31 Temmuz 2007 – Toplantı No: 46

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/46
Toplantı Tarihi               :  31.07.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:
“Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”in İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde nasıl uygulanacağı tartışmaları konusunda oluşturulan Şubemiz görüşünün, 23 – 24 Temmuz 2007 tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmeler ve ilgili komisyon üyelerimizin önerileri doğrultusunda revize edilerek, konunun 02.08.2007 tarihinde Yönetim Kurulumuzca İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yeniden görüşülmesine ve görüşlerimizin iletilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2: 
1/100.000 ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir ve Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planları ile ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüşüldü. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, planlara ilişkin güncel değerlendirmenin yapılması ve ilgili temsilciliklerle temasa geçilerek görüş ve değerlendirmelerinin alınmasından sonra itiraz süreçlerinin yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Nazım Plan Şube Müdürlüğünden 17.07.2007 tarih ve 27782 sayı ile iletilen, 1/25000 ölçekli Tahtalı Barajı Su Toplama Havzası Çevre Düzeni Planı Revizyonu’na yönelik itirazımızın reddolduğunu bildirir yazı ve ekleri görüşüldü. Plana ilişkin yeni bir inceleme gerçekleştirildikten sonra konunun yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile, 

 

Karar No  –  4:
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden çalışmalarına başlanan 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı ve Revizyonu’na ilişkin süreçler hakkında görüşülerek, plan taslağının Zühre Çelik ve Zeki Yıldırım tarafından incelenerek gerekli görüş ve değerlendirmelerin oluşturulmasına oy birliği ile, 

 

Karar No  –  5:
Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem projesi hakkında bilgi sahibi olabilmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istenen bilgi ve belgelerin Şubemize ulaşmasının ardından konunun incelenerek yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile, 

 

Karar No  –  6:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Ofisine bağlı olarak oluşturulan “Sağlıklı Kent Platformu” toplantılarında önerilen çalışma gruplarının incelenerek, şubemiz çalışma grupları ile çakışmalar bulunması durumunda şubemiz çalışma komisyonları için çağrı yapılarak koordineli bir çalışma yürütülebileceğine oy birliği ile, 

 

Karar No  –  7:
Odamız Su Komisyonunun, planlamanın su kaynakları kullanımı konusunda sorunları önleyici ve çözücü rolünü ortaya koymak amacıyla bir süredir devam ettiği çalışmalarına Şube ve Temsilcilikler düzeyinde katkıda bulunulmasının beklendiğini bildiren 13.06.2007 gün ve 04/388 sayılı Odamız yazısı gereğince, çalışmaların tamamlanabilmesi için Şubemize bağlı Temsilcilik birimlerinden bilgi, belge ve görüş istenmesine oy birliği ile,  

 

Karar No  –  8:
Ağustos ve Eylül aylarında ikisi konaklamalı, biri günübirlik olmak üzere 3 gezinin Beril Özalp ve Ulaş Kılıçkaya’nın koordinatörlüğünde düzenlenmesi için çalışmaların başlatılmasına oy birliği ile, 

 

Karar No  –  9:
İzmir Valiliği, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezinden iletilen 19.06.2007 tarih ve 746.00/2 sayılı yazı görüşüldü. Odamız bünyesinde AB ile ilişkili herhangi bir iş ve işlem yürütülmediği için ilgi yazıya olumlu cevap verilemeyeceğine oy birliği ile, 

 

Karar No  –  10:
Geçtiğimiz yıl 6. Türkiye Şehircilik Kongresi organizasyonuna paralel olarak, Şubemizce düzenlenen “Kentsel Çelişkiler” konulu fotoğraf yarışmasının olumlu sonuçları göz önüne alınarak, Şubemizce bu yıl da, “Farklı ‘Renk’lerin Mekânı: Kentler” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenmesinin Odamız Genel Merkezine önerilmesi ve konu ile ilgili gerçekleştirilen hazırlıkların da iletilerek görüş talep edilmesine oy birliği ile,  

karar verildi.

 

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)