BALÇOVA ÇAMLIKKÜME 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONUNA İTİRAZ EDİLDİ!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2020 tarih ve 05.764 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan ve 9.02.2021 – 10.03.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde itiraz edilmiştir.  Konuya ilişkin  itiraz metnimiz aşağıda yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2020 tarih ve 05.764 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanan ve 9.02.2021 – 10.03.2021 tarihleri arasındaki askı süreci devam eden NİP: 35361124 plan işlem numaralı Çamlıkküme 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, Şubemizce incelenmiş ve aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1.Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Balçova Belediyesince hazırlanmış olduğu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda ise Nazım İmar Planlarında büyükşehir belediyelerinin yetkili kılındığı, dolayısıyla söz konusu planın hangi yasal dayanakla ilçe belediyesi tarafından hazırlanarak müellifliğinin alındığının anlaşılamadığı,

2. 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Uygulama Hükümlerinin “Genel Hükümler” başlığı altındaki 6. maddesinde;

  • Bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine aykırı nazım ve uygulama imar planları, değişikliği, revizyonu ve ilavesi yapılamayacağı,
  • Kentsel yerleşik alan içinde onaylı imar planlarının öngördüğü nüfusun aşılamayacağı, yerleşmelerin gelişme alanlarında bu planla önerilmiş yoğunluk ve nüfus değerlerine uyulacağı,
  • Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış olan ve bu planın genel hükümleri, arazi kullanım türleri, büyüklüklerine, plan notlarına uygun nazım ve/veya uygulama imar planı bulunan alanlarda uygulamanın, bu imar planları doğrultusunda sürdürüleceği, alt ölçekli imar planlarında bu planın koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve Plan kararlarına (arazi kullanım türlerine), yoğunluk değerlerine ve genel hükümlerine aykırı alt ölçekli imar planları, ve bu planlara ilişkin ilave, değişiklik ve revizyon yapılamayacağı,

hükümleri ile yürürlükte bulunan alt ölçekli imar planlarındaki nüfus değerlerinin yeni yapılacak imar planlarında korunmasının öngörülmüş olduğu,  söz konusu planlama alanının Yüksek Yoğunluklu Konut Alanları (301-600 kişi/ha), Seyrek Yoğunluklu Konut Alanları(50 kişi/ha altında) ve Orta Yoğunluklu Konut Alanları(121-250 kişi ha) olarak belirlendiği, ancak Plan Açıklama Raporunda toplam plan nüfusu ve kullanım kararlarına ilişkin alan büyüklüklerinin verilmemesi nedeniyle üst ölçekli plan kararında yer alan nüfus değerine uyulup uyulmadığının değerlendirilmediği, söz konusu eksikliğin plan açıklama raporunda düzenlenmesinin gerektiği(sf.50),

3. Planlamada, mekânsal kullanım kararları, çeşitli modellemeler doğrultusunda hesaplanan projeksiyon nüfusun gereksinimleri doğrultusunda belirlenir. Her ne kadar planda, brüt yoğunluk aralığı verilmişse de bu değerin hangi bilimsel/teknik dayanakla belirlendiğine ilişkin Plan Raporunda herhangi bir açıklamanın bulunmadığı (sf.50), 

4. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 Tablosundaki Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin standartların sağlanması gerekmektedir. Plan Açıklama Raporunda belirtilmeyen nüfus kararı nedeniyle,  askı süreci devam eden planın Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Ek-2 Tablosundaki Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına ilişkin standartlarını sağlayıp sağlayamadığının değerlendirilemediği,  söz konusu eksikliğin giderilmesi gerektiği,

5. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin planlarda ayrılması gereken sosyal ve teknik altyapı alanlarına ilişkin standartlar ile asgari alan büyüklüklerinin belirtildiği Ek-2 Tablosu Açıklamalar kısmı 8. maddesine göre imar planlarında ayrılan sosyal altyapı alanlarının (Kreş+Anaokulu, İlköğretim, Ortaöğretim, Sağlık Tesisi,…) imar planı değişikliği yoluyla bu kullanımların başına “özel” ibaresi getirilmek ve kamu ve özel altyapı oranlarının ilgili yatırımcı Bakanlık veya kamu kuruluşunca belirlenmesi koşuluyla anılan asgari standart değerinin içinde yer alabilmektedir. Söz konusu hükme göre, ancak plan değişikliği yoluyla özel sosyal altyapı alanı belirlenebilmekte olup, imar planı ve revizyonlarında ayrılan sosyal altyapı alanlarının kamusal olma zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla askı süresi devam eden Revizyon İmar Planında belirlenen “Özel Sağlık Tesisi” kullanımının anılan Yönetmelik hükmüne aykırı olduğu,

tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen tespitler doğrultusunda, askı süreci devam etmekte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna itiraz edilmektedir.