BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB Şehir Polancıları Odası, İzmir 2 Nolu Koruma Kurulunu “ALLİANOİ SULAR ALTINDA BIRAKILMADAN VE BAŞKA BİR YERE TAŞINMADAN YERİNDE KORUNMALIDIR” KARARININ GEREĞİNİ YAPMAYA ÇAĞIRIYOR.

Basın açıklamasının metni şöyle devam ediyor: 

{nomultithumb}İzmir ili Bergama İlçesinde bulunan Allianoi antik kentinin, Yortanlı barajının göl alanı içerisinde kalması nedeni ile bu evrensel kültür mirasımızın ortaya çıkarılması, korunması ve sular altında kalması önlenerek gelecek kuşaklara aktarılması için, bilimsel alanda, kamusal alanda, hukuksal alanda ve toplumsal alanda bir çok çaba sürdürülmektedir. Bu çabaların sonucunda, ulusal ve uluslararası doğal ve kültürel mirasa ilişkin kurumlarca da önemi açıkça karar altına alınan eşsiz bir yerleşim dokusu ve bir müze oluşumuna yetecek kadar niteliksel ve sayısal değerlerdeki buluntular ortaya çıkarılmış, bu hala sürdürülmekte olan bilimsel çabaların ardından alan, 29.03.2001 tarihinde İzmir 1 Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 1 derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş ardından yine İzmir 2 Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca da kazı alanı, incelendikten sonra yapılan değerlendirme sonucu da 1 derece arkeolojik sit alanı özelliği yeniden karar altına alınmış ve alanın korunması için oluşturulan “Bilim Kurulu”ndan bir rapor istenmiştir.

Bu süreçte yerelde başlayan koruma çığlıkları ve çabalarına destek olmak amacıyla Odamız Yönetim kurulu ve örgütü, 9 Kasım 2006 tarihinde yerine giderek Allianoi antik kentinin yerinde korunabilmesi anlamındaki kararlı isteği bir basın açıklaması ile de güçlü bir biçimde kamuoyu ile paylaşmıştır. Ancak bu aşamada, Bilim Kurulu Raporu ardından, yine İzmir 2 Nolu Kültür Ve Tabiatlarını Koruma Kurulu, raporda sıralanan seçeneklerle yapılan değerlendirmenin temelinde yer alan "Allianoi antik kentinin sular altında bırakılmadan ve başka bir yere taşınmadan korunmasının gerekli ve zorunlu olduğu" vurgusuna rağmen, D.S.İ.’nin evrensel kültür mirasımızı yok sayan projesine, Allianoi antik kentini sular altında bırakma pahasına onay veren, aynı kurulun bir önceki kararına ve bilim kurulunun raporuna tamamen aykırı bir şekilde, 27/11/2006 tarihinde, akıl almaz bir yeni bir karar almıştır.

Oysa baraj gölünün, yapılacak tüneller yolu ile başka bir yerde oluşturulması ve başka seçenekler yolu ile Allianoi antik kentini sular altında bırakmadan ve başka bir yere taşımadan korumak olanaklı iken, alınan bu kararın koruma ilkelerini ve baraja ilişkin diğer çözüm seçeneklerini temel almadığı çok açıktır. Allianoi antik kentinin korunması ve yaşatılmasının, yörenin tarımsal ekonomisine, Bergama’da turizm ziyaretlerini günübirlikten, iki veya daha fazla günlük konaklamaya çıkarması sonucunda yapacağı katkı da bu kadar açıkken, alınan kararın, böylesi yer seçimi yanlış projelendirilmiş başta Hasankeyf'i sular altında bırakacak Ilısu barajı gibi, baraj ihalelerinin önünü açmaktan başka bir değere hizmet etmediği ortadadır.

Gelinen bu noktada İzmir 2 Nolu Koruma Kurulunun da Allianoi gündemini 7 Mart 2007 tarihinde Allianoi’yi gündemini yeniden görüşecektir.

İzmir 2 Nolu Koruma Kurulunun 7 Mart 2007 Çarşamba tarihinde yeniden görüşeceği Allianoi gündeminde, DSİ’nin Allianoi’yi sular altında bırakan projesine verdiği onayı geri almasının, koruma değerlerinin, bilimsel ve toplumsal sorumluluklarının ertelenmez bir gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler İzmir 2 Nolu Koruma Kurulunu buradan bir kez daha koruma değerlerini gözeten ve birinci derece arkeolojik sit kararında ve bilim heyetinin raporunda vurgulanan “Allianoi Sular Altında bırakılmadan ve başka bir yere taşınmadan korunmalıdır” kararının gereğini yapmaya çağırıyoruz. Odamızın, Allianoi’ye ilişkin tüm süreçlerin her anlamda takipçisi ve tarafı olacağının bir kez daha kamuoyuna ilan ederiz. İzmir 2 No'lu Koruma Bölge Kurulu üyelerini, "koruma" görevinin gereğini yapmaya çağırıyor, tüm üyelerimizi ve duyarlı tüm çevreleri Kurul toplantısına katılmaya ve Odamızın çağrısını yerinde dile getirmeye davet ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygı ve önemle duyurulur.  

TMMOB Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu