<!–[if !supportLists]–>i)    <!–[endif]–>Odanın sahip olduğu taşınmaz mallar hakkında karar almak,

<!–[if !supportLists]–>j)   <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şubeler kurmak ve kurulan şubelerin görev alanlarındaki illeri belirlemek,

<!–[if !supportLists]–>k) <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Üyelerin uymakla yükümlü olduğu mesleki ve etik kuralları belirlemek,

<!–[if !supportLists]–>l)    <!–[endif]–>(Ek: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Ana Yönetmeliğinde ve odanın diğer yönetmeliklerinde belirlenen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Oda Yönetim Kurulunun Kuruluşu, Çalışma Biçimi, Görev ve Yetkileri

Madde 26 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süreyle seçilen yedi asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur..

Madde 27 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda aralarında gizli oyla bir Genel Başkan, bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman üye seçerek görev bölümü yapar.

Madde 28 – Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Genel Başkan, o bulunmadığında Genel Başkan Yardımcısı, o da bulunmazsa Genel Sekreter yönetir.

Madde 29 – Yönetim Kurulu kararlarını oyçokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa toplantıya Başkanlık edenin bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Madde 30 – Her ne nedenle olursa olsun, devamlı olarak üç ay süreyle toplantılara gelemeyen veya gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

Madde 31 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının ayrılması durumunda, yerlerine sıradaki yedek üyeler geçer ve ilk toplantıda Yönetim Kurulunun görev dağılımı yenilenir.

Madde 32 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığında, Oda Genel Kurulu, Genel Başkan,  İkinci Başkan veya Genel Sekreter, bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yaparlar.

Madde 33 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

<!–[if !supportLists]–>a) <!–[endif]–>Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun direktifi içinde yürütmek,

b) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ve bu Ana Yönetmelik hükümleri içerisinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarını gözetmek,

c) Odayı, Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter veya gereğince seçilecek kurullar aracılığıyla temsil etmek,

<!–[if !supportLists]–>d) <!–[endif]–>Mesleğin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak ve buna ait raporları Genel Kurulun onayına sunmak,

e) Odaya kayıtlı bütün üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayarak bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak, ilişkiler kurmak,

<!–[if !supportLists]–>f)  <!–[endif]–>Mesleki çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve bunu sağlamak için gerekli yönetmelikleri hazırlayarak, sırası ile Oda ve Birlik Genel Kurulları`nın onayına sunmak,

g) Resmi ve istek üzerine özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, jüri üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atama yapabilmek üzere jüri üyeleri arasından adaylar önermek,

h)  Üyelerin gerek kamu kuruluşları ve gerek diğer kurum ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak yasal esasları hazırlamak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulamasını denetlemek, mesleki hizmetler karşılığı asgari ücretleri saptayarak bunların uygulanmasını sağlamak,

<!–[if !supportLists]–>i)    <!–[endif]–>Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,

<!–[if !supportLists]–>j)   <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni dönem gelir ve gider bütçe tekliflerini ve eklerini hazırlamak, bunları Denetim Kurulu Raporu ile birlikte Genel Kuruldan on beş gün öncesine kadar delegelere göndermek, üyelere duyurmak,

<!–[if !supportLists]–>k) <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda Genel Kurulunun gününü, yerini, saatini ve gündemini saptayarak bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre delegelere bildirmek, üyelere duyurmak ve toplantı için gerekli yasal süreci yerine getirmek

<!–[if !supportLists]–>l)    <!–[endif]–>Gereğinde Oda Genel Kurulu`nu olağanüstü toplantıya çağırmak,

m)  Oda ile Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak üzere ilişki kurmak,

<!–[if !supportLists]–>n) <!–[endif]–>Doğrudan doğruya veya başvurma üzerine ve gerekli ilk soruşturmayı yaparak, gerek görüldüğünde Onur Kurulu`nu toplantıya çağırmak,

