26 Aralık 2006 – Toplantı No:28

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/28
Toplantı Tarihi               :  26.12.2006 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Geçtiğimiz aylar içerisinde Ankara'da yapılan "Kentsel Dönüşüm" Sempozyumunun bir benzerinin İzmir'de yapılabilmesi için bu etkinliğin programının ve zamanlamasının belirlenmesi ve konuyla ilgili önerimizin Genel Merkezimize iletilebileceği görüşüldü.
  • İkincisi Trabzon'da gerçekleştirilen Koruma Sempozyumunun bir diğerinin yine İzmir Şube ve İYTE ev sahipliliğinde Kuşadası'nda yapılabilmesi konusunda İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne bir öneri götürülebileceği, önerimizin olumlu karşılanması durumunda aynı önerinin Kuşadası Belediyesi ve Genel Merkezimize de iletilerek Sempozyumun İzmir Şube tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanabileceği görüşüldü.

 

Karar No  –  1:

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi adıyla da bilinen sosyokültürel tesisin bulunduğu İzmir ili Karşıyaka ilçesi 25L1d pafta, 25265 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği görüşüldü. Yürürlükteki İmar Planı'nda "Sosyo-Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenen alanın plan değişikliğinde; "Çok İşlevli Kültür Tesisi/Kültürel Tesis/Kongre Merkezi/Turizm Otel/Ticaret" kullanımlarına ayrılması nedeniyle ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak askı süresi içinde İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde plan değişikliğine itiraz edilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:

İzmir ili, Konak İlçesi, 1213 ada 71 parselde bulunan Ege Palas Oteli İmar Planı Değişikliğine ilişkin İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı hakkında ilgili kurumdan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında tarafımıza bilgi – belge iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Allianoi Antik Kenti kazı alanında inşa edilmesi planlanan Yortanlı Barajı'na ilişkin İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı hakkında ilgili kurumdan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamında tarafımıza bilgi – belge iletilmesinin istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

"Deştepe Höyüğü" ve yakın çevresinin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı iken Kurul tarafından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edildiği ve böylece bölgenin imara açılabileceği iddialarına ilişkin Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı bulunup bulunmadığı, eğer varsa kurul kararı hakkında ilgili kurumdan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımıza bilgi – belge iletilmesinin istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

TMMOB İKK'dan iletilen yazıyla İmar ve Kentleşme Komisyonuna katılmak üzere belirlenmesi istenen asil ve yedek üyelerin; Asil: Tolga Çilingir, Yedek: Beril Özalp, Zühre Çelik, Zeki Yıldırım olarak belirlenmesine ve konunun TMMOB İKK'ya yazı ile bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

Odamız Genel Merkezi'nin 15.12.2006 tarih ve 08/869 sayılı "Şehircilik Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönergesi Taslağı" hakkında görüş ve önerilerimizi talep eden yazısı ve eki okundu. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin yönerge taslağını incelemesinin ardından değerlendirmelerin toplanarak bir yazı ile Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Seda Yıldırım'ın; İlimiz, Çeşme İlçesi, dalyan Mahallesi, 2014 no.lu parseldeki plan değişikliğinin imar mevzuatı açısından incelenmesini talep eden 25.12.2006 tarihli dilekçesi konusunda, dilekçeye konu plan değişikliğinin Zeki Yıldırım ve Zühre Çelik tarafından incelenerek konuyla ilgili değerlendirmelerin dilekçe sahibine bir yazı ile iletilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  8:

İzmir İli Konak İlçesi Yeşilyurt Semti girişinde Hasan Tahsin Caddesi ile Gökdere Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan "Adnan Kahveci Parkı" ve güneydoğusundaki özel şahıs parselinde yapılanacak binaya ilişkin inceleme talebini içeren, 20.12.2006 tarihinde Muzaffer Bozkurt ve beraberindekiler tarafından iletilmiş dilekçe ve imza ekleri ile ilgili olarak, Zeki Yıldırım tarafından bir inceleme yapılmasına ve konuyla ilgili değerlendirmelerin dilekçe sahibine bir yazı ile iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  9:

Şubemize ait atıl durumda bulunan ve Şubemiz mekanında büyük bir yer kaplayan ve teknolojik açıdan günümüz gereksinimlerini karşılayamayan; 32 MB RAM, 1 GB HDD, Ethernet, SVGA 1024×768 özelliklere sahip bilgisayarın demirbaştan düşülmesine ve elden çıkarılmasına oy birliği ile,

karar verildi.                  

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)