Danıştay’dan Ara Karar

Danıştay, 15 Mayıs 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca onanan Fuar Alanı kararı içeren İzmir-İnciraltı Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı'na karşı açtığımız davada ara karar aldı. Danıştay Altıncı Daire'nin… aldığı ara karar, "planın askıya çıkarılıp çıkarılmadığının sorulmasına, askıya çıkarıldıysa askı tutanaklarının istenmesine, uyuşmazlık konusu bölgenin renkli kalemle işaretlendiği, anılan imar planlarının aslının veya onaylı örneklerinin istenilmesine, daba konusu alanı kaplayan 1/100000 ölçekli imar planı bulunup bulunmadığının sorulmasına, bulunuyor ise 1/100000 ölçekli imar planına ilişkin işlemin ve uyuşmazlık konusu bölgenin renli kalemle işaretlendiği 1/100000 ölçekli imar planı paftalarının aslının veya onaylı örneğinin istenmesine; ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için anılan idarelere 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca 30 gün süre verilmesine, davanın durumu ve olayın özelliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin savunma ve ara karar cevabı alındıktan veya savunma ve ara kararı cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine" şeklinde olmuştur.