19 Haziran 2008 – Toplantı No:12

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/12
Toplantı Tarihi        :  19.06.2008 Perşembe
Oturum Başkanı      :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• Bodrum Temsilciliğimizin, Bodrum Yarımadası KTKGB 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notu Revizyonuna yönelik itirazları hakkındaki 26.05.2008 tarih ve 48B2008/40 sayılı yazısı hakkında bilgi verildi.
• Konak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, Mersinli 3324 ada 123 parsele ilişkin itirazımıza yanıtı görüşüldü.
• Yeni Anayasa ve Demokrasi Platformu duyurusu hakkında görüşüldü.
• T.C. Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Erzurum İl Müdürlüğü’nün 04.06.2008 tarih ve 323 sayılı yazısı hakkında bilgi verildi.
• Odamızın haber bültenlerine ilişkin 12.06.2008 tarih ve 08/584 sayılı yazısı hakkında görüşüldü.
• Odamızın 5727 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin 17.06.2008 tarih ve 09/591 sayılı yazısı görüşüldü.
• Odamızın, imar planı değişikliklerinin yapımı sırasında plan müellifinin görüşünün alınmasına dair 21.03.2008 tarih ve 03/592 sayılı yazısı hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
Çandarlı Belediye Başkanlığı’nın 03.06.2008 tarih ve 574 sayı ile ilettiği, 27.06.2008 ve 04.07.2008 tarihlerinde yapılacak 1084 parsel Koruma Amaçlı İmar Planı Halk Toplantısı duyurusu hakkında görüşüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Yedek Üyemiz Özlem Şenyol’un katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Narlıdere Belediye Başkanlığı’nın 04.06.2008 tarih ve 207 sayı ile ilettiği, 25.06.2008 tarihinde saat 17.00’de gerçekleştirilecek Kent Konseyi toplantısı duyurusu hakkında görüşüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik’in katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  3:
TUPOB Dönem Başkanlığı’nın 13.06.2008 tarih ile ilettiği, 2-3 Temmuz 2008 tarihinde MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde gerçekleştirilecek olan toplantı çağrısı hakkında görüşüldü. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir’in katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  4:
Ulucak Belediye Başkanlığı’nın 11.06.2008 tarih ve 1493 sayı ile ilettiği, 08.07.2008 tarihinde saat 14:00’te ilgili belediyede gerçekleştirilecek olan Ulucak Höyük Koruma Amaçlı İmar Planı Halk Toplantısı duyurusu hakkında görüşüldü. Toplantıya Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan’ın katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  5:
O. Erdal Nurik’in fenni mesuliyet talebi hakkında Şubemiz görüşünü talep eden 12.02.2008 tarih ve 590-2047 sayılı Urla Belediyesi yazısı ve konuyu Genel Merkezimize ileten 14.05.2008 tarih ve 35.08.0147 sayılı Şubemiz yazısına cevaben iletilen Odamız yazısı görüşüldü. Yazıya konu Odamız görüşlerinin Urla Belediyesi’ne iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:
Hakan Küçükkılıç’ın Şubemizdeki görevine dönmesine ilişkin 09.06.2008 tarih ve 05/582 sayılı Odamız yazısı görüşüldü. Hakan Küçükkılıç’ın Şubemizdeki Şube Sekreter Yardımcılığı görevine dönmesine Odamızca karar verildiği ve Şubemiz çalışanlarına ilişkin görev tanımlarının Odamıza iletilmesinin talep edildiği görüldü. Hakan Küçükkılıç’ın 24.06.2008 tarihinde anılan göreve başlamasına, Şubemiz çalışanları görev dağılımının aşağıdaki biçimiyle Odamıza iletilmesine oy birliği ile,

