Balkonları kapatabilir miyiz?

Zuhal Kızılot

Balkonların kapatılıp kapatılmaması konusunda, birçok insan tedirgin ve ne yapacağını bilmiyor. Sonuçta, yapılan balkonu yerinden sökmek de var. Bu riski kimse kolay kolay göze alamaz doğrusu…

Birçok okurumuz, bu sorunu bizlere iletti.

Bugün konuyu, ilgili kanun hükmü ve bir Yargıtay kararı ışığında ele alacağız.

Kanun ne diyor?

Projeye aykırı olarak ve diğer kat maliklerinin rızası olmaksızın balkonunda değişiklik yapan bağımsız bölüm sahibi, öncelikle balkonu eski hale getirmesi konusunda ihtar ediliyor. Eğer eski hale getirmez ise diğer kat malikleri yargı yoluna başvurabiliyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine göre;

‘Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça, anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.’

Bu kanun hükmü karşısında, bağımsız bölüm sahiplerinin, binanın görüntüsünü bozacak şekilde balkon kapatabilmeleri mümkün değil.

Yargıtay ne diyor?

Yargıya intikal eden bir ihtilafta, bilirkişi incelemesi sonucunda, bağımsız bölümün ön cephesindeki balkonların, eyliskon sistemi olarak adlandırılan 12 adet plakanın raylar içerisinde kayarak, tek tek 6 adedinin bir yanda diğer 6’sının diğer yanda olmak üzere, menteşeler aracılığıyla balkonun iki yan duvarına toplanabilir biçimde, monte edilen bir sistemle balkonların kapatıldığı tespit edilmiş.

Söz konusu sistem, sabit eser niteliğinde olmakla birlikte tüm kat maliklerinin rızası olmaksızın yaptırıldığı için de yukarıda ifade ettiğimiz Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine de aykırılık teşkil ediyor.

Balkonu kapatma malzemesinin, saydam (cam) ya da ışık geçirmeyen nitelikte olması, tek parçadan veya birkaç parçadan oluşması sonucu değiştirmiyor.

Tüm bu tespitler karşısında, bağımsız bölümün ön cephe balkonlarının projeye aykırı olarak ve tüm kat maliklerinin rızasını almaksızın kapatılmış olması, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle balkonların eski hale getirilmesi ne karar veriliyor.

(Yargıtay 18. HD’nin 14.11.2005 tarihli ve E:2005/7476, K:2005/9921 sayılı kararı)

Star Ege – 21.04.2007