22 Temmuz 2008 – Toplantı No:15

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/15
Toplantı Tarihi        :  22.07.2008 Salı
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:
Görüşülen Gündem Maddeleri
• TMMOB İzmir İKK tarafından düzenlenen “İzmir Kent Sorunları Sempozyumu” hazırlıkları hakkında görüşüldü.
• Odamız yayınlarından 2006 yılı öncesine ait olanlarının öğrencilere ücretsiz dağıtımı ve Planlama Dergilerinde ise %50 indirim yapılması hakkındaki 18.07.2008 tarih ve 09/672 sayılı Odamız yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:
Odamız Su Komisyonu çalışmalarına ilişkin olarak Şubemizden konuyla ilgili bazı çalışmalar talep eden 30.06.2008 tarih ve 03/608 sayılı Odamız yazısı görüşüldü. … oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Bodrum Temsilciliğimizin, 5761 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkındaki 07.07.2008 tarih ve 48B2008/51 sayılı yazısı görüşüldü. … oy birliği ile,

Karar No  –  3:
Urla Belediyesi’nin 07.07.2008 tarih ve 3232-8384 sayı ile ilettiği; 24 Temmuz ve 08 Ağustos 2008 tarihlerinde saat:15.00’te Urla Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek olan, İYTE Kampus Alanına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Halk Toplantısı duyurusu görüşüldü. … oy birliği ile,

Karar No  –  4:
1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın dağıtımının yapılmamış olması hakkındaki 10.01.2008 tarih ve 35.08.0004 sayılı yazımıza cevaben İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü’nden 11.06.2008 tarih ve M.35.0.İBB.0.13.04-310-01-02-238-32668 sayı ile iletilen yazı görüşüldü. … oy birliği ile,

Karar No  –  5:
Ulucak Belediyesi’nin 07.07.2008 tarih ve 1728 sayı ile ilettiği; 24 Temmuz 2008 tarihinde saat:14.00’te Belediye Meclis Salonunda 2.si gerçekleştirilecek olan, Ulucak Höyük Koruma Amaçlı İmar Planı Halk Toplantısı duyurusu görüşüldü. … oy birliği ile,

Karar No  –  6:
21.05.2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantımızda alınan karar uyarınca Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerini başarı ile bitiren ilk üç öğrenciye plaket verilmiş ve bunun yanı sıra Şubemizce verilmesi gelenekselleşmiş olan Ahmet Piriştina Onur Ödüllerinin 2008 yılı Bahar Yarıyılı’nda son sınıf son projeleri arasından belirlenen proje sahiplerine verilmişti. Söz konusu plaketlerin satın alınması ve sahiplerine teslim edilmesi ile ilgili olarak Odamız Yönetim Kurulu kararı bulunmaması nedeniyle ilgili giderlerin Şubemiz muhasebe kayıtlarına işlenememesi hakkında görüşüldü. … oy birliği ile,

karar verildi.