17 AĞUSTOS’LARDAN DERS ALINMADIKÇA, YENİ AFETLER YAŞANACAKTIR!

Bilimsel ve teknik gerekçeler doğrultusunda afet yönetimi konularında politika geliştirmek ve yapılaşma süreçlerini riskleri göz önüne alarak planlamak yerine, riskli ve kaçak yapıları “İmar Affı” adı ile yasallaştıran, kamu kaynaklarını afetlere dirençli yaşam alanları oluşturmak yerine Kanal İstanbul gibi irrasyonel projelere aktararak halk sağlığını tehlikeye atan, dere yataklarını, vadi tabanlarını yapılaşmaya açan, yapılaşma süreçlerini denetimsiz hale getiren yönetim anlayışı değişmedikçe, doğa olayları afet haline gelmeye devam edecektir.

Bu nedenle ülke tarihinde yer etmiş afetlerin ardından yapılması gereken en önemli şey; gerekli önlemleri almayan, kamu kaynaklarını halk sağlığına ve güvenli yaşam alanları oluşturmaya aktarmayan, afete duyarlı planlama anlayışını hayata geçirmeyen idarecileri ifşa etmek ve sorumluluklarını hatırlatmaktır.

Şehir Plancıları Odası olarak bir kez daha belirtiyoruz; Popülist yasal düzenlemeler ile riskli yapıları yasallaştırmak, hiçbir teknik ve bilimsel gerekçeye dayanmayan “çılgın projelere” bütçe ayırmak, kentsel yapılı