Şehir Plancılarına Çağrı !

Genel Kurul’a Katılalım; Ülkemizin, Mesleğimizin ve Odamızın Sorunlarına Sahip Çıkalım.

1969 yılında kurulan TMMOB Şehir Plancıları Odası, 25. Olağan Genel Kurulu’nu hassas bir dönemde Ankara’da toplamaktadır. İlgi ve çalışma alanımıza giren kentlerimiz, yoksulluk ve plansızlığın en ağır etkilerini yaşamakta, kentlerimizin planlı gelişmesi ve yenilenmesi her geçen gün daha da güçleşmektedir…

Her türlü planlama çabasının pusulası olan “kamu yararı” ilkesi soyut ve değersiz bir kavram gibi gösterilmeye çalışılmakta, planlamadan yoksun proje anlayışı yüceltilmektedir. Toplumun ve kentlerimizin planlama hizmetinden yararlandırılması bu koşullarda daha da zorunlu hale gelirken, bazı çevreler şehir plancılarının mesleki yetkilerini geriletme konusundaki cesaretlerini arttırmaktadır.

Yaşanan sorunlar karşısında birlikte hareket etmek ve geniş bir mesleki dayanışma ortamını canlı tutmak, meşruiyetlerini mesleki ve bilimsel eğitimlerinden alan biz şehir plancılarının kaçınılmaz sorumluluğudur. Ancak böyle bir anlayış benimsememiz halinde planlama toplum hayatında kalıcı bir yer bulabilecektir. Bu anlamda meslek topluluğumuz içindeki yapay ayrışmaların ve kişisel çatışmaların bu amaca zarar vereceği görülmelidir.

Bizler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çukurova, Konya, Antalya ve Samsun Şube Genel Kurullarına yüksek düzeyde bir katılım sağlayarak, mesleki sorumluluğumuzu ve dayanışmamızı başarılı bir biçimde yerine getirmiş bulunuyoruz. Şimdi aynı sorumluluğumuzun devamı olarak, 1 Mart 2008 Cumartesi günü Ankara’da olacağız. Ülkemizin, mesleğimizin ve Odamızın sorunlarını paylaşarak, meslek alanımıza yapılan saldırılara karşı birarada olduğumuzu yeniden göstereceğiz.

Ülke genelinde 4 binden fazla şehir plancısını çatısı altında toplayan TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın demokratik, katılımcı, etkin ve verimli bir yapılanma içinde çalışma koşullarını yaratabilmesi, kuşkusuz ki, meslek topluluğumuzun yüksek potansiyelini hayata geçirmek bakımından vazgeçilmez bir durumdur. Geçtiğimiz yıllarda Şubelerimiz ve Genel Merkezimiz arasında yaşanan iletişim eksiklikleri zaman zaman Oda çalışmalarını verimsizlik ve gerginlik sarmalına sürükleyerek, meslek topluluğumuzun potansiyelini olumsuz etkilemiştir.

Bu bakımdan, 2 Mart 2008 günü yapılacak seçimlerde görev üstlenecek Genel Merkez yöneticilerimizin yakın geçmişteki söz konusu iletişim ve diyalog sorunlarından gerekli dersleri çıkarmaları gerekmektedir. Odamızın daha demokratik, daha katılımcı, daha etkin ve daha verimli bir çalışma anlayışını hayata geçirmesi ertelenemez bir sorumluluktur. Ne yazık ki, Odamızın demokratik ve katılımcı bir anlayışla verimli çalışabilmesi için Genel Merkez yöneticilerimizin kişisel inisiyatifleri yeterli olamamaktadır. Bunun ötesinde, kişisel çabalarımız yanında Odamızın Ana Yönetmeliğinden başlayarak, yazılı kuralların Genel Kurul’da baştan sona tartışmaya açılması ve Şube – Merkez ilişkisinin verimli ve sağlıklı çalışmayı mümkün kılacak bir düzeye getirilmesi gerekmektedir. Odamız örgütlenmesinin yaygınlığı ve Şubelerimizin deneyimi ile ülke genelinde üye sayımızın 5 bine yaklaşması, Odamızın çalışma anlayışının merkeze bağımlı olmaktan çıkarılması için gerekli koşulları oluşturmuş durumdadır. Odamızın Ülkemiz genelinde daha verimli ve etkin olabilmesi için, ağır bürokrasi sarmalından kurtulması ve yerelleşerek yerel örgütlerimizi cesaretlendirmesi gerekmektedir. Genel Merkez düzeyinde gerçekleştirilecek politika oluşturma ve denetleme işlevlerinin geniş çaplı bir üye/örgüt katılımıyla gerçekleştirilebilmesi, ancak Şubelerimizin etkin birer karar ve uygulama merkezine dönüşmesi ile mümkün olabilecektir.

Bu anlayışla, ülkemiz, mesleğimiz ve Odamızın geleceği için, 1 Mart 2008 Cumartesi günü Ankara’da, Oda Genel Kurulu’nda buluşalım.

 Tolga ÇİLİNGİR (ŞPO İzmir Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Erhan DEMİRDİZEN (ŞPO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Mustafa DOLULAR (ŞPO Konya Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Cüneyt K. ERGİNKAYA (ŞPO Çukurova Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Hüseyin KAHRAMAN (ŞPO Samsun Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Füsun UYANIK (ŞPO Bursa Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Erdal KURTTAŞ (ŞPO Ankara Şube Yönetim Kurulu Bşk.)

Mine TAK (ŞPO Antalya Şube Yönetim Kurulu Bşk.)