“Baraj için ben de varım”

ONUR ÇA­KIR DHA – Milliyet EGE – 02.09.2008 

İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu, Çev­re ve Or­man Ba­kan­lı­ğı’na, “Çam­lı Ba­ra­jı’nın ya­pı­mı ko­nu­sun­da­ki olum­suz tav­rı­nız­dan vaz­ge­çin.

ÇED Ra­po­ru’nu ve­rin. Bu­ra­yı al­tın ma­de­ni­ne kur­ban et­me­yin. Ba­raj in­şa­tın­da bi­zi gö­rev­len­di­rin” di­ye ses­len­miş­ti. Ko­ca­oğ­lu’nun bu çağ­rı­sı­na, AKP İl Baş­ka­nı Ay­dın Şen­gül’den ya­nıt gel­di.

‘Ankara’ya beraber gidelim’
Bü­yük­şe­hir’in, ÇED Ra­po­ru al­mak için ça­ba gös­ter­me­di­ği­ni id­di­a eden Şen­gül, “Amaç, ar­se­nik­li su ko­nu­su­nu gün­dem­den dü­şür­mek ve su­çu hü­kü­me­te at­mak. ÇED’in bir pro­se­dü­rü var. Fa­kat be­le­di­ye bu­nu yap­mı­yor” de­di. Şen­gül, Ko­ca­oğ­lu’na, “Ev­rak­la­rı ta­mam­la, gel. An­ka­ra’ya be­ra­ber gi­dip, ba­kan­la gö­rü­şe­lim. Ra­po­ru he­men ala­lım” söz­le­riy­le çağ­rı yap­tı. CHP’nin, “Çam­lı Ba­ra­jı için ÇED Ra­po­ru ver­mi­yor­lar ama al­tın aran­ma­sı için ruh­sat ve­ri­yor­lar” eleş­ti­ri­si­ni de ya­nıt­la­yan Aydın Şen­gül, ana mu­ha­le­fet par­ti­si­nin ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı ya­rat­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ile­ri sür­dü. Çam­lı Ba­ra­jı Hav­za­sı’nda si­ya­nür­lü al­tın aran­ma­ya­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Şen­gül, ma­de­nin çev­re­ye za­ra­rı­nın ol­ma­ya­ca­ğı­nı sa­vun­du.