<!–[if !supportLists]–>o) <!–[endif]–>Onur Kurulu`nca alınan kararların onay gerektirenlerini Yüksek Onur Kurulu`na verilmek üzere on gün içinde Birlik Yönetim Kurulu`na göndermek,

p)  Odanın amaçları doğrultusunda her türlü yayını yapmak,

<!–[if !supportLists]–>r)  <!–[endif]–>Birlik Genel Kurulu`na seçilen Oda delegeleri ile Birlikte Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Birlik Genel Sekreteri adayı ile iki kişilik Sayım Kurulu listesini Birlik Yönetim Kurulu`na zamanında göndermek,

s)  Mesleğin uygulamasında görev alan diğer teknik elemanların yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması için ortak öneriler geliştirmek ve ilgililere iletmek,

t)   Üyesi bulunduğu veya üyelik olanağı doğan, dış ülkelerdeki, uzmanlığını ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken ilişkileri kurmak, kongrelerine katılmak için delege göndermek, yurt içi kongreler yapmak, bu konuda Birlik Yönetim Kurulu`na bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

u)  Ülke içinde ve dışında resmi ve özel kuruluşlar ve meslektaşlarla mesleki ilişkilerde bulunmak, gereğinde maddi ve manevi yardımlar yapmak, üyelerin sosyal güvenliğini sağlamak ve sosyal yardımlaşmasını gerçekleştirmek amacıyla yardımlaşma sandığı kurmak ve gerekli diğer girişimlerde bulunmak,

<!–[if !supportLists]–>v) <!–[endif]–>Gerekli gördüğü sürekli veya geçici komite ve komisyonları kurmak, çalışmalarını yürütmek ve yöneltmek,

<!–[if !supportLists]–>y)         <!–[endif]–>Genel Kurul tarafından verilmiş yetki içinde borç almak, borç vermek ve bunlar için teminat almak ve göstermek.

<!–[if !supportLists]–>z)         <!–[endif]–>(Ek: RG 05.07.2011 / 27985) Oda merkezinde, şubelerde ve temsilciliklerde görev alacak geçici ve sürekli personele ilişkin görev tanımlarını, kadroları, ücretleri ve sosyal yardımları belirlemek. Oda tarafından verilen hizmetlere ve düzenlenen belgelere, yayınlara ilişkin ücretleri belirlemek

Madde 34 – Bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olmak koşuluyla, ödeme emirleri, Oda adına yapılacak sözleşmeler ve banka işlemlerinde Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeden herhangi ikisinin imzaları geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oda Onur Kurulunun Kuruluş, Çalışma Biçimi, Görev ve Yetkileri

Madde 35 – Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulu`nca iki yıl süreyle seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Madde 36 – Oda Onur Kurulu kendisine bir veya birkaç konu verildiğinde, Oda Yönetim Kurulunun yazılı çağrısı üzerine yapacağı ilk toplantıda, o işleri sonuçlandırıncaya kadar raportör seçer. Oda Onur Kurulu gereğinde, sadece danışma amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birini oturuma çağırır.

Madde 37 – Onur Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçı herhangi bir özür ile gelemeyeceklerini bildirir veya çağrıya uymazlarsa yerlerine sırasıyla yedekler çağrılır. Bu yedekler, toplantı konusu olan sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi davranırlar.

Madde 38 – Yapılan ayrı ayrı ve üç çağrıya gelmeyen ve özür de bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer.

Madde 39 – Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri, Hukuk Muhakeme Usullerindeki red ve çekilme nedenleri gibidir.

Madde 40 – Oda Onur Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa Başkan tarafı çoğunlukta sayılır.

Madde 41 – Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlamakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için;

a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmak,

b) Gereğinde şikayetçi ile gösterilen tanıkları dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gerekir.

Madde 42 – Onur Kurulu, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu seçerek, konuyu bu kurula inceletir. Bir şikayetçinin bulunduğu olaylarda taraflar bilirkişi üzerinde anlaşmazlarsa, Onur Kurulu kendisi seçer.

Madde 43 – Onur Kurulunun kararları, gerekçeleri ile beraber, uygulanmak veya Yüksek Onur Kurulunun onayına sunulmak üzere, işlemler dosyası ile birlikte, Oda Yönetim Kurulu`na teslim edilir.

Madde 44 – Onur Kurulu üç ay içerisinde karar vermezse, bunu sürenin dolmasından önce ilgililerin haberdar olabilmesi için gerekçeleri ile birlikte Oda Yönetim Kurulu`na bildirmeye ve karara ne zaman varılabileceğini açıklamaya zorunludur.

Madde 45 – Oda Onur Kurulunun kendisine verilen işleri incelemek için gerekli gördüğü her türlü gider, Oda tarafından ödenir.

