18 Nisan 2008 – Toplantı No:7

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/07
Toplantı Tarihi        :  18.04.2008 Cuma
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Gündemi:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü tarafından 31.03.2008 tarih ve M.35.0.İBB.0.13.04.-310-01-02-3237-18666 sayı ile iletilen, 27.04.2007 tarih ve 35.07.0070 sayılı yazımıza konu “İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı” itirazımıza cevap yazısı görüşüldü.

Karar No  –  1:
Üyemiz YILDIRIM ORAL’ın; TMMOB Mimarlar Odası 3914 sicil numaralı üyesi iken, 14.12.1990 kayıt tarihi ve 1215 sicil numarası ile TMMOB Şehir Plancıları Odası’na üyeliğinin devredildiğini, ancak TMMOB Mimarlar Odası’na 2005 yılı sonuna kadar üyelik aidatlarını ödediğini, bu sebeple Odamıza olan üyelik aidatı borcunun 2006 yılından itibaren tahakkuk ettirilmesini talep ettiğini belirten 15.04.2008 tarihli dilekçesi görüşüldü. Üyeye ait Odamız Kayıtları, üyenin 2001 yılından bu yana üyelik aidatı borcu bulunduğunu göstermesine rağmen, TMMOB örgütlülüğü altında 2005 yılı sonuna kadar üyelik aidat ödemesinde bulunduğu göz önüne alınarak, konunun Odamızca değerlendirilmesi hususunda gereği için talebin Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Uşak İli’nde yerleşik üyelerimiz tarafından; Uşak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı ihalesine çıkıldığı, ihaleyi Odamızda Serbest Şehircilik Bürosu Tescili bulunmayan bir şirketin kazandığı ve bu kapsamda yapılan planın onama aşamasına geldiği yönünde bilgi iletmişler ve Odamızca konunun incelenmesi yönünde bulunulan talep doğrultusunda;
Uşak Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nce 2005/62519 kayıt numarası ile açılmış “Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı İşi” ihalesi sonucunda ve Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapımı sürecinde; İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin tam adı, iletişim ili, İhale kapsamında sunulmuş olan ve ihaleyi kazanan özel veya tüzel kişinin adına Odamızca düzenlenmiş “Serbest Şehircilik Bürosu Tescil Belgesi” örneği, İhaleyi kazanan özel veya tüzel kişi ile kurum arasında yapılmış sözleşmenin bir örneği, İhaleye konu planın onay tarihi ve askı tutanaklarının birer örneği, ilgili Meclis kararları ve tutanakları, ilgili müellifçe imzalı plan, plan notları ve raporunun bir örneği, İhaleye konu plana ilişkin onama süreçleri henüz tamamlanmadı ise onama sürecinin hangi aşamasında olunduğuna dair bilgi ve belgelerin ilgili kurumdan istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:
TMMOB 39. Dönem IV. Danışma Kurulu hakkındaki 10.04.2008 tarih ve 08/272 sayılı odamız yazısı görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerimizin, kurumsal ve kişisel programları nedeniyle ve Şubemiz İl Temsilcilik seçimleri dolayısıyla TMMOB 39. Dönem IV. Danışma Kurulu’na katılım gösteremeyeceklerinin Odamıza bildirilmesine oy birliği ile,

karar verildi.