31. D.Ş.G. KOLOKYUMU 7-8-9 KASIM’DA TODAİE KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Bilindiği üzere bu yıl Ankara‘da Odamız ve ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Anabilim Dalı işbirliğiyle 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında "Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe" başlıklı 31. Kolokyum düzenlenecektir.

İçinde bulunduğumuz dönemde kentler hiçbir dönemde rastlanmayacak ölçüde rant baskılarına, talanlara, çalışanların kentsel kamusal alandan dışlanmasına ve kentlerin parçalanmasına sahne olmaktadır. Bütüncül bir plan anlayışından uzaklaşan ve kentleri parçalara ayırarak kentsel tasarım projeleri çerçevesinde algılayan yaklaşım, kamusal alanların hızla özel/yarı özel alanlara dönüşümü gibi uygulamalar karşısında, diğer unsurlar yanı sıra, planlama alanında alternatif yaklaşımlar geliştirmedeki eksikliklerin dile getirilmesi planlama meslek alanı konusunda kapsamlı bir değerlendirme istekliliğini gündeme getirmiştir.

Planlama mesleğinin kamu yararını gözeten anlayışının süreçlerde ortaya çıkan olumsuzluklara karşı durabilmesi plancıların kendi meslek alanlarını sağlıklı bir zemine oturtmaları ve bu zemin üzerinde kuralları, değerleri ve diğer meslek alanları ile olan ilişkilerini iyi tanımlamaları ile mümkündür. Bu yıl düzenlenecek Kolokyumla da, ilişki ve süreçleri gözden kaçırmadan, planlama alanının kendisine dönmek ve planlama meslek alanını sorunsallaştırıp; uygulamacılar, akademisyenler ve siyasa yapıcılara bir değerlendirme zemini hazırlamak hedeflenmektedir. Bu nedenle, kuramsal düzlemi önemli olmakla birlikte, yapılacak tartışmaların olabildiğince meslek pratiklerinden beslenmiş olması, planlama alanının en geniş ve zengin kısmını içermesi, farklı illerdeki uygulamaları içinde barındırması ve diğer meslekler ile olan ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Kolokyum ile ilgili oluşturulan çağrı metni ilgili kurum ve kuruluşlara, kişilere gönderilmiş, Kolokyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin bildiri özetleri Bilim Kurulunca değerlendirilmiş ve Kolokyumda sunulacak bildiriler belirlenmiştir.

Bu yıl TODAİE Konferans Salonunda düzenlenecek Kolokyumun konusu ve özelliği gereği bildiri sunulacak konularda Yürütme Kurulunca değerlendirme yapılarak çağrılı bildirilerin sunulması kararlaştırılmış, belirlenen konulara göre oturumlar oluşturulmuştur. Oturumların konuları, çağrılacak kişilerin belirlenmesi, programın oluşturulması hususunda ODTÜ‘de geniş katılımlı toplantılar düzenlenmiş, toplantıya katılanların görüşleri doğrultusunda program şekillenmiştir.

Bu yıl düzenlenecek 31. Kolokyum‘un ilk iki oturumu çağrılı bildirilerden oluşmaktadır. İlk oturumda meslek alanı ve etik konusu tartışılacaktır. İlhan Tekeli, Melih Ersoy, Belma Babacan ve Perihan Kiper meslek alanı ve etik konusunu farklı açılardan ele alacak. İkinci oturumda Baykan Günay, Murat Balamir ve H. Tarık Şengül meslek alanımızın gelişimi, yeni alanları üzerinde değerlendirmelerde bulunacak. 7 Kasım Çarşamba günü ödül törenleri ve ayrıca bu yıl mesleğimizde 25. yılını dolduran üyelerimize mesleğe katkılarından dolayı plaket verilecektir. Kolokyumda üniversite, kamu kesimi ve serbest çalışan üyelerimiz arasında etkileşimi, iletişimi sağlamak ilişkileri ortaya koymak amacına yönelik oturumlarda yer alacaktır. Meslek alanımızı diğer meslekler ile tartışmak, yakın meslek alanları ile ilişkilerimizi ortaya koymak amaçlı oturumlarda bulunmaktadır. Bu yıl Kolokyum meslek alanımızın uygulamaları üzerine yoğunlaşmakta ve farklı yerellerdeki pratikler gündeme getirilmektedir.