Madde 46 – Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

<!–[if !supportLists]–>a) <!–[endif]–>Oda Yönetim Kurulu`nca gerek bir başvurma üzerine ve gerek doğrudan doğruya Onur Kurulu`na yansıtılan konular hakkında karar vermek,

b) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulu`nca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

c) Oda Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üyelerin durumlarını incelemek, geçerli mazeretleri olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

Madde 47 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Üyelerden TMMOB Kanunu, TMMOB Ana Yönetmeliği, diğer TMMOB yönetmelikleri, Oda Ana Yönetmeliği ve odanın diğer yönetmeliklerine aykırı hareketleri görülenlerle, meslek ile ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal sonucu zarara yol açan ve yaptığı sözleşmelere uymayan ya da meslek onurunu kıranlara Oda Onur Kurulunda aşağıdaki disiplin cezaları verilir.

a) Yazılı uyarma,

b) Kanunda belirtilen hafif para cezası,

c) Kanunda belirtilen ağır para cezası,

d) 15 günden 6 aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

e) Odadan çıkarma

Bu cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak neden olan olayın nitelik ve sonucuna göre bu cezalardan biri uygulanır.

Madde 48 – Onur Kurulu tarafından verilen kararların Yönetim Kurulu`na ve ilgililere bildirilmesini izleyen 15 gün içinde, ilgili veya Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu`na başvurabilir. Bu kararların uygulanabilmesi için Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

Madde 49 – Serbest olsun, memur veya asker bulunsun mesleği uygulamaktan geçici olarak uzaklaştırılan üyeler, hiçbir yolla serbest alanda mesleki etkinlikte bulunamazlar. Bunlar hakkında verilen kararlar ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur ve uygulanması sağlanır. Meslek uygulamasından uzaklaştırma sürecinde memur ve asker üyelerin memurluğu ile ilgili görevlerine zarar gelmez. Bunların mesleki bakımdan kusur ve suçları TMMOB Kanunu hükümlerine bağlıdır. Bu suçlar üyenin siciline işlenir ve çalıştığı kuruluşa bildirilir.

Madde 50 – Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar, mesleklerini uygulayamadıkları gibi, mesleklerini uygulamak için imza da kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezaları bir kat daha arttırılır.

Madde 51 – Odadan çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar veya meslek topluluğundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Sekreter ve Sayman Üyenin Görev ve Yetkileri

Madde 52 – Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun yürütme öğesi ve sözcüsüdür, onun kararları içinde sekreterliği yönetir ve Yönetim Kurulu`nu temsil eder. Oda işlemlerini zamanında ve Oda amaçlarına uygun olarak yürütmekle görevli ve sorumludur. Genel Sekreterin önerisi, Yönetim Kurulu`nda kabulü kararı ile Genel Sekreter Yardımcıları atanabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterin vereceği görevleri yaparlar.

Madde 53 – Sayman üye, Oda Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak, ödeme, para alım ve hesap işlerini yönetmekle yetkili olup, bu işlemleri zamanında yürütmekle görevli ve sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Oda Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 54 – Oda Denetleme Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur ve Oda Genel Kurulu tarafından seçilir.

Madde 55 – Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

<!–[if !supportLists]–>a) <!–[endif]–>Odaların hesaplarını ve buna bağlı bütün işlemlerini en az üç ayda bir denetleyerek düzenleyecekleri raporu Oda Yönetim Kurulu`na vermek,

<!–[if !supportLists]–>b) <!–[endif]–>Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu Genel Kurulu`na sunulmak üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oy birliği ile verecekleri kararlarla, Oda Genel Kurulu`nu olağanüstü toplantıya çağrılmasını Oda Yönetim Kurulu`na iletmek.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Şube ve Temsilcilikler

Madde 56 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Bir ilde, ilçede veya işyerinde etkinlik gösteren üyelerin mesleki çalışmaları yönünden gerekli görüldüğü takdirde Oda Genel Kurul kararıyla illerde Şubeler, Şube Yönetim Kurulu görüşü de alınarak Oda Yönetim Kurulu kararıyla il ve ilçe temsilcilikleri, Şube Yönetim Kurulu kararıyla işyeri temsilcilikleri kurulabilir.

Madde 57 – Şube ve Temsilciliklerin tüzel kişiliği olmayıp Oda örgütünün giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

Madde 58 – Şube organları şunlardır:

Şube Genel Kurulu,

Şube Yönetim Kurulu,

Şube Danışma Kurulu.

