Dikili Belediyesi’nden piyango gibi anlaşma

Mil­li­yet EGE 07.07.2008

Yabancı yatırımcı, 800 milyon Euro’ya, bölgenin en büyük termal hastanesini kuracak, pek çok sosyal projeye de maddi kaynak sağlayacak. Belediye, hastaneye yüzde 50 ortak olacak

İzmir’in Diliki İlçesi’nde, Ege Böl­ge­si’nin en bü­yük ter­mal şi­fa has­ta­ne­si için ilk adım atıl­dı. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Os­man Öz­gü­ven, tam do­na­nım­lı özel sağ­lık ku­ru­mu­nun pro­je­si­nin ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Başkan Öz­gü­ven’le pro­je­yi ger­çek­leş­ti­re­cek olan In­ter­na­ti­onal Fi­nan­ce Und Tra­de Com­pany (IFTC) adı­na Ah­met Ka­ya ve Dur­sun Çe­le­bi in­şa­at şir­ke­ti tem­sil­ci­si Dur­sun Çe­le­bi, bir­lik­te ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di.
Öz­gü­ven, şu bil­gi­le­ri ver­di: “Has­ta­ne, Ba­rış­kent’in yan ta­ra­fın­da­ki 600 dö­nüm­lük ara­zi­ye ya­pı­la­cak. Bu­ra­nın me­ra vas­fın­dan çı­ka­rıl­ma­sı için ça­lış­ma­la­rı­mı­zı ta­mam­la­dık. İn­şa­atın, ey­lül ayın­da baş­la­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dık. Üç yıl için­de ta­mam­la­na­cak. 800 mil­yon Eu­ro’ya mal ola­cak. Pro­je­yi ta­mam­la­ya­cak şir­ket­le ya­rı ya­rı­ya or­tak ola­ca­ğız. Pro­je­yi ger­çek­leş­ti­re­cek grup, jeo­ter­mal pro­je­mi­zin bi­ti­ril­me­si­ni de sağ­la­ya­cak. Tür­ki­ye’nin her ye­rin­den en­gel­li va­tan­daş­la­rı­nın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği ‘En­gel­siz Sev­gi Kö­yü’ de an­laş­ma­mız ge­re­ği bu grup ta­ra­fın­dan ta­mam­la­na­cak. Ya­rım ka­lan Ce­me­vi’nin ta­mam­lan­ma­sı­nı ve Di­ki­li’ye ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­dı­ğı­mız Kül­tür­-Sa­nat Kö­yü pro­je­mi­zin bi­ti­ril­me­si­ni sağ­la­ya­cak­lar. Has­ta­ne­de gö­rev ya­pa­cak uz­man ekip dı­şın­da­ki yak­la­şık bin ki­şi, an­laş­ma ge­re­ği Di­ki­li­li­ler’den se­çi­le­cek. Böy­le­ce il­çe­miz­de­ki iş­siz­lik so­ru­nu da çö­züm­len­miş ola­cak. Di­ki­li’de ya­şa­yan sos­yal gü­ven­ce­siz va­tan­daş­la­rı­mız, üc­ret­siz te­da­vi edi­le­cek. Has­ta­ne­nin yö­ne­ti­mi, 30 yıl son­ra ta­ma­men be­le­di­ye­mi­ze ka­la­cak.”
Öz­gü­ven, ekledi: “400 ya­tak­lı has­ta­ne, 50 ki­şi­lik di­ya­liz mer­ke­zi, 400 ya­tak­lı trans­fer ote­li, 400 ya­tak­lı apart otel ola­cak. Bin 250 ya­tak ka­pa­si­te­li, tam te­şek­kül­lü ve ter­mal ni­te­lik­li has­ta­ne­de he­li­kop­ter pis­ti, kon­fe­rans sa­lo­nu, res­to­ran, alış­ve­riş mer­ke­zi, oto­park, ço­cuk bah­çe­si, spor komp­lek­si (fut­bol, bas­ket­bol, te­nis) ve yüz­me ha­vu­zu da bu­lu­na­cak.”