7-8-9 Kasım tarihlerinde TODAİE Konferans Salonunda düzenlenecek Kolokyumun son günü TUPOB Mesleki Yeterlilik, Yetkinlik Komisyonu‘nun hazırladığı metin sunulacak ve metin meslek alanımız ile ilgili son gelişmeler kapsamında üyelerimizin tartışmasına açılacaktır. Ayrıca Kolokyumda sunulan bildiriler çerçevesinde Kolokyuma katılanların görüşlerinin alınması amacına yönelik bir forum düzenlenecektir.

Bu çerçevede, Kolokyumun duyurusunun yaygınlaştırılması ve katılım sağlanması konularında katkılarınızı dileriz.{nomultithumb}

Saygılarımızla,

TMMOB Şehir Plancıları Odası 

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 31. KOLOKYUM PROGRAMI

1. GÜN
7 KASIM 2007

09.00 – 10.00

KAYIT

10.00 – 10.30

Açılış Konuşmaları

10.30 – 11.00

Dünya Şehircilik Günü Bildirgesi ve Şehir Plancıları Odası Sunuşu

11.00 – 11.15

Çay/Kahve Arası

11.15 – 12.30

1. OTURUM: Meslek Alanı ve Etik

İlhan Tekeli
"Kent Planlama Mesleği Etiğini Nasıl Oluşturuyor?"

Melih Ersoy
"Bilirkişilik Kurumu ve Etik Sorunlar"

Belma Babacan, Perihan Kiper
Meslek Ahlakı ve Meslek Odalarının Denetim Görevleri"

12.30 – 13.30

Öğle Arası

13.30 – 15.00

2. OTURUM: Geçmişten Geleceğe Meslek Alanı

H. Tarık Şengül
"Planlama Meslek Alanı ve Dönüşümü: Bir Çerçeve Önerisi"

Baykan Günay
"Meslek Alanına İlişkin Gözlemler"

Murat Balamir
"Neo-liberalizm, Risk ve Planlama Alanı"

15.00 – 15.15

Çay/Kahve Arası

15.15 – 17.30

3. OTURUM: Meslek Alanında Dönüşüm

Oturum Başkanı: Tamer Gök

Fikret Zorlu
"Planlama Meslek Alanında Çakışma ve Ayrışmalar"

Eylem Bal
"Planlama Meslek Alanının Odağına Yer Alan Kavramların Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Ekseninde Ele Alınması"

GÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mesleki Yeterlilik komisyonu adına Kübra Cihangir Çamur
"Şehir ve Bölge Planlama Meslek Alanının Ortaya Çıkış Koşullarının ve Gelişim Sürecinin Ulusal ve Uluslararası Düzlemde Tanımlanması"

Levin Özgen
"CIAM ve AB Yaklaşımlarının Planlama Pratiklerine Getirileri"

17.30

Ödül Törenleri
*Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü
*Kent Planlama Basın Ödülleri
*Fotoğraf Yarışması Ödülleri

 

KOKTEYL ve 25. Yıl Ödül Töreni

2. GÜN
8 KASIM 2007

09.00 – 10.15

4. OTURUM: Meslek Pratiği

Oturum Başkanı: Feral EKE

Tolga Ünlü
"Planlamada ve Şehircilikte Nitelik Arayışı"

Çağatay Keskinok, Yalçın Demirtaş
"Kenti Tasarlamak ve Üretebilmek: Toplu Konut Uygulamaları"

Ayşe Ezer
"Ülkemizde Milli Park vb Doğal Koruma Alanlarında Planlama Deneyimi ve Şehir Planlama Meslek Alanındaki Yeri"

M.Çağlar Meşhur, M. Serhat Yenice, Fadim Yavuz Özdemir, Mehmet Topçu
"Koruma-Planlama İlişkisi(zliği);Gelibolu‘da Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik (Karşı) Müdahaleler"