Madde 59 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şube Genel Kurulu, iki yılda bir Ocak ayı içinde Şube Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yerde şubeye kayıtlı üyelerin ve Oda Genel Merkez gözlemcisinin katılımı ile toplanır. Şubeye bağlı üyelerin ve Oda gözlemcilerinin hazır bulunmaları ile çalışmalarına başlar. Genel Kurul çalışmaları Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve toplantıdan en az on beş gün önce ilan edilen gündem maddeleri uyarınca yapılır. Şube Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulunu ve Şube görev alanında yerleşik üyeleri arasından 8 inci maddeye uygun olarak Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda asıl ve yedek delege seçmeye yetkilidir.

Madde 60 – Şube Genel Kurulu çalışmaları Başkanlık divanı tarafından hazırlanan bir tutanakla tespit edilir ve bir örneği Odaya gönderilir. Bu tutanakların bir sonraki Olağanüstü Genel Kurulu`na saklanması zorunludur. Ayrıca Oda gözlemcisi toplantıya ilişkin düzenleyeceği raporu Oda Yönetim Kurulu`na sunar.

Madde 61 –  (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şube Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantısında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçerek görev dağılımını yapar. Hazırlayacağı çalışma programını iki ay içerisinde üyelere duyurur ve Oda Yönetim Kuruluna iletir.

Madde 62 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şube Yönetim Kurulu ayda en az bir kez çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, olmadığı zaman İkinci Başkan, olmadığı zaman Sekreter Üye yönetir. Kararlar çoğunlukla alınır.  Oylarda eşitlik olduğu takdirde toplantı Başkanının oyu çoğunluğu belirler

Madde 63 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Her ne nedenle olursa olsun, iki ay süre ile toplantıya gelmeyen ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır. Yerine en yüksek oy alan sıradaki yedek üye geçer.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının çekilmesi durumunda yerlerine yedek üyeler aldıkları oy sırasıyla geçer.  İlk toplantıda Yönetim Kurulu görev dağılımı yenilenir.

Madde 64 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrılacak yedek kalmadığı durumda, Genel Kurul Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, yoksa Oda Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Seçilen Yönetim Kurulu ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

Madde 65 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube işlerini Genel Kurul kararlarına ve Oda Yönetmeliklerine uygun olarak yerine getirmek,

b)  Şubeyi Başkan, bulunmadığı durumda İkinci Başkan, bulunmadığı durumlarda Sekreter Üye aracılığıyla temsil etmek,

c) Üyelerin ve meslek mensuplarının mesleki onur, hak ve çıkarları ile kamu yararını koruyacak önlemleri belirleyerek, bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

d) Şube görev alanındaki resmî ve özel işlerde bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevlere gerekli atamaları yapmak,

e) Odanın Şubeye ayırdığı taşınır ve taşınmaz malları yönetmek,

f) Disiplin soruşturması gerektiren konularla ilgili işleri zamanında Oda Yönetim Kurulu‘na iletmek,

g) Oda çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini Oda Yönetim Kuruluna iletmek,

h) Şubede tutulması zorunlu kayıtları, ilgili mevzuat ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda tutmak,

i) Oda Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yürütmek,

j) Şube Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini belirleyerek üyelere iletmek. Şubenin bulunduğu ilde yayımlanan bir gazetede ilan ederek duyurmak ve Genel Kurul ile ilgili diğer hazırlıkları yapmak,

k) Gereğinde Şube Olağanüstü Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

l) Şube görev alanında üyelerin toplu çalıştığı işyerlerinde temsilcilikler oluşturmak,

m) Şube görev alanındaki üyelerin kayıtlarını tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek, büro tescil ve mesleki denetim işlemlerini yapmak. Bunlarla ilgili bilgileri Odaya iletmek."

Madde 66 – Şubelerin ayrı bütçeleri yoktur. Giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümüne konulan ödenekten karşılanır. Şube giderleri her ay sonunda düzenlenecek cetvelle Oda Merkezi`ne bildirilir.

Madde 67 – Temsilciliklerin görevi şunlardır:

a)   Oda Ana Yönetmelik ve Yönetmeliklerini uygulamak,

<!–[if !supportLists]–>b) <!–[endif]–>Üyelerin, çalışma koşulları ve meslekle ilgili sorunlarını ve görüşlerini belirleyerek, Yönetim Kurulu`na iletmek,

c)   (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda ve Şube Yönetim Kurulunun görüş ve kararlarını üyelere iletmek,

d) Bulundukları yerlerdeki diğer çalışmalarla dayanışmayı sağlamak ve üyeler adına ilgililerle ilişki kurmak,

e) (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Oda ve Şube Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Madde 68 – Temsilcilikler bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kurulu`na karşı sorumludurlar ve kendilerine verilen yetkisi sınırları içinde hareket ederler.

