Buca Kentsel Sit Alanı için Buca Belediyesi’nden Çağrı

Buca Belediyesi, Buca Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı yapımını ihaleye çıkarıyor. 27 Haziran'daki ihale öncesi, meslektaşlarımızın geniş çapta bilgilenmesi için Şubemize gönderilen ihale ilanı şöyle:

İHALE İLANI SİT ALANINDA KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIM HİZMETİ ALINACAKTIR.

Buca Belediyesi :Buca Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı Yapılması İşi hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No:2008/71485a ) Adresi : Menderes Caddesi No:85 Buca-İzmirb ) Telefon – faks numarası : 232 4391010 – 232 4879390c ) Elektronik posta adresi ( varsa ) : ihaleburosu@buca-bld.gov.tr

2. İhale konusu hizmetin

a ) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Hektar Koruma Amaçlı İmar Planı,hizmet Alımı

b ) Yapılacağı Yer : Kentsel Sit Alanı Buca

c ) İşin Süresi : Sözleşmenin Notere Tescilinden İtibaren 31 Aralık 2008 Tarihine Kadar

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer : Buca Belediyesi İhale Bürosu

b ) Tarihi – Saati : 27.06.2008 – 09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlıolduğuna dair belge,

4.1.2.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge:Yapılan Koruma amaçlı imar planlarının Koruma Kurulu tarafından onayı Belediye ve yüklenici tarafından koordineli şekilde yürütülecektir.

4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge

4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler4.3.1. İş deneyim belgeleri:İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %50 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::

a) Aşagıda ‘’Meslek Adet- Deneyim Süresi’’ belirtilen niteliklerde Anahtar Teknik Personel öngörülmektedir.

1)Şehir Plancısı veya Şehir ve Bölge Plancısı veya Kent Plancısı……1 kişi….en az 5 yıl deneyimli(A grubu şehir plancısı karne sahibi)2)Restorasyon konusunda yüksek lisans yapmış Mimar ….1 kişi…..en az 5 yıl deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, Koruma Amaçlı İmar Planı, Uygulama İmar Planı Veya Revizyon, Tadilat, İlave İmar Planı İşleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı Buca Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 150 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler 27.06.2008 tarihi, saat 09:30 'a kadar Buca Belediyesi İhale Bürosu adresine verilebileceği gibi,iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.