30.Dünya Şehircilik Günü…

30. DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ "PLANLAMA SİYASET SİYASALAR" BİLDİRİ DUYURUSU YAPILDI
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl otuzuncusu düzenlenecek olan Kolokyum, 6. Türkiye Şehircilik Kongresi olarak, Şehir Plancıları Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliğiyle 6-7-8 Kasım 2006 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin ana teması düzenleme kurulu tarafından, “planlama, siyaset ve siyasalar” olarak belirlenmiştir.

Bu tema seçiminin arkasında, kuşkusuz, bazı temel sorular bulunmaktadır. Bunlardan ilki, planlama ile siyaset arasında nasıl bir ilişkinin olduğu (ya da olması gerektiği) sorusudur. Elbette, kimse, planlamanın bir meşruiyet aracına dönüştürüldüğü böyle bir dönemde, planlama ile siyaset arasında sağlıklı bir ilişki olduğunu iddia edemez. Bu nedenle, kongrenin temel sorusu, planlama pratiğinin bugünkü işleyişi dikkate alındığında, son derece yerinde ve haklı bir sorudur; zira bu “sorunlu” ilişkinin planlamayı etkisizleştirme gibi bir risk taşıdığı gayet açıktır.

Öte yandan, toplumsal süreçler teknik yaklaşımlarla siyasal alanının dışına itilmektedir ve siyasal alan sadece seçim süreçleri ile sınırlandırılmaktadır. Bu tür bir yaklaşım, nesnesi kamu olan planlama eylemini de apolitikleştirmektedir. Buradan yola çıkarak, ikinci bir soru gündeme gelmektedir; siyasal alan nasıl genişletilebilir, ya da başka bir ifadeyle toplumsal alan ile siyasal alanın tam bir örtüşmesi nasıl sağlanabilir?

Bu tema çerçevesindeki farklı bir tartışma alanı ise, toplumun heterojen yapısının nasıl bir fırsat olarak değerlendirilebileceğidir. Pratikte planlamanın, farklı ortak çıkarları aynı potada eriten bir söylem üzerinden kendisini rahatlıkla kurabilme yeteneği geliştirebildiğini bilmekteyiz. Toplumun bu heterojen yapısı gözetilerek, toplumsalın yeniden inşası mümkün müdür? Bu bağlamda, tartışılması gereken diğer bir konu ise, siyasal alan tarafından bütünüyle içine alınmış bir toplumsal yapının mekansal örgütlenme modelinin ve temsil şemasının ne olabileceğine ilişkindir.

Öte yandan, planlamanın siyaset ile ilişkisinin “sorunlu” olduğu bugünkü belirsizlik ortamında, planlamanın kendine özgü normatif bir tutum belirlemesi olanaklı mıdır? sorusu planlama pratiği açısından son derece önemli, ama bir o kadar da planlamanın ve plancının rolünü yeniden tarif etmesi anlamında yanıtlanması zorunludur.

Küresel olanın dayattığı bir tür iktisadi-politik yapılanma karşısında yerel meydan okumalara, ve aktörler aracılığıyla yeni kalkınmacılık söylem ve eylemlerine de tanık olmaktayız. Bu çerçevede ortaya konulacak bir başka sorun alanı ise, yeni kalkınma paradigmalarının (yerel) siyasal alan ile planlama mekanizması arasında var olan ilişki biçimini dönüştürme becerisinin olup olmadığıdır.

Diğer taraftan bütün bilim alanlarında son derece önemli gelişmelerin ve ciddi paradigma kaymalarının yaşanmakta olduğunu gözlüyoruz. Planlama ise hem sosyal bilimlerden hem de doğa bilimlerinden beslenen bir pratik olarak bütün bu bilimlerin kesişme noktasında durmaktadır ve onlarda meydana gelen değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. Bu ise, planlamanın hem tehlikeli hem de çok potansiyelli bir konumda olmasını sağlar. Burada sorulacak soru ise, planlama, yaşanmakta olan paradigma kırılmasına uygun yeni bir yaklaşımı ve dili nasıl kurabilir?

