Akademisyenlerden Gökçek’e destek çıkmadı!

Müge Tuzcuoğlu – Evrensel
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ulus Planı ile ilgili görüşüne başvurduğu Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden destek çıkmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ulus Planı (Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Amaçlı Nazım İmar Planı ve Ankara Tarihi Kent Merkezi Kentsel Yenileme Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı) ile ilgili görüşüne başvurduğu Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden..

destek çıkmadı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Pampal tarafından onaylanan ve 14 Kasım 2006 tarihinde hazırlanan görüş, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir Plancıları ile Mimarlar Odası, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na sunuldu. Hazırlanan raporda, yasaya göre koruma imar planlarının değil, yapı projelerinin yapımının mümkün olduğuna dikkat çekilerek, belediyenin yenileme projelerini de ihale etme yetkisinin olmadığı belirtildi. Sağlıklı bir kentsel dönüşümün, kent bütünü içerisindeki gereklilikleri, plan kararları üzerinden sosyal, ekonomik ve toplumsal boyutları göz önüne alarak, rant odaklı değil kent ve kamu yararı odaklı bir çıkış noktası ile hayata geçirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, bu alanda daha önce verilmiş “sit alanı” kararları ve buna uygun yapılmış halen geçerli olan planın yok sayılmasının usulen yanlış, mevcut yasal ve kurumsal yapıyı ve şehircilik ilkelerini gör ardı ettiği ortaya kondu. Raporda, tarihi bir bölge olan Ulus’ta, Roma dönemi yapılaşma kalıntılarının büyük bir bölümünün ortaya çıkarılmamış olduğu hatırlatılarak, bunun, uygulamada büyük sorunlar yaratacağı uyarısında bulunuldu. Raporda, AKM alanı için farklı plan kararları içermesinin; planın bilimsel yaklaşımdan uzak olduğunu gösterdiği vurgulanarak, uygulama bütçesinin de gerçekçi bulunmadığı belirtildi. Raporda planın; yasal, koruma ilkeleri, şehircilik ilkeleri, katılım, bilimsellik ve en önemlisi kamu yararına aykırı en temel unsurları barındığının altı çizilerek, “Bu yaklaşım planlama bütünlüğünü bozmaktadır. Koruma planlarının gerektirdiği temel analizlerden yoksun yapılaşma koşulları içeren plan, koruma ilkelerine aykırı dönüşümleri içermektedir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)