22 Şubat 2008 – Toplantı No:1

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No             :  10/2008/01
Toplantı Tarihi         :  22.02.2008 Cuma
Oturum Başkanı      :  Sena ERKAN

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi 10. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, aşağıdaki görev dağılımını, aşağıdaki biçimde gerçekleştirdiler:

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TOLGA ÇİLİNGİR'in, Yönetim Kurulu II. Başkanlığı'na SABRİ YÜKSEL'in, Yönetim Kurulu Yazmanlığı'na ZÜHRE ÇELİK'in ve Yönetim Kurulu Saymanlığı'na NEHİR YÜKSEL'in adaylıkları sonucu yapılan oylama sonucunda, 10. Dönem Yönetim Kurulu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na TOLGA ÇİLİNGİR oy birliği ile,
Yönetim Kurulu II. Başkanlığı'na SABRİ YÜKSEL oy birliği ile,
Yönetim Kurulu Yazmanlığı'na ZÜHRE ÇELİK oy birliği ile,
Yönetim Kurulu Saymanlığı'na NEHİR YÜKSEL oy birliği ile,
Yürütme kurulu görev paylaşımı yapmışlardır.

Yürütme Kurulunda yapılan görev dağılımından sonra, 10. Dönem Yönetim Kurulumuz aşağıdaki biçimde oluşmuştur:

TOLGA ÇİLİNGİR Yönetim Kurulu Başkanı, SABRİ YÜKSEL Yönetim Kurulu II.Başkanı, ZÜHRE ÇELİK Yönetim Kurulu Yazmanı, NEHİR YÜKSEL Yönetim Kurulu Saymanı, SENA ERKAN  Yönetim Kurulu Üyesi, ZEKİ YILDIRIM  Yönetim Kurulu Üyesi, ÖMÜR SAYGIN  Yönetim Kurulu Üyesi.

Karar No  –  2:
Şubemiz adına düzenlenecek olan sirkülerde Şube Yönetim Kurulu Başkanı TOLGA ÇİLİNGİR, Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı SABRİ YÜKSEL, Şube Yönetim Kurulu Yazmanı ZÜHRE ÇELİK ve Şube Yönetim Kurulu Saymanı NEHİR YÜKSEL'in imzalarının bulunmasına; sirkülerde yer alan bu dört imzadan herhangi ikisinin birlikte imzası ile şube adına açılmış banka hesapları, temsilcilik banka hesaplarıyla kasalarından para çekmeye, şubemiz ve temsilciliklerimiz adına her türlü taahhüt ve tasarruflarda bulunmaya, her türlü akit ve işlemleri imzalamaya, bankalarda vadeli-vadesiz hesap açmaya ve kapatmaya, merkez-şube para sirkülasyonunda ikinci bir karara gerek görülmeksizin işlem yapmaya, kamu kuruluşları (PTT vb.) ile ilgili her türlü işlemde gerekli evrakları imzalamaya yetkilendirdiklerine ve yetkilendirebildiklerine oy birliği ile,

 
Karar No  –  3:
Urla Belediye Başkanlığı’nın; O. Erdal Nurik’in fenni mesuliyet talebi hakkında Şubemiz görüşünü talep eden 12.02.2008 tarih ve 590-2047 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.  Anılan şahsın 1. Sınıf Fen adamı, Mimar–Mühendis–Şehir Plancısı olarak “fenni mesuliyet” üstlenebilmek için Urla Belediye Başkanlığı’ndan faaliyet belgesi talep ettiği görüldü. Söz konusu talep ile ilgili olarak bir görüş oluşturulması üzere konunun TMMOB Genel Merkezine iletilerek görüş talep edilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Burs Komisyonu tarafından iletilen; burslardan yararlanan 17 kişilik öğrenci listesinde isimleri yer alan öğrenciler için birer kitap seti hazırlanarak kendilerine hediye edilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:
Bodrum İlçe Temsilciliğimizin; MDU hakkındaki 18.01.2008 tarih ve 48B 2008/2 sayılı yazısı görüşüldü.  Her tür ve ölçekteki imar planlarının mesleki denetim uygulamalarının yetkili temsilcilik veya şubesinde yapılması konusundaki talebin Odamız Genel Merkezi’ne iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:
Narlıdere Belediye Başkanlığı’nın; Kent Konseyi hakkındaki 24.01.2008 tarih ve 25 sayılı yazısı görüşüldü.  İlgili belediyesine yazı yazılarak her konsey gündeminin önceden Şubemize iletilmesinin talep edilmesine, gündem konularına bağlı olarak Şubemizden katılım sağlanabileceğinin bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:
Genel Merkezimizin; Üye Aidat Borçları hakkındaki 20.02.2008 tarih ve 05/081 sayılı yazısı görüşüldü.  Konunun gereğinin yapılarak ilgili üyelerimize hatırlatmada bulunulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  8:
Muğla Mesleki Denetim Görevlimizin; Kamu Kurumu İhalelerinde En Az Ücret Tablosuna Uygunluk hakkındaki 19.02.2008 tarihli yazısı görüşüldü.  Konunun değerlendirilmek üzere Odamız Genel Merkezi’ne iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  9:
Üye profilimizin güncellenmesi ve üyelerimiz hakkında nitelikli veri tabanının oluşturulabilmesi amacıyla; Serdar Simsar, Mesut Burgaç Burak, İlknur Saral ve Özlem Şenyol’dan oluşan bir çalışma komisyonu oluşturulmasına oy birliği ile,

Karar No  –  10:
10. dönem Yönetim Kurulumuz Çalışma Programının zenginleştirilmesi, geliştirilmesi ve geniş bir üye tabanına ulaştırılarak görüş ve önerilerin alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına oy birliği ile,

karar verildi.