Büyükşehir, organik tarımda gaza bastı

İZ­MİR Mil­li­yet EGE – 11.08.2008 

Kentin içme suyu ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Tahtalı Havzası’nı kirlilikten kurtarmak için başlatılan çalışmalar hızlandırıldı. Bölgedeki çiftçiler doğal yöntemlerle üretime teşvik ediliyor

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, çift­çi­le­ri or­ga­nik ta­rı­ma teş­vik et­mek için ça­lış­ma­la­rı­nı hız­lan­dır­dı. Or­ga­nik ta­rı­ma ge­çi­len Efem­çu­ku­ru, Ye­ni Bul­gur­ca ve Ye­ni­köy’den son­ra şim­di de sı­ra Do­ğan­çay, De­ğir­men­de­re, Ça­tal­ca, Şa­şal, Pa­yam­lı, Ka­va­cık ve Ata­köy’de…
Ya­pı­lan eği­tim ça­lış­ma­la­rı ve ve­ri­len des­tek­ler sa­ye­sin­de Ata­köy’de 20 üre­ti­ciy­le Bü­yük­şe­hir’e bağ­lı Ta­rım, Park ve Bah­çe­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Ta­rım­sal Ya­pı Şu­be Mü­dür­lü­ğü ara­sın­da “or­ga­nik ta­rım” söz­leş­me­si im­za­lan­dı. Be­le­di­ye­nin, tar­la­lar­da hiç­bir kim­ya­sal mad­de­nin kul­la­nıl­ma­ma­sı­nı sağ­la­ya­rak, ken­tin önem­li iç­me su­yu kay­nak­la­rı­na sa­hip olan Tah­ta­lı Hav­za­sı’nın kir­le­til­me­den ko­run­ma­sı­nı sağ­la­ma­yı amaç­la­dı­ğı be­lir­ti­li­yor.
Ay­rı­ca üre­ti­ci­ye, al­ter­na­tif ya­ra­tı­la­rak ka­zanç ka­pı­sı ara­lan­dı­ğı ifa­de edi­li­yor. Çift­çi­le­rin do­ğal yol­lar­la ye­tiş­tir­dik­le­ri ürün­le­ri­ni sat­ma­la­rı için alı­cı bul­ma ça­lış­ma­la­rı ya­pı­la­ca­ğı, Bü­yük­şe­hir Belediyesi’ni her ko­nu­da yan­la­rın­da ol­du­ğu da vur­gu­la­nı­yor.