8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 34. Kolokyumu‘nun konusu "PLANLAMANIN DİLİ" olarak belirlenmiştir. Erciyes Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde Kayseri‘de gerçekleştirilecek Kolokyum‘da; planlama sürecinin bileşenleri, aktörleri, etkileri-etkilediklerinin mekansal, sosyal, ekonomik boyutları, doğal, kültürel miras ve korunması gerekli diğer tüm değerlerimize özgün planlama/tasarlama/koruma öneri ve yaklaşımlarının aşağıda belirtilen alt başlıklarda tartışılması hedeflenmektedir:

Planlama kademelenmesinin bileşenleri: Bölge planı, bölgesel ölçekte ya da il ölçeğinde çevre düzeni planları ve imar planları üretim süreçleri; içerik, okunabilirlik sorunları. 

Planlamada parçanın anlamı / dağınıklaşma: Sanayi, toplu konut, turizm, kıyı, sit, milli park, kırsal alan gibi koruma veya kullanıma ilişkin parçalanma, sektörel plan deneyimleri ve yetkilendirmenin tartışılması; yeni yaklaşım önerilerinin önerileri; dağınıklaşma/bütünleşme sorunları.

Ölçek, yerellik ve gelişen teknolojinin belirleyiciliğinin planlama diline yansımaları: Teknolojik gelişmeler ve planlama dili; yerel ve kültürel birikimin planlama diline yansıması ve yerel değerlerin sürdürülebilirliği; Ölçekler arası ilişki ve ölçek kavramının yitirilişi.

Güncel gelişme, değişim ve girdilerin planlama sistemi ve süreci ile ilişkilenmesi: İklim değişikliği, kentsel risk azaltma, sakınım, su, biyolojik çeşitlilik, arazi bozunumu, enerji planlaması,  özürlü, çocuk, yaşlı vd‘nin planlamanın biçim ve özü ile ilişkilendirilmesi.

Planlamada ortak dil ve standart yaratmada devletin ve Oda‘nın rolü: Planlama dilinde ortaklık ve standart arayışları; öncü kurumlar ve deneyimler; meslek odalarının ortak dil oluşturmada rolü; meslek içi eğitim ve mesleki denetim.

Koruma planlarının bütüncül planlama süreciyle ilişkisi, ortak dil arayışı: Koruma anlayışı ve dilinin dönüşen içeriği ve biçimi, tek yapıdan dokuya evirilen koruma anlayışının bütünleşme sorunu, kentsel planlamanın doğal çevre algılaması ve koruma yaklaşımı.

Politik, ekonomik, sosyal, kültürel sorunlar, toplumsal ayrışmalar, mekansal tansiyon alanları: Dönüşen alanlar; dönüşemeyen alanlar; inanç, gelir temelli ayrışmalar, vd)

Kolokyum‘da yukarıda belirtilen çerçevede sunulacak çalışmaların mevcut sorunların tespitinin yanında yeni yaklaşım önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak içerikte olması beklenmektedir. Olumlu ve olumsuz örneklerin, alan çalışmalarından çıkarılacak deneyimlerin aktarılması, tartışma ortamını zenginleştirmesi ve derinleştirmesi önemlidir.

Bildiri özetlerinin özgün çalışmanın bileşenlerini içerecek uzunluk ve derinlikte olması (1000 -1500 sözcük); bildiri özeti metninin yazara/yazarlara ilişkin tanımlayıcı bilgi içermemesi gerekmektedir.

Kolokyum Takvimi:

Kolokyuma bildiri özeti gönderme için son tarih

30 Haziran 2010

Kolokyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi

15 Temmuz 2010

Bildirilerin tam metinlerinin teslimi

15 Ekim 2010

34. DŞG KOLOKYUMU  (KAYSERİ)

8-9-10 KASIM 2009

 

 

 

Sekreterya İletişim Adresi      : 

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

Hatay Sokak No:24/17 – 06640 Kocatepe/Kızılay -ANKARA

Tel: 0312 417 87 70 – 417 66 30 Faks: 0312 417 90 55

Eposta: spo@spo.org.tr    web: http://www.spo.org.tr

Kolokyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.