Bayraklı Hükümet Konağı Plan Değişikliğine İtiraz Ettik

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından re'sen onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce askıya çıkarılan Bayraklı 9986 ada 2 parselde yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne şehircilik esasları ve planlama ilkelerine aykırı olduğu kanaatiyle itiraz ettik. Bayraklı Kaymakamlığı Hükümet Konağı yapılmak üzere hazırlanan plan değişikliğine ilişkin itiraz gerekçelerimiz şöyle…

Söz konusu plan değişiklikleri, 28.11.2007 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan “İzmir Yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı” sınırları içerisinde yer almaktadır. Ancak Alsancak- Turan bölgesini kapsayan İzmir Yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, açılan davalar sonucunda iptal edilmiştir. Dolayısıyla iptal edilen bir planda yapılan plan değişikliği kararı da hükümsüzdür. 

Açılan davalar sonucunda iptali nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilen İzmir Yeni Kent Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda, söz konusu plan değişikliğinin de değerlendirilerek alanın bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir.  

Ayrıca bu tür kullanımların yeni oluşturulan idari merkezlerin sahip olması gereken herkesçe erişilebilen bir konumda, ilçe sınırlarına göre geometrik bir merkez alanda ve tasarımsal olarak meydanla ilişkilendirilebilecek bir yer seçimiyle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ancak plan değişikliği ile öngörülen öneri bunların hiçbirini yerine getirememektedir, ayrıca yer seçimi yapılan bölgede mevcut kullanımlara ek olarak, yapı yoğunluğunun yanı sıra mesai saatlerinde nüfus yoğunluğu ve trafik yoğunluğu da artmaktadır. Bu durumun mevcut altyapıya getireceği yük göz ardı edilerek plan değişikliği hazırlanmıştır.

 

Bunun yanı sıra Resmi Tesis Alanı (Hükümet Konağı) olarak tahsis edilmesi ve plan kararı getirilmesi istenen alanın büyüklüğünün 3400 m2 olması nedeniyle “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” içerisinde yer alan EK 1-d “Resmi Tesisler (Hükümet Konağı)” asgari büyüklük şartını da sağlamamaktadır.