24 Aralık 2007 – Toplantı No: 54

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/54
Toplantı Tarihi               :  24.12.2007 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Rekabet Kurumu Başkanlığı tarafından TMMOB Şehir Plancıları Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri Büro Tescil Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da açılan dava hakkındaki 11.12.2007 tarih ve 06/733 sayılı Odamız yazısı ve ekleri görüşüldü.
  • TMMOB Mimarlar Odası tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da açılan dava hakkındaki 11.12.2007 tarih ve 06/734 sayılı Odamız yazısı ve ekleri görüşüldü.
  • Odamız Genel Kurul Takvimi ve hazırlık süreçleri hakkındaki 13.12.2007 tarih ve 08/743 sayılı Odamız yazısı görüşüldü.
  • İnciraltı Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Şubemizce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Danıştay’da açılan dava ile ilgili olarak yerel basın organlarında yer alan ve Şubemizi hedef alan rencide edici haber ve yorum sahipleri ile ilgili olarak Odamız Ankara Şubesince hazırlanan bildiri taslağı görüşüldü.
  • TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde 28.12.2007 tarihinde gerçekleştirilecek olan “TMMOB Kent Sorunları Sempozyumu” 2. hazırlık toplantısı hakkında görüşüldü, konuyla ilgili önerilerde bulunuldu.

 Karar No  –  1:
16.03.2007 tarih ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.315 sayılı Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın, geçen süre içinde dağıtımının yapılmamış olduğunun görülmesi üzerine Yönetim Kurulumuzca gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda, ilgili idareye konu hakkında yasal sorumluluklarının hatırlatılması için yazı iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Şubemiz Aralık ayı gelirlerinin genel ortalamanın üzerinde gerçekleşmiş olması göz önüne alınarak, şubemizde ihtiyaç duyulan büro sandalyesi, bilgisayar, dijital ses kayıt cihazı, harici disk, kitaplık modülleri ve mobil telefon cihazlarının alımı konusunda gerçekleştirilen araştırma doğrultusunda, söz konusu alımların yapılabilmesi için Genel Merkezimizden talepte bulunulmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)