Altın savaşları…

 İzmir’de Altın Madeni işletmeleri üzerinde sürdürülen tartışmalar ve artık bir satranç oyunu halini alan kurumsal kararlar (kanun, yönetmelik, plan v.s.) Altın Madeni İşletmeleri konusunu sürekli gündemde tutmaktadır.

İlk tartışmalar Bergama Ovacıktaki (Eurogold, Newemont, Normandy ve şimdide Koza) firmaları tarafından işletilen Altın Madeni ile ilgili yaşanmıştır.

 Siyanür liçi yöntemi ile Altın çıkartmanın odağındaki tartışmalar, mevzuat çerçevesinde ve onaylanan imar planları ile devam etmiş / etmektedir.

ÇED raporu, imar planı, işletme izinleri mahkeme kararları ile iptal edilmiş, bu kez Maden Kanunda yapılan değişiklik ile tesislere imar planı yapımı zorunluluğu ortadan kaldırılmış, geçici yapı olarak ruhsatlandırılmalarının / çalıştırılmalarının önü açılmış, açılan davalarla Maden Kanunun ilgili hükümleri de iptal edilmiştir.

İzmir Bergama odaklı Altın Madeni tartışmalarına alışmışken bu kez de Efemçukuru köyündeki Altın Madeni Üzerinden tartışmalar başlamıştır. Söz konusu Maden Sahası Çamlı Barajı uzun mesafeli koruma kuşağında kalmaktadır. Öncelikle Su Kirliliği Kontrolü yönetmeliğinin ilgi maddeleri değiştirilerek Uzun Mesafe Koruma kuşağında kalan alanlarda maden tesisi işletilmesinin önü açılmıştır.

Ancak söz konusu alan İZSU yetkisinde kalmaktadır ve İZSU Su Havzaları Koruma Yönetmeliğinin 3. Madde 6. – 11. fıkraları Uzun Mesafe Koruma Kuşağında Madencilik faaliyetlerine izin vermemektedir. Bu nedenle söz konusu Altın Madeni Faaliyetine başlayamamıştır.

Daha sonra; 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 14.08.2009 tarihli Revizyonunda Çamlı Barajı Devlet Su İşlerinin yatırım kararları arasında bulunmadığından dolayı plandan kaldırılmıştır. Bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi Çamlı Barajının İZSU tarafından yapılacağını gerekçe göstererek 1/100.000 plan kararları kapsamında revize ettiği 1/25.000 Kentsel Bölge Nazım İmar Planına Çamlı Barajını işlemiştir.

Çamlı Barajının 1/25.000 Kentsel Bölge Nazım İmar Planına işlenmesi ile; Bu kez yeniden İZSU yönetmeliği devreye girmiş ve uzun mesafe baraj koruma alanında kalan Maden çalışma izini alınamamıştır.

Kurumlar arası SATRANÇ burada sonuçlanmamış, bu defa 24.06.2010 tarihinde Maden Kanunun da yapılan yeni bir değişiklik ile Hem Bergama Ovacık Altın Madeninin sorunları hem de Efemçukurunun sorunları çözülmüştür.

Maden Kanununda Madencilik tesisleri yeniden Geçici yapı olarak tariflenmiş imar planı yapımı zorunluluğu ortadan kaldırılmış, Uzun mesafe koruma kuşaklarında madencilik işletmelerine izin verilmiş, İZSU su havzaları yönetmeliğinin ilgili maddelerini ortadan kaldırmak üzerede Maden Kanunun 3. maddesine; “…Bu Kanun dışında madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak yapılacak her türlü kısıtlama ancak kanun ile düzenlenir…” ibaresi eklenmiştir.

Artık; Altın Madeni İşletmecileri satranç oyununda ŞAH çekmiştir. İZSU nun ve İzmirli çevre örgütlerinin MAT olmamak için ellerinde kalan tek hamle MAHKEME SÜRECİDİR.

 

 

-1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında bölgeye ilişkin değişen kararlar.

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Uzun Mesafeli Koruma Alanı

Madde 20 — İçme ve kullanma suyu rezervuarının yukarıda tanımlanan koruma alanlarının  dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır. Bu alanda aşağıda belirtilen tedbirler alınır.                                  

a) Bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. Turizm ve iskana 19 uncu maddede belirlendiği şekilde izin verilir.

Bu alanda galeri yöntemi patlatmalar, kimyasal ve metalurjik zenginleştirme işlemileri yapılamaz.  Madenlerin çıkarılmasına; sağlık açısından sakınca bulunmaması, mevcut su kalitesini bozmayacak şekilde çıkartılması, faaliyet sonunda arazinin doğaya geri kazandırılarak terk edileceği hususunda faaliyet sahiplerince Bakanlığa noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması şartları ile izin verilebilir.

İZSU Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği

6.Mutlak, kısa, orta, uzun ve dere mutlak koruma alanlarında yeni

taş,kum,kil,maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilemez. Mevcut

ruhsatlı taş, kum, kil, maden ocaklarının faaliyetleri durdurulur.

Madde 4.E. Uzun Mesafeli Koruma Alanı

(2000 m.- su toplama havza sınırı)

 

11.Bu alanda toprak ve malzeme alımı amacıyla kazı yapılmasına taş, kum, kil ve maden ocağı

açılmasına ve işletilmesine izin verilmez.

1/25.000 Ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu  Plan Uygulama Hükümleri

7.27.8. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma kuşaklarında madencilik faaliyetlerine izin verilmez.

1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Hükümleri

Kaynak: izmirveimar.com – 07.07.2010