Büyükşehir Belediyesi’ne Uyarı Yazısı

Şubemiz, meslektaşlarımızın sözlü ihbarı üzerine, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın dağıtımının henüz gerçekleşmemesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na…

uyarı yazısı gönderdi. Başkanlığa gönderilen yazı şöyle: "10.07.2004 tarih ve 25531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Belediye Başkanlığınızca hazırlanan 1/25 000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisinin 9.10.2006 tarih ve 02.750 sayılı kararı ile uygun görüşünü takiben; kurum kuruluş görüşleri ve mevcut yapılaşmalar doğrultusunda yapılan güncellemeler sonucunda Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.03.2007 gün ve 01.315 sayılı kararı ile uygun görülerek, 28.03.2007 tarihinde onanmış;29.03.2007-29.04.2007 tarihleri arasında askı sürecini tamamlamıştır.

Ancak, Belediye Başkanlığınızca söz konusu plana yapılan çok sayıda itirazın halen değerlendirilme aşamasında olduğu; bu kapsamda, söz konusu 1/25 000 ölçekli İzmir Kentsel  Bölge Nazım İmar Planının henüz dağıtımının yapılmadığı meslektaşlarımız tarafından Odamıza iletilmiştir. Bu planın dağıtımının yapılmaması, yetkiniz dahilindeki tüm Belediyelerdeki imar uygulamalarının önceki plan kararları üzerinden yürütülmesine neden olması itibariyle imar mevzuatına uymamaktadır ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilecektir."