31. Kolokyumun Çağrısı Yapıldı

{nomultithumb}8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 31. KOLOKYUMU
“PLANLAMA MESLEK ALANI: geçmişten geleceğe…”
7-8-9 KASIM 2007 ANKARA

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı işbirliği ile düzenlenecek olan 31. Kolokyumun ana teması Planlama Meslek Alanı olarak tespit edilmiştir.

Bir çok meslek alanı gibi, Şehir Planlama meslek alanı da, belli bir tarihsellik içinde ortaya çıkan bir dizi öğeden oluşmaktadır. Planlama alanına ve mesleğine ilişkin kurumsal ve yasal çerçeve, eğitim, uzmanlaşma alanları, planlama yaklaşımları ve paradigmaları, planlama da değerler sistemi/etik kodlar, uygulama ilkeleri gibi bir dizi öğe meslek alanının tanımlayıcı boyutlardır. Bu çerçevede bu boyutlardan her birinin kendi tutarlılığı ve gelişmişliği kadar, diğer boyutlarla ilişkilenme düzeyi ve tutarlılığı da meslek alanının sağlam bir zemine oturması açısından önemlidir.

Tüm boyutları göz önüne alınarak Şehir Planlama meslek alanı üzerine yapılacak tartışmalar bugün çok daha önemli hale gelmiştir. Çünkü, içinde bulunduğumuz dönemde, planlama alanı önemli bir paradoksla karşı karşıyadır. Bir yandan, planlama meslek alanı, gerek genel gerekse alt uzmanlık alanlarında, hiçbir dönemde kazanmadığı bir merkeziliği bugün kazanmış görünmektedir.

Öte yandan, yine aynı dönemde, kentler hiç bir dönemde rastlanmayacak ölçüde, rant baskılarına, talanlara, çalışan sınıfların kentsel kamusal alandan dışlanmasına ve kentlerin parçalanmasına sahne olmaktadır.Bir çok büyük kentte yapılan imar uygulamalarının yarattığı olumsuzluklar, bütüncül bir plan anlayışından uzaklaşan ve kentleri parçalara ayırarak kentsel tasarım projeleri çerçevesinde algılayan yaklaşım, kamusal alanların hızla özel/yarı-özel alanlara dönüşümü gibi uygulamalar karşısında, planlama mesleğinin görece etkisizliği, alternatif yaklaşımlar geliştirmekteki başarısızlığı ve yer yer ortaya çıkan olumsuzluklardan sorumlu tutulması, planlama meslek alanı konusunda kapsamlı bir değerlendirme istekliliğini acil hale getiren temel nedenlerdir.

Planlama mesleğinin kamu yararını gözeten anlayışının, söz konusu süreçlerde ortaya çıkan olumsuzluklara karşı durabilmesi salt iktidar alanından gelen baskıya karşı toplumsal mücadele ile sağlanamaz. Bunun kadar önemli bir başka uğraş da plancıların kendi meslek alanlarını sağlıklı bir zemine oturtmaları ve bu zemin üzerinde kuralları, değerleri ve diğer meslek alanları ile olan ilişkilerini iyi tanımlamaları olmalıdır.

Tam da bu anlayış çerçevesinde geçen yıl Dünya Şehircilik Günü nedeniyle düzenlenen Türkiye Şehircilik Kongresi, planlama alanının iktidar alanı ile olan ilişkisini tartışmaya yönelik olarak planlama, siyaset ve siyasalar teması etrafında yapılmıştı. Bu yıl düzenlenecek Kolokyumla da, bu ilişki ve süreçleri gözden kaçırmadan, planlama alanının kendisine dönmek ve planlama meslek alanını sorunsallaştırıp; uygulamacılar, akademisyenler ve siyasa yapıcılara bir değerlendirme zemini hazırlamak hedeflenmektedir.

Bu çerçevede aşağıda tanımlanan alanlarda yürütülecek tartışmalar ile meslek alanını daha sağlam bir zemine oturtmaya yönelik pratik sonuçların sağlanması temel beklentidir. Bu nedenle, kuramsal düzlemi önemli olmakla birlikte, yapılacak tartışmaların olabildiğince meslek pratiklerinden beslenmiş olması ve uygulamayı temel alması, kolokyumun istenilen hedeflere ulaşmasını sağlayacaktır.

Planlama Meslek Alanı teması etrafında tartışmaya açılması hedeflenen boyutlardan öne çıkanlar şu başlıklar altında toplanmıştır;

– Planlama meslek alanının evrimi: Türkiye ve Dünya deneyimi
Bu başlık altında Türkiye ve diğer ülkelerde planlama alanının doğuşu, kurumsallaşma süreçleri, bu süreçlerde ortaya çıkan çatışmalar, farklı ülke deneyimlerinin Türkiye deneyimi üzerine etkisi ve benzeri tartışmaların yapılması beklenmektedir.

– Meslek alanının temel girdileri
Planlamada ilke ve esaslar, meslek ahlakı, etik kod ve düzenlemelerin özellikle somut planlama, proje ve örnek olaylardan (plan değişiklikleri, bilirkişi raporları vb.) yapılacak çıkarımlar çerçevesinde tartışılması amaçlanmaktadır.

– Planlama kurumlarının tanımlanması
Merkez/yerel, kamu/özel, devlet/sivil toplum ayrımları çerçevesinde ortaya çıkan planlama alanı tanımları, çelişkileri ve işbölümlerinin tartışılması hedeflenmektedir. Bu başlık altında tartışmaya açılan konular arasında, İller Bankası, Metropoliten Planlama Büroları, Belediye Planlama Birimleri ve serbest planlama büroları gibi uygulamacı kurumların deneyimlerinin de yer alması beklenmektedir.

