27 Kasım 2006 – Toplantı No: 26

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/26
Toplantı Tarihi               :  27.11.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

 

Toplantı Kararları:

 

Karar No  –  1:

Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojileri Eğitim Programımız hakkında görüşüldü. Düzenlenecek kurs programı kapsamında başlangıç olarak sadece Netcad 5.0 versiyonu eğitimi verilmesine, Zeki Yıldırım'ın Konak Belediyesi Laboratuarının mevcut teknik donanımı ve mekansal koşullarına ilişkin bilgi edinmesine, donanım ve mekan sağlanması konusundaki gereklilikler yerine getirildikten sonra yazılım ve eğitmen sağlanması konusunda karar geliştirilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  2:

2007 yılı için aylık üye aidatlarımızın 7,5 YTL olarak belirlenmesi nedeniyle, Odamıza aidat borcu bulunan üyelerimizin geçmiş döneme ait birikmiş aidat borçlarını Ocak ayı içinde 6 YTL üzerinden ödeyebilmeleri ve bu borçlar için taksitlendirme yapılabilmesi olanağının üyelerimize yazı ile bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonu'na karşı açılması düşünülen dava hakkında, Yönetim Kurulumuzca bir Dava dilekçesi taslağı hazırlanmasına, konuya ilişkin birikimi bulunan bir avukatın araştırılmasına, Genel Merkezimize dava dilekçesi ve avukat belirlenmesine ilişkin görüşlerinin şifahen sorulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Odamızca 7-8-9 Aralık 2006 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilecek "Doğal ve Özel Nitelikli Kırsal Alanların Koruma Sorunsalları ve Planlama" temalı Koruma Sempozyumu'na katılacak isimlerin Tolga Çilingir, Beril Özalp, Sena Erkan, Ulaş Ş. Kılıçkaya ve Vildan Tekin (Bodrum İlçe Temsilcimiz) olarak Genel Merkezimize bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden emekli, Prof. Dr. Esin Aydar'ın vefatı ile ilgili üyelerimize SMS ve toplu e-posta yolu ile bilgi verilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Şubemiz Mekânı kira ücretinin, mülk sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda, 2007 yılı için aylık 750 YTL olarak belirlenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile 1/100.000 ölçekli Manisa – Kütahya – İzmir Çevre Düzeni Planı'nın değerlendirilmesine ilişkin yapılması düşünülen Danışma Kurulu toplantısının 16 Aralık 2006 Cumartesi günü 09.30 – 14.30 saatleri arasında Konak Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilmesine, müellifi olduğu 1/100.000 ölçekli Manisa – Kütahya – İzmir Çevre Düzeni Planı hakkında bir sunum gerçekleştirmek üzere Danışma Kurulu toplantısına davet edilen üyemiz Necati Uyar'ın seyahat masraflarının Şubemizce karşılanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  8:

Şubemiz Kütüphanesi ve deposu için kitaplık modülleri konusunda gerekli fiyat, model araştırması yapılması ve satın alınması konusunda yetkilendirilen Ulaş Kılıçkaya'nın çalışmalarını tamamlamasından sonra, Genel Merkezimizden kütüphane veri tabanı konusunda bilgi istenerek Ulaş Kılıçkaya ve Devrim Sarıtaş gözetiminde kitaplık düzenleme çalışmalarına başlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  9:

Planlama mesleği dışındaki alanlarda çalışan üyelerimizle organizasyonlar düzenlenmesi hakkında görüşüldü. Yemek, gezi, kahvaltı gibi organizasyonlar konusunda gerekli ön çalışmaları Beril Özalp'in yürütmesine oy birliği ile,

Karar No  –  10:

Odamızın, Kurumlarda temsil edilmesine önem verilmesi hakkında görüşüldü. İzmir'de şehir plancısı istihdam eden kamu kurumlarının listelerinin çıkarılması ve bu kurumlarda görev yapan şehir plancılarının isimlerinin belirlenmesine, Beril Özalp ve Birkan Bektaş'ın bu listenin güncellenmesini sağlamasına, kurumlarda görev yapan şehir plancılarına Odamız ile ilişkilerin güçlendirilmesi için kendi kurumları dâhilinde bir temsilci seçmeleri konusunda yazı iletilerek İşyeri Temsilcileri belirlenmesine, İşyeri Temsilcisi belirlenmeyen kurumlarda temsilcinin Şubemizce belirlenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  11:

İnternet sitemize yeni bölümler eklenmesi hakkında görüşüldü. Şubemize kayıtlı Tescilli Büro listesinin ve İşyeri Temsilcilerin web sitemizde yayınlanmasına, İzmir'e ilişkin kent rehberi niteliğindeki sitelerde web sitemiz linkinin yer almasının sağlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  12:

Temsilcilerimizle iletişimin arttırılması hakkında görüşüldü. Şubemiz Temsilcilikleri için web sitemizde bir bölüm ayrılması ve Temsilciliklerimizden gelecek dokümanların bu bölümde yayınlanmasına oy birliği ile,

karar verildi.                                                    

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)