10.15 – 10.30

Çay/Kahve Arası

10.30 – 12.15

5. OTURUM: Mesleki Deneyim: Farklı Planlama Ölçeklerinde Plancı Olmak

Oturum Başkanı: Saffet Atik

Serdar Bektöre

Remzi Sönmez

Nimet Sırcan

Necati Uyar

12.15 – 13.30

Öğle Arası

13.30 – 15.30

6. OTURUM: Yeni Yaklaşımlar, Alternatifler

Oturum Başkanı: Semahat Özdemir

F. Neval Genç
"Planlama Paradigmalarında Değişim Çerçevesinde Türkiye‘de Stratejik Planlama"

Erkan Polat, Atila Gül
"Kentsel Planlamadaki Statik Anlayışa Bir Alternatif Çözüm: Kentsel Stratejik Planlama ve Yönetim Yaklaşımı"

Teoman Tekkökoğlu
"Çevre Düzeni Planı; Tepebaşı Faciası"

İMECE Toplumun Şehircilik Hareketi adına Hade Türkmen
"Aşağıdan Kurulan Planlama Paradigmalarına Yeni Katkılar"

Melis Oğuz, Neslihan Atatimur
"Planlama Meslek Alanında ‘Kadın‘"

15.30 – 15.45

Çay/Kahve Arası

15.45 – 18.00

7. OTURUM: Kamu Sektörü ve Planlama Alanı

Oturum Başkanı: Nevzat Can

Ahmet Avşar Şimşek (İller Bankası)

Mehmet Gürkan (Kültür ve Turizm Bakanlığı)

Ertuğrul Alparman (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Burak Öztürk (Antalya Büyükşehir Belediyesi)

 

Şehircilik Gecesi Yemeği

3. GÜN
9 KASIM 2007

09.00 – 11.00

8. OTURUM: Farklı Mesleklerle İlişkiler

Oturum Başkanı: Can Kubin

Turgay Ateş
"Nitelikli Kentsel Çevrenin Yaratılmasında Kent Planlama ve Peyzaj Mimarlığı İlişkisi Yeniden Düşünülmesi"

Sertaç Erten, Devrim Çimen, Sinan Burat
"Disiplinler Arası Proje Deneyimleri"

H. Evren Erdin
"Planlamanın Mühendislik Uygulamaları Olan Teknik Altyapı Hizmetleri ile İlişkisi"

Binali Tercan
"Karaköy Köyü Yangın Afeti Sonrası Yeniden Yapılandırma Projesi Uygulamasının Değerlendirilmesi"

Özden Özyılmaz Alıcıgüzel
"Bir Kentin Arkeolojik Mirasının Ortaya Çıkarılması ve Koruma Örneği: Smyrna‘nın (İzmir) Akropolü Kadifekale ve Antik Tiyatrosu"

11.00 – 11.15

Çay/Kahve Arası

11.15 – 13.15

9. OTURUM: Kentin Meslekleri

Oturum Başkanı: H. Çağatay Keskinok

Celal Abdi Güzer
Mimar

Oktan Nalbantoğlu
Peyzaj Mimarı

Hüseyin Ülkü
Harita Mühendisi

Öztürk Akbulut
Jeoloji Mühendisi

Cenk Cenkçimenoğlu
Çevre Mühendisi

13.15 – 14.00

Öğle Arası

14.00 – 15.30

10. OTURUM: Öğrenci Paneli/Bitirme Projesi Ödül Töreni  

Oturum Başkanı: Aysin Tektaş

 

15.30 – 15.45

Çay/Kahve Arası

15.45 – 18.00

FORUM

BÖLÜM 1
Mesleki Yeterlilik, Yetkinlik Tartışması

BÖLÜM 2
Meslek Alanı tartışması

KONGRE ALANI:
TODAIE (TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ) KONFERANS SALONU
1 NOLU CADDE NO:8 YÜCETEPE/ANKARA

 

Dünya Şehircilik Kolokyum Programı (125 KB) (05.11.2007 11:37:00)

Dünya Şehircilik Günü Posteri (556 KB) (15.10.2007 15:36:02)

Kroki (50 KB) (25.10.2007 12:02:46)