Buca’ya müjde

Sarı-lacivertliler, Evka 1’de bulunan 7 bin 500 seyirci kapasiteli statta oynama imkanı bulacak. Modern tesiste her şey var

 {nomultithumb}
Bu­cas­por, Ev­ka 1’de ya­pı­mı­nı sür­dür­dü­ğü ye­ni sta­dın­da önümüzdeki sezon maçlarını oy­na­ya­cak. Ku­lüp Baş­ka­nı Şe­ref Üs­tün­dağ, Bu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ce­mil Şe­boy’a te­şek­kür et­ti.

İkin­ci Lig’de şam­pi­yon­lu­ğa oy­na­ya­cak bir kad­ro ku­ran Bu­cas­por, Spor Va­di­si pro­je­si­ni de tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor.
Bu­ca Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ev­ka 1’de 11 mil­yon 957 bin YTL’ye Ce­ser İn­şa­at Ti­ca­ret A.Ş.’ye yap­tı­rı­lan te­si­sin ekim ayın­da bi­te­ce­ği açık­lan­dı. İzmir temsilcisi, maç­la­rı­nı önü­müz­de­ki se­zon bu­ra­da oy­na­ya­bi­le­cek.

He­def­ler bü­yük
7 bin 500 ka­pa­si­te­li sta­dın ya­nın­da iki bas­ket­bol sa­ha­sı, bir ha­lı sa­ha, bir an­tren­man sa­ha­sı, oto­park ve hal­ka açık yü­rü­yüş par­ku­ru da yer ala­cak. Bu­cas­por ca­mi­ası­nın bü­yük he­def­ler için ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Şe­ref Üs­tün­dağ, “Bu­cas­por’a bü­yük des­tek ve­ren Bu­ca Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Ce­mil Şe­boy’a ne ka­dar te­şek­kür et­sek az­dır. Hiz­me­te gi­rer gir­mez maç­la­rı­mı­zı ye­ni sta­dı­mız­da oy­na­ya­ca­ğız” ifadesini kullandı.

Ta­raf­tar­la­ra he­di­ye
Tri­bün­le­rin ta­ma­men ka­pa­lı ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Bu­cas­por Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­lih Gö­ze­be, “Son yıl­lar­da bü­yük atı­lım içe­ri­si­ne gi­ren Bu­cas­por için mer­kez­de­ki Bu­ca Sta­dı ar­tık ye­ter­siz ka­lı­yor­du. Ta­raf­tar­la­rı­mız ye­ni stat­ta çok ra­hat ede­cek­ler” şek­lin­de ko­nuş­tu.

AB­DUL­LAH ÇE­LE­Bİ Milliyet Ege – 24.06.2008