3194 sayılı İmar Kanunun Ek 3`uncu maddesi

Meclis Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda kabul edilerek komisyona gönderilen bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun taslağının 13. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununda değişiklik öngörerek,  Kıyı Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki yerler de dahil olmak üzere Özelleştirme Programındaki Kuruluşlara ait arsa ve arazilerdeki plan yapma yetkisini yeniden tanımlamaktadır.  

13) 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunun ek 3 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“EK MADDE 3 – Özelleştirme programındaki kuruluşlara ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler ile özel kanunları uyarınca özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan arsa ve arazilerin 3621 sayılı Kıyı
Kanunu veya 2634 şayili Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak  üzere genel ve özel kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum veya kuruluşlardan görüş alınarak cevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile değişiklik ve revizyonların müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede Yayımlanmak suretiyle kesinleşir ve  bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girer.
 
İlgili kuruluşlar bu madde kapsamında yapılan planları devir tarihinden itibaren beş yıl süreyle değiştirmezler. İlgili kuruluşlar görüşlerini on beş gün içinde bildirirler.
 
Bu madde kapsamında yapılan her ölçekteki plan ve imar planlarında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 nci maddesinin (a) bendinin ikinci ve sekizinci paragrafındaki hükümler uygulanmaz.
 
Özelleştirme surecinde ihtiyaç duyulması halinde, bu planlara göre yapılacak imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır.
 
Bu parselasyon planları Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca onaylanır ve 19 uncu maddede belirtilen ilan ve askıya dair hükümlerden muaf olarak kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Bu planlara göre yapılacak yapılarda her turlu ruhsat ve diğer belgeler ile izinler, ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kurum ve kuruluşlarca verilir.”