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Görev Dağılımı
MESLEKTAŞLARA YÖNELİK  GÖREVLER SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Mesleki Denetim Uygulamaları ve Aylık MDU evraklarının Gn Mrk gönderilmesi Hakan Küçükkılıç
Tescil yenileme işlemleri ve takibi Hakan Küçükkılıç
Üyelerle ilişkiler ve iletişim Hakan Küçükkılıç
Mesleki danışmanlık işlemleri Hakan Küçükkılıç, Berrin Arıcan
MESLEKİ GÜNDEME İLİŞKİN GÖREVLER SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Gündemin izlenmesi ve Yönetim Kurulu gündemine aktarılması Berrin Arıcan
Basının internetten takibi ve siteye aktarılması Hakan Küçükkılıç
Yasal / yönetsel mevzuatın takibi ve dosyalanması Berrin Arıcan
Yasal / yönetsel mevzuatın internet sitesinde yayını Hakan Küçükkılıç
Gündemle ilgili konularda şube görüşünün düzenlenmesi ve yazılı hale getirilmesi Berrin Arıcan
Yönetim Kurulu toplantılarına katılım, raportörlük. Berrin Arıcan, Hakan Küçükkılıç
  İLETİŞİM İLİŞKİLERİ SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Haber bülteni ve internet sitesine haber yapılması Hakan Küçükkılıç
İnternet sitesinin geliştirilmesi, e-posta ve SMS üzerinden bilgilendirme Hakan Küçükkılıç
Üyeler, Yönetim Kurulu ve Temsilciliklere yönelik duyurular Hakan Küçükkılıç
  MALİ İŞLER SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Aidatların tahsil edilmesi Hüdane Şahin
Aylık muhasebe bilgilerinin derlenmesi ve Genel Merkeze iletilmesi Hüdane Şahin
Muhasebe kayıtlarının tutulması, gelir-gider kaydı ve Kasa Defterinin tutulması Hüdane Şahin
  DIŞ İLİŞKİLER SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Kurumsal temsiliyetimizin sağlanması, toplantılarda temsil Berrin Arıcan
Yargıya intikal eden, itiraz edilen konuların takibi, rapor hazırlanması Berrin Arıcan
Evsahibi olunan basın toplantılarına ve danışma kurulları vb. toplantılara katılım Hakan Küçükkılıç, Hüdane Şahin, Berrin Arıcan
Organizasyonlar (konf.salonu, otobüs, yemek, sos.etkinlikler vb.) Hakan Küçükkılıç, Berrin Arıcan
Meslek fuarı, tanıtım, kitap satış standı vb. faaliyetler Hakan Küçükkılıç, Hüdane Şahin, Berrin Arıcan
  RUTİN ve BÜROKRATİK  İŞLER SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Üye veri tabanının güncel tutulması Hüdane Şahin
Şubeye alınan gazetelerin taranarak arşivlenmesi Hüdane Şahin, Berrin Arıcan
Postalama işlemleri Hüdane Şahin
Üyelik ve öğrenci üyelik işlemleri, kayıt, kart çıkartılması vb. Hüdane Şahin
Basın toplantıları ve açıklamaları için basınla iletişim. Hüdane Şahin, Berrin Arıcan
Mekansal düzenleme, temizlik, içecek-yiyecek servisi organizasyonu Hüdane Şahin
Kırtasiye işlemleri (Fotokopi, poster baskı vb.) Hüdane Şahin
Gelen evraklar hakkında Yönetim Kurulu'nun toplantılarda bilgilendirilmesi Berrin Arıcan
Matbu evrakların işleme konulması (SŞB tescil belgesi, oda üye belgesi vb.) Hüdane Şahin, Hakan Küçükkılıç
Yönetim Kurulu kararlarının işlenmesi, internet sitesinde yayınlanması. Berrin Arıcan, Hakan Küçükkılıç
Gelen /giden evrakların kayıt defterine ve bilgi sistemine işlenmesi Hüdane Şahin
  DONANIM KONULARI SORUMLU ŞUBE ÇALIŞANI
Afiş, duyuru, ürün tasarımı vb. tanıtım ve iletişim etkinlikleri Berrin Arıcan
Yazılım ve donanım gereksinimleri ile diğer teçhizat konuları Hakan Küçükkılıç
Kütüphanenin düzenlenmesi, kitapların kodlanması, veritabanına kayıt edilmesi Hakan Küçükkılıç, Berrin Arıcan
Kütüphane hizmetleri Hüdane Şahin

Karar No  –  7:
29 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan, Odamız MDG’lerine yönelik hizmet içi eğitim seminerine Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan ve önümüzdeki günlerde Şube Sekreter Yardımcılığı görevine başlayacak olan Hakan Küçükkılıç’ın katılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  8:
Yaz stajlarına ilişkin 18.06.2008 tarih ve 08/595 sayılı odamız yazısı ile DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri Egemen Gündoğdu ve Cumhur Çekçi’ye ait Şubemizde staj yapmak istediklerini gösterir başvuru evrakı görüşüldü. Egemen Gündoğdu ve Cumhur Çekçi’nin 23 Haziran 2008 tarihinde Şubemizdeki Staj görevine başlamasına, konu hakkında Odamıza bilgi iletilmesine ve Odamız yazısında belirtildiği üzere Şube Çalışanları ile aynı yol ve yemek yardımından yararlanabilmesi konusunda gerekli hazırlığın yapılması açısından durumun Odamız muhasebe görevlilerine hatırlatılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  9:
13.05.2008 tarih ve 03/355 sayılı Odamız yazısı ile incelenmek üzere Şubemize iletilen; Üyemiz Defne Tanyeli Özenbaş dilekçesine konu hususların araştırılması amacıyla Muğla Temsilciliğimizden iletilen bilgi notu görüşüldü. Ayrıca dilekçede yer alan iki adet plana ilişkin Mesleki Denetim Numaraları Muğla MDG Barış Çerçi tarafından kontrol edilerek doğruluğu teyit edildi. Üyemiz başvurusuna ilişkin değerlendirme yapılırken göz önüne alınmak üzere;
• dilekçeye konu plana ilişkin süreçlerin özetlendiği, söz konusu bilgi notunun,
• dosyadaki planlara ait Mesleki Denetim Numaralarının geçerli olduğu, ancak sahte olduğu iddia edilen ÖÇK’da mevcut pafta üzerindeki müellif imzası ve kaşesi ile odamız MDU kaşesi ve MDG imzasının, gerçekte var olan 48050143 MDU numaralı paftalarda işveren şirketçe değişiklik yapıldıktan sonra paftanın üzerine usulsüz yöntemlerle aktarılmış olması ihtimalinin bulunduğu ve bu ihtimalin araştırılmasının Odamız olanaklarının dışında Adli bir araştırmanın konusu olduğunun,
• 383 Sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin birinci maddesinde kurumun görevleri arasında “mevcut her ölçekteki plan ve plan kararlarını revize etmek ve re'sen onaylamak” ibaresi bulunduğu, ancak KHK’nın 4. Bölümünde 10. Maddede belirtilen ÖÇK Başkanlığı’nın görev ve yetkileri ile 5. Bölümünde 12. Maddenin (a)bendinde Etüt Plan Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkileri arasında, “imar planlarını revize etmek” gibi bir ibare yer almadığının
Genel Merkezimize bildirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  10:
yürürlükteki 1/1000 ölçekli Kemeraltı 1.Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında da bir kısmı park alanı, bir kısmı yol olarak belirlenmiş bulunan, Konak, 7400 ada 5 parselin, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2008 gün ve 01.1141 sayılı kararı ile Resmi Tesis Alanına dönüştürülmesine yönelik plan değişikliğine itiraz edilmesine oy birliği ile,

karar verildi.