Danıştay, Petkim’in satışını onayladı

Danıştay, Petkim'in satışını onayladı

Danıştay 13. Dairesi, Petkim Petro Kimya Holding A.Ş'nin (PETKİM) yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin, "ihale oluru" kararı ile ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Petrol-İş Sendakası, Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın "hale oluru" kararı ile bu karar ekinde yer alan ve ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.Davayı esastan sonuçlandıran Danıştay 13. Dairesi, söz konusu "ihale oluru" kararı ile ihale şartnamesinin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Karardan

Daire'nin kararında, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'da, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun görevlerine yer verildiği, özelleştirme yöntemlerini belirlemenin de Özelleştirme Yüksek Kurulu'un görevleri arasında sayıldığı ifade edildi.

4046 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulu'nun 11 Eylül 1987 tarihli kararı ile Petkim'in özelleştirmesine karar verildiği anımsatılan kararda, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde de Kurul tarafından Petkim'in özelleştirme kapsamından çıkarılması yolunda verilmiş bir karar bulunmadığı vurgulandı.Petkim'in yüzde 51 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesinde, satışın "blok satış" yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin 8 Şubat 2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın yine Danıştay 13. Dairesi'nce reddedildiği anımsatılan kararda, bu dikkate alındığında Kurul kararının uygulanması amacıyla idarece alınan söz konusu "ihale oluru"nda ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığı kaydedildi.

Kararda, ihale şartnamesiyle ilgili 4046 sayılı Kanun'da herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, ihale şartnamesiyle ilgili düzenlemelerin Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliği'nin 10. maddesinde yer aldığı belirtildi.

Petkim'in özelleştirilmesine yönelik ihale şartnamesinin, "ihaleye katılacak firmalara sektörel tecrübe gibi bazı yeterlilik ölçütlerini getirmediği, özelleştirme sonrası tekel durumunun oluşmasını engellemeye yönelik ihaleye katılım sınırlaması kurallarını içermediği ve kamu zararının doğmasına neden olabilecek düzenlemeler getirdiği" iddiasıyla davanın açıldığı belirtilen kararda, şartnamenin ön yeterlilik kriterleri arasında, yatırım ve üretimi koruyucu tedbirlerin alındığının görüldüğü belirtildi.

Şartnamenin "diğer hususlar" başlıklı maddesinde, "hisselerin devriyle ilgili düzenlemelere yer verildiği, aykırılık ve sakınca belirlenmesi halinde devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği gibi konuların Rekabet Kurulu'nun yetkisinde olduğu" hükmünün yer aldığı ifade edilen kararda, "ihale onayı" başlıklı maddede de "İdarece, Kurul'un nihai kararından önce Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat gereğince Rekabet Kurulu'ndan izin alınacağı"nın hükme bağlandığı belirtildi. Kararda, şöyle denildi:
"Şartnamede, özelleştirme sonrasında rekabetin korunması ve tekelleşmenin önlenmesi amacına yönelik düzenlemeler yapılmadığı iddiası dayanaksız kalmaktadır. Bu itibarla Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok olarak satılmak suretiyle ihaleye çıkarılmasına ilişkin davalı idare 'ihale oluru' kararı ile bu karar ekinde yer alan ve ihale koşullarını belirleyen ihale şartnamesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır."
Petrol-İş Sendikası, kararı temyiz ederse dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gidecek.
Danıştay 13. Dairesi, daha önce de Petkim'in yüzde 51'lik kamu hissesinin özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine ilişkin 8 Şubat 2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararının iptal istemini oy birliğiyle reddetmişti.

Haber Ekspres / 20.03.2008