Madde 69 – Temsilciliklerin seçilme ya da görevlendirme yöntem ve süreleri yönetmelikle belirlenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Oda Gelirleri ve Bütçesi

Madde 70 – Odanın gelirleri şunlardır:

a)  Genel Kurul tarafından belirlenecek kayıt ücreti,

<!–[if !supportLists]–>b) <!–[endif]–>Oda Genel Kurulunun kararı ile saptanarak her üyeden alınacak yıllık ödenti,

<!–[if !supportLists]–>c)  <!–[endif]–>Resmi ve özel kuruluşlarla kişilere Oda tarafından yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler,

d) İlgililere gereğinde verilecek belgeler ve üyeye verilecek kimlik kartı karşılığında, Yönetim Kurulunun saptayacağı esaslara göre alınacak ücretler,

e)  Her türlü yayın geliri,

f)  Her türlü bağış ve yardımlar,

g)  Para cezaları,

h)  İştiraklerden doğacak karlar,

<!–[if !supportLists]–>i)    <!–[endif]–>Mesleki yarışmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlere ödenen ödül ve ücretlerin % 5`leri, Odaca dağıtılan işler ve üyelere yapılan bilirkişilik hizmetleri karşılığı alınan ücretlerin %10`ları,

j) Diğer çeşitli gelirler.

Madde71- a) Her tür Oda ödentisi ile para cezalarının yazılı bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre kovuşturma yapılır. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe eski adreslere yapılan duyurular üyeye iletilmiş sayılır.

b) Ödentilerini yasal süreleri içerisinde ödemeyen üyelerden bu ödentiler ödendikleri tarihte yürürlükteki Oda ödentisi miktarından alınır.

<!–[if !supportLists]–>c)  <!–[endif]–>Askerlik görevini yalnızca eğitim devresi aylarında ve yurtdışında bulunma dolayısıyla mesleklerini uygulayamayan ve dolayısıyla bu yolda gelir sağlamayan üyelerden, bu durumlarını önceden haber vermeleri ve belgelemeleri koşuluyla, bu süreler için ödenti alınmaz. Ancak, yurt içinde çalıştığı kurumdan ücret/aylık aldığı halde, kurs, eğitim, görev, turistik ve benzeri nedenlerle yurtdışında bulunan üyeler böyle bir ödenti kesintisinden yararlanamazlar.

<!–[if !supportLists]–>d) <!–[endif]–>(Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Mesleğini sürekli olarak uygulamayacağını ve bu yoldan gelir sağlayamayacağını önceden bildiren ve bu durumu belgeleyen üyeler, talep ettiklerinde, Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ayrılabilirler. Ancak bu yolla üyelikten ayrılanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, üyelikten ayrıldıkları tarihten itibaren tüm ödentilerini cezaları ile birlikte ödemek zorundadırlar. Üyelerden, işsiz olduklarını beyan etmek koşuluyla iş bulana kadar ödentileri alınmaz.

<!–[if !supportLists]–>e) <!–[endif]–>Diploma alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan üç ay içinde kayıt olmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında üç ay içinde kayıt olmuş gibi işlem yapılır, ancak belgelemek koşulu ile iş bulana kadar ödentileri alınmaz.

f) Yurtdışında bulunan üyeler, (c) fıkrasında belirtilen ödenti miktarının yarısını"yayınlardan yararlanma ücreti" olarak öderler.

<!–[if !supportLists]–>g) <!–[endif]–>Odaya ödenti borcu, o yılın üyelik ödenti miktarının 1/3`ünü aşan üyelerin, borçlarının tamamını ödemedikçe büro tescil belgesi, vize, üyelik belgesi ve Oda ile olan benzeri bürokratik işlemleri yerine getirilmez.

h)  Ödenti makbuzuna, ödentinin ait olduğu tarih, gün, ay ve yıl itibariyle yazılır.

Madde 72 – Odanın her türlü mali işlemleri 6235 sayılı Kanun, Mali Kanunlar, genel muhasebe kuralları ve bu Ana Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanacak Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Madde 73 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Her yıl bütçe giderler cetveline Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine ödenmek üzere Birlik Hissesi adı ile bir tahsisat konur. Bu tahsisat TMMOB Ana Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde ödenir."