– Plancı kimliği ve rolleri
Farklı planlama biçimlerinin öngördüğü plancı tanımı ve kimliklerinin (muktedir plancı, savunucu plancı, müzakereci plancı, hakem plancı) tartışılması, her plancı türünün karşılaştığı meşruiyet sorunlarının ortaya konulması beklenmektedir. Bu kapsamda müellif becerisinden ekip çalışmasına yönelen plancı türü ve planlama anlayışının da tartışmaya açılması hedeflenmektedir.

– Planlama yaklaşımlarında değişim ve farklı planlama türleri
İmar planı, stratejik plan ve benzeri plan türlerinin ortaya çıkardığı yapılanma yanında, bu yapılanma içinde ortaya çıkan ürünlerin tartışılması, plancıların performansı ve bu performansı belirleyen faktörler bu başlık altında tartışılması hedeflenen konulardır. Benzer biçimde statik planlama anlayışlarından dinamik planlama anlayışına yönelimin koşulları ve öngördüğü planlama süreci ve plancı tanımının tartışılması da bu kapsamda beklenmektedir.

– Planlama alanında diğer meslek gruplarıyla ilişki/gerilim
Plancılar planlama alanında farklı meslek grupları ile belli bir ilişki/gerilim içinde çalışmaktadır. Söz konusu ilişki ve gerilimin farklı ölçeklerde ve yer yer somut uygulama ve örnek olaylar çerçevesinde tartışılması amaçlanmaktadır.

– Planlama eğitimi, mesleki yeterlilik ve yetkinlik konuları
Üniversitelerin meslek alanına yaklaşımında ortaya çıkan farklılıklar, meslek alanına ilişkin eğitimden kaynaklanan sorunların tartışılması yanında, yeterlik/yetkinlik sorunun da formal (üniversite) ve meslek içi eğitim çerçevesinde tartışılması hedeflenmektedir.

– Meslek alanı ve uzmanlaşma
Meslek alanının tanımı ve sınırları sorunsalı, uzmanlaşma ve uzmanlaşmanın yolları, formal eğitim ve meslek içi eğitimin uzmanlaşmaya etkileri, sektörel planlar (koruma, turizm, kentsel tasarım, ulaşım, afetler vb.) konularında ve bu konuların ortaya çıkardığı işbölümü, genellik/özelleşme sorun ve açılımlarının tartışılması beklentiler arasındadır.

Kolokyum'da bildiri sunacakların yukarıdaki alanlara ilişkin hazırladıkları çalışmalarda ele aldıkları konunun meslek alanı açısından değerlendirilmesi temel beklentidir. Yapılacak etkinlikte akademik çalışmalar yanında, kamu ve serbest çalışan uygulamacıların yoğun katılımı hedeflenmektedir. Benzer biçimde, etkinlik planlama alanıyla yakın çalışan mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi meslek alanlarından yapılacak katkılara da açıktır. Yabancı ülke deneyimlerinin aktarıldığı ve tartışıldığı bildiriler ile katılım da ayrıca önemsenmektedir.

Kolokyuma, bildiri sunumlarının yanı sıra, poster bildiriler ile de katılmak mümkündür. Poster bildiriler, Kolokyum temasına ve amacına uygun olarak gönderilen bildiri özetleri arasından seçilebileceği gibi, poster bildiri ile katılmak isteyenler, bu yöndeki taleplerini doğrudan Yürütme Kuruluna da iletebilirler. Bunun yanında bu yıl düzenlenecek Kolokyumun bir süreç olarak örgütlenmesi ve bu süreç içinde bazı atölye çalışmaları yapılarak, sonuçlarının Kolokyumda tartışmaya açılması da öngörülmektedir.
Kolokyuma bildiri ile katılmak isteyenler; en çok 500 kelimelik bildiri özetlerini 15 Haziran 2007 Cuma günü akşamına kadar aşağıda yer alan iletişim adresinde olacak şekilde; posta, faks ya da (tercihen) e-posta yoluyla gönderebileceklerdir. Bildiri özetlerinin; sunulacak bildirinin ele aldığı soru ve sorunlar ile bildirinin amacı ve yöntemini içermesi ayrıca beklenmektedir.
Bilim Kurulu'nun yapacağı değerlendirmenin sonucu en geç 30 Haziran 2007 Cumartesi günü akşamına kadar bildiri sahiplerine iletilecektir. Bildiriler ve poster bildirilerin tam metinlerinin, 28 Eylül 2007 Cuma günü akşamına kadar iletişim adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri ya da poster bildiri ile başvuran kişilerin, başvurularına meslekleri, çalıştıkları kurum ile görevleri, iletişim adres ve bilgileri ile sunumlarında kullanmak istedikleri donanıma ilişkin bilgileri de eklemeleri gerekmektedir.

Kolokyum Takvimi:
Özet Gönderme: 15 Haziran 2007
Kabul Bildirimi: 30 Haziran 2007
Bildiri Metni Gönderme: 28 Eylül 2007
Kolokyum Başlangıç: 7 Kasım 2007

Kolokyum İletişim Adresi:
TMMOB Şehir Plancıları Odası
Adres : Hatay Sok. No:24/17
Kocatepe-ANKARA
Tel : 0 312 417 87 70
Faks : 0 312 417 90 55