5216 Sayılı Yasanın 14. madde 5. fıkrasına iptal edildi.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesi beşinci fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.9.2005 günlü ve 05.866 sayılı kararının iptali istemi ile açılan davada Danıştay 6. Dairesi tarafından Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru neticesinde iptal kararı alındı.

İptal edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 14. maddesi beşinci fıkrasında "Mülkî idare amiri hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine on gün içinde idarî yargı mercilerine başvurabilir." hükmünden 5747 sayılı Yasa ile "on gün içinde" ifadesi kaldırılmıştır.

Mahkeme, söz konusu fıkranın, idarenin bütünlüğü ilkesinin gerektirdiği bir vesayet yetkisi içermediği ve Anayasa'nın 123 ve 127. maddelerine aykırı olduğu sonucuna vararak 04.02.2010 tarih 2008 / 28 Esas 2010 / 30 sayılı Kararı ile iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesinin kararı için tıklayınız.