ONUNCU BÖLÜM

Seçimler

Madde 74 – Seçimler gizli oyla yapılır. Başkanlık Divanı, Sayım Kurulu, görevlendirilecek komisyon ve komite üyeliklerine seçimler, aksine karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir. Oda Genel Kurullarında Birlik Delegeleri seçimi Genel Kurul kararıyla açık oyla yapılabilir.

Madde 75 – Oda Genel Kurullarında bir göreve en az o göreve seçilecek asıl ve yedekler toplamı kadar aday gösterilir. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı duyurulur. Asıllar ve yedekler oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler asıl ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asıllar kendi aralarında, yedekler kendi aralarında aldıkları oy sırasına göre sıralanır. Oyların eşit olması durumunda kuraya başvurulur.

Madde 76 – Oy pusulaları, üyelerin adları okundukça, sıra ile Sayım Kurulu`na teslim edilir.

Madde 77 – Oda Yönetim Kurulu ile Oda ya da TMMOB Onur ve Denetleme Kurullarından herhangi birinde görev almış bulunan bir üye, bu kurullardan bir diğerine de seçildiğinde, bu görevlerden birini tercih etmek zorundadır.

Madde 78 – Seçim süresi dolan her üye aynı göreve yeniden seçilebilir.

Madde 79 – Oda toplantılarında yapılacak seçimler için her üye kendini veya onayını almak koşuluyla bir başka üyeyi aday gösterebilir.

Madde 80 – Seçimlerin sonunda Sayım Kurulu, adayların aldıkları oy sayısını gösteren bir tutanak hazırlar ve bunu Başkanlık Divanına verir. Seçim sonuçları Başkanlık Divanı`nca o toplantıda duyurulur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 81 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) TMMOB Ana Yönetmeliğindeki genel hükümler ŞPO`ca aynen uygulanır.

Madde 82 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Şehir Plancıları, Türkiye`de şehir ve bölge planlama işleriyle uğraşabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için ŞPO`ya kayıt olmak ve üyeliklerini korumak zorundadır.

Madde 83 – Yabancı şehir ve Bölge Plancıları, Türkiye`de bir aydan çok kalmaları durumunda, ŞPO`na başvurarak geçici üye kaydolunur. Bu konuda 6325 sayılı Kanunun 4, 5, 6 ve 8inci Maddelerinde yazılı yükümlülüklere ilgililerce uyulması zorunludur.

Madde 84 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Jüri üyesi veya yarışmacı olarak gelen yabancılar, Türkiye`de bir aydan kısa süre kalsalar dahi, TMMOB Ana Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının  (h) bendi hükümlerine bağlıdırlar.

Madde 85 – Birlik Tüzüğü sıra ve düzen bakımından Oda (Değişik ibare: RG 05.07.2011 / 27985) Ana Yönetmeliği`nin üstündedir. Oda (Değişik ibare: RG 05.07.2011 / 27985) Ana Yönetmeliği`nde bulunmayan konularda ya da Birlik Tüzüğündeki hükümleri Oda (Değişik ibare: RG 05.07.2011 / 27985) Ana Yönetmeliği`ndeki  hükümlerin çelişmesi halinde Birlik Tüzüğü hükümleri uygulanır.

Madde 86 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 87 – (Değişik: RG 05.07.2011 / 27985) Yabancı Şehir Plancılarının üyeliğe kaydı konusunda1/2/2005 tarihli ve  25714 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 88 – Oda Danışma Kurulu; Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, İl Temsilcilikleri asıl ve yedekleri ile dileyen tüm üyelerden oluşur.

Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulu`nca yılda en az iki kez toplantıya çağrılır. Ayrıca Oda üyelerinin 1/20`sinin istemi ile Yönetim Kurulu`nca toplantıya çağrılır.

Madde 89 – Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

<!–[if !supportLists]–>a) <!–[endif]–>Oda Merkezi`nin Şube ve Bölgelerin çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

b)  Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,

<!–[if !supportLists]–>c)  <!–[endif]–>Gerektiğinde, alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek.

Geçici Madde 1 – 05.0.1994 tarihi 18. Genel Kurul öncesinde, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile aldıkları unvanlarla Odaya kayıt olanların üyelikten doğan her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır.

Geçici Madde 2 –Eski yıllarda mezun olmakla birlikte, Odaya ilk kez üye olacaklardan üye aidatları 1 Mart tarihine kadar başvurmaları durumunda önceki yıl aidat miktarı üzerinden alınır.

Yürürlük

Madde 90 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 91 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu yürütür.