22 Şubat 2007 – Toplantı No: 32

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/32
Toplantı Tarihi               :  22.02.2007 Perşembe
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Bir vatandaşımızın 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planını onayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararına karşı açtığı davanın Şubemize ihbar edildiğini bildirir İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi yazısı hakkında Avukat Şehrazat Mercan'dan alınan bilginin bu konuda Şubemizin bir yasal sorumluluğu veya zorunluluğu bulunmadığı yönünde olması nedeniyle, konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması konusu görüşüldü.
  • Avukat Senih Özay'ın Kültürpark Yeraltı Otoparkı davası için belirlenmiş olan bilirkişileri bildiren faks mesajı görüşüldü.

Karar No  –  1:

Genel Merkezimizden iletilen 19.02.2007 tarih ve 08/131 sayılı yazı gereğince Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir'in İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyeliğinden çekilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:

Manisa Mesleki Denetim Görevlimiz Mustafa Hoşafçı'nın 09.02.2007 tarih ve 45.S.07.060 sayı ile Şubemize ilettiği, Halil Türkmen hakkında sahte imza, kaşe kullanımı vb iddialar içeren dilekçesine ilişkin olarak konunun, bir disiplin konusu olması ve hukuksal içeriği bulunması nedeniyle gereği için Odamız Genel Merkezi Yönetim Kurulu'na iletilmesi ve sonucundan tarafımıza bilgi verilmesinin talep edilmesine oy birliği ile,

 

Karar No  –  3:

15.02.2007 tarihinde vefat eden 1248 sicil numaralı üyemiz Hülagü Bulguç anısına bir anma etkinliği düzenlenebilmesi için çalışmalar başlatılmasına, gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra saptanacak bir tarihte söz konusu anma etkinliğinin gerçekleştirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

İkincisi Trabzon'da gerçekleştirilen Koruma Sempozyumunun bir diğerinin yine İzmir Şube ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliliğinde Kuşadası'nda yapılabilmesi konusunun hazırlanacak bir taslak program ile birlikte İYTE Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'ne yazılı olarak önerilmesine, önerimizin olumlu karşılanması durumunda aynı önerinin Kuşadası Belediyesi ve Genel Merkezimize de iletilerek Sempozyumun Şubemiz tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanmasına oy birliği ile,

Karar No  –  5:

Önümüzdeki haftalarda İzmir Büyükşehir Belediyesince askıya çıkarılması beklenen 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı hakkında Şube görüşümüzün oluşturulmasını kolaylaştırması açısından planın, Manisa – Kütahya – İzmir 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın incelenmesi amacıyla kurulan "Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonu"nca incelenmesine, gerekli dokümanın sağlanması amacıyla komisyonun 24.02.2007 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılan toplantısının ileriki bir tarihe ertelenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Hafif Raylı Sistem Projesinin Şemikler – Demirköprü geçişine ilişkin sorunlar ve taleplerin tartışılacağı, 28.02.2007 tarihinde Şemikler Yalı Kıraathanesinde yerel inisiyatif tarafından gerçekleştirilecek halk toplantısına Tolga Çilingir ve Hakan Küçükkılıç'ın katılmasına, konuya ilişkin bilgi – belge edinme ve araştırma sürecinin devam ettirilerek gerekli çalışmaların yürütülmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Yazıbaşı Belediyesi'nin İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Beldesi, Kuşçuburun Mahallesi, Sarıkova Mevkiinde yer alan 752 parsel numarası ile kayıtlı taşınmazı kapsayan, İzmir II Numaralı K.T.V.K.B.K. kararı gereği hazırlanmış 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'na ilişkin görüşlerimizi talep eden 16.02.2007 tarihli yazısı görüşüldü. Plana ilişkin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununun Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmeliğin 6. maddesinin (f) bendi uyarınca düzenlenmesi gerekli olan "Halkın Katılımı Toplantılarının" yasal çerçevede tamamlanmamış olması nedeniyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak bahsi geçen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile ilgili herhangi bir görüş belirtilmemesine,

Karar No  –  8:

Balçova Belediyesi'nin 22.02.2007 tarihli, İzmir İli, Balçova İlçesi, İnciraltı – Bahçelerarası Mahallelerini kapsayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca düzenlenmesi gerekli olan Halkın Katılımı Toplantılarının 13.03.2007 ve 20.03.2007 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildiren yazısı görüşüldü. Söz konusu toplantılara Yönetim Kurulu düzeyinde katılım gösterilmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)