Güncel bir ilişki incelenmesinde varılacak sonuçları anlamlı kılınmanın yollarından bir diğeri de mevcut ilişkinin biçimini, içeriğini ve sonuçlarını önceki biçim, içerik ve sonuçlarla karşılaştırmaktır. Bu tür bir geçmişe ve günümüze ait karşılaştırmalı değerlendirme mevcut ilişkinin değerlendirilmesi açısından ufuk açıcı olmasının yanında geleceğe dönük tasarımların ortaya konmasında da önemlidir. “Planlama, siyaset ve siyasalar” başlıklı bir toplantının geçmiş ve günümüze ait söyleyecek sözlerinin yanında geleceğe ilişkin de bir tasarrufunun olması gerekmektedir. Bu tasarruflar mevcut uygulamalara ilişkin iyileştirici çözümler üretebileceği gibi her anlamda yeni örgütlenme biçimleri de önerebilir.

Kongre, planlama ve siyaset gibi iki önemli kavramı sorgulayarak yeni bağları kurma yollarını aramakla birlikte, bazen yasal düzenlemelerle güvence altına alınmaya çalışılan, kimi zaman da söylem düzeyinde topluma empoze edilmeye çalışılan siyasaları ve bu siyasaların şekillendiği kurum ve süreçleri de tartışmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, tartışılması beklenen siyasa alanı, kurum ve süreçleri şöyledir:

alan kurum süreç
ulaşım belediyeler siyasa üretimisüreç
konut bakanlıklar planlama
çevre taşra teşkilatları karar alma
kültürel miras bölge kalkınma ajanslarıvb. Müzakere-Mücadele vb
yönetim kurum süreç
sanayi kentsel hareketler vb
teknoloji
yasa ve yönetmelikler vb

Bildiri Özetlerinin Teslimi
Kongrede bildiri sunmak isteyenler, bildiri özetlerini 1000-1500 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlayarak en geç 14 Temmuz 2006 Cuma gününe kadar aşağıda belirtilen iletişim adresinde olacak şekilde posta, faks, ancak tercihen elektronik posta yolu ile iletmelidirler. Bildiri özeti; yazılacak bildirinin amaç, yöntem, yanıt aranacak sorular ve beklenen sonuçlarını içeren ayrıntılı ve kapsamlı bir özeti ile anahtar kelimelerin yanısıra, bildirinin alt başlıkları ve bu başlıklar altında ele alınacak konulardan oluşan bir bildiri çerçeve planını (outline) ve senaryosunu da (synopsis) içermelidir.

İletişim adresine gelen bildiri özetleri 15 gün içinde Bilim Kuruluna iletilecek ve yapılacak değerlendirmenin sonucu en geç 31 Temmuz 2006 Pazartesi gününe kadar bildiri sahiplerine bildirilecektir. Bildirilerin değerlendirilmesinde özgünlük belirleyici olacaktır. Bildiriler, Kongrede sunulacak ve dağıtılacak (poster) bildiriler olmak üzere iki gruba ayrılacaktır.

Her iki grup bildirilerin ise en geç 29 Eylül 2006 Cuma gününe kadar aşağıdaki iletişim adresine iletilmesi beklenmektedir. Bu bildiriler, Kongre sonrası hazırlanacak kitapta basılacaktır. Basıma hazır bildiri 12 pt., tek satır aralıklı ve MS Word formatında olmalıdır. Bildiri içinde kullanılan grafik, şekil, harita vb, kendi formatlarında ayrı birer dosya olarak da gönderilmelidir.

Başvuru zarfında Adı, Soyadı, Mesleği, Çalıştığı Kurum, Görevi, Adresi, Tel, Faks, E-posta, Bildiri Başlığı, Sunuşta kullanılacak cihazlar (tepegöz, slayt, datashow, projeksiyon, PC vb) belirtilmelidir.

Kongre İletişim Adresi:
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 1441 Sok. No. 2 Çetindağ Apt. Kat. 3 Daire:11 35520 Alsancak/İzmir
Tel: 0 232 422 28 90
Faks: 0 232 421 41 90
E-posta: spoizmir@spo.org.tr
Web Adresi: http://www.sehircilik.org

Kongre Takvimi:
Özet Gönderme:14 Temmuz 2006
Kabul Bildirimi: 31 Temmuz 2006
Bildiri Metni Gönderme: 29 Eylül 2006
Kongre Başlangıç: 6 Kasım 2006