18 Mart 2008 – Toplantı No:4

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No            :  10/2008/04
Toplantı Tarihi        :  18.03.2008 Salı
Oturum Başkanı     :  Tolga ÇİLİNGİR

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri
• Şubemiz 10. Dönem yönetim kurulu çalışma programının oluşturulması ve işbölümü hakkında görüşüldü.
• İnciraltı Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın iptali için açtığımız davadaki gelişmeler hakkında görüşüldü.

Karar No  –  1:
24.03.2008 günü saat 14.00'te Ankara'da yapılacak Dünya Şehircilik Günü (DŞG) Kolokyumu düzenleme kurulu toplantısı için (gündem: konunun belirlenmesi, kolokyumun yapılacağı kentin saptanması, sorumlu üniversitenin tayini, bütçe ve katkı yapacak kuruluşlar hakkında görüşme) şubemiz ve temsilciliklerimizin önerilerinin iletilmesi hakkında görüşüldü.

Bu kapsamda;
• Konunun belirlenmesine ilişkin olarak Yeni dönem Turizm politikaları ve Planlama ilişkisi (Kültür ve Turizm Gelişme Bölgelerinin masaya yatırılması ve politikaların incelenmesi) gibi temaları kapsayan bir konu belirlenmesi
• Kolokyumun yapılacağı kentin saptanmasına ilişkin olarak Antalya kenti
doğrultusundaki önerimizin Genel Merkezimize iletilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:
Odamız 25.Dönem İl Temsilciliklerinin atamalarının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacak seçimlere ve toplantılara, Şubemiz ve Yönetim Kurulunca katılacak isimlerin belirlenmesine; bu konuda, il-ilçe temsilciliklerine ve Odamız Genel Merkezine bilgi verilmesine oy birliği ile,

ADI SOYADI İL/İLÇE Seçim Tarihleri
Sabri Yüksel
Zeki Yıldırım Manisa 12 Nisan 2008
14:00
Tolga Çilingir
Sabri Yüksel
Nehir Yüksel
Zühre Çelik
İlknur Saral Muğla 19 Nisan 2008
13:00
 Muğla (Fethiye) 
Tolga Çilingir
Sabri Yüksel
Nehir Yüksel
Zühre Çelik
İlknur Saral Bodrum 19 Nisan 2008
18:00
Tolga Çilingir
Sabri Yüksel
Nehir Yüksel
Zühre Çelik
İlknur Saral  Denizli 20 Nisan 2008
13:00

Tolga Çilingir
Sabri Yüksel
Nehir Yüksel
Zühre Çelik
İlknur Saral Aydın 20 Nisan 2008
18:00

Karar No  –  3:
Bodrum Temsilciliğimizin 11.03.2008 tarih ve 48B2008/12 sayılı yazısı ile iletilen, Bodrum Yarımadası KVTKGB Çevre Düzeni Planı’nın iptali davasına “Müdahil Olma” talebi görüşüldü. Konuya ilişkin gerekli bilgi ve belgeler sağlandıktan sonra konunun Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonumuzca incelenmesine ve komisyon raporu doğrultusunda söz konusu davaya müdahil olma talebinin değerlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:
İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olan şubemiz temsilcisi Berrin Arıcan'ın yerine bundan böyle Nehir Yüksel’in, olmaması durumunda Zeki Yıldırım’ın gözlemci olarak katılmasına ve İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olan şubemiz temsilcisi Sena Erkan’ın bu görevine devam ederek, olmaması durumunda İlknur Saral’ın gözlemci olarak katılmasına oy birliği ile,

karar verildi.