26 Şubat 2008 – Toplantı No:2

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No              :  10/2008/02
Toplantı Tarihi         :  26.02.2008 Salı
Oturum Başkanı       :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• Şubemiz 10. Dönem yönetim kurulu çalışma programının oluşturulması ve işbölümü hakkında görüşüldü.
• Son günlerde Çanakkale ve Kemalpaşa’da yapımı gündeme gelen çöp depolama alanları ile ilgili olarak görüşüldü
• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın; Kardeş Aile Projesi hakkındaki 01.02.2008 tarih ve 604-304 sayılı yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:
TMMOB İzmir İKK’nın 25.02.2008 tarih ve 2008/09 sayılı yazısı görüşüldü. 8 Mart 2008 tarihinde “TMMOB Odaları Kadın Üyeleri” imzasıyla yapılacak olan ortak basın açıklaması taslağının oluşturulması için 27.02.2008 tarihinde gerçekleştirilecek toplantıya Zühre Çelik ve İlknur Saral’ın katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden iletilen 22.02.2008 tarihli yazı görüşüldü. 14 Mayıs 2008’de anılan fakülte tarafından düzenlenecek olan “Türkiye’de Konut Sektörünün Finansman Sorunları ve Mortgage Sistemi” konulu sempozyuma ilişkin iletilen yazı ekleri hakkında Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’den görüş talep edildiği ve Tolga Çilingir’in anılan sempozyuma bir bildiri ile katılması için davette bulunulduğu görüldü. Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’in konu hakkındaki incelemesinden sonra ilgili davete yanıt verilebileceğine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
TMMOB İzmir İKK’nın 25.02.2008 tarih ve 2008/07 sayılı yazısı görüşüldü. TMMOB İzmir İKK toplantılarına düzenli katılmak üzere Asil olarak; Sabri Yüksel, Tolga Çilingir ve M. Burcu Sılaydın’ın , Yedek olarak Zühre Çelik, Zeki Yıldırım ve Nehir Yüksel’in  isimlerinin bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
“Yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticaret Seçenekli Konut Alanı (taralı TM)" olarak belirlenmiş Konak, 81 pafta, 999 ada 81 parsel ve 1716 ada 1 parsel ile bir kısmı yol- otopark olarak belirlenmiş 2 nolu parselin yüksek yapı yapılacak şekilde "Ticaret Seçenekli Konut Alanı (taralı TM), Yeşil Alan, Otopark Alanı"  olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisinin Oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Nz. Pl. 11351) Komisyondan Geldiği Şekilde Oybirliği İle Kabul Edildi.” Şeklindeki 14.12.2007 gün ve 2447 sayılı İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilen ve 28.01.2008 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na, askı süresi içinde itiraz edilmesine oy çokluğu ile,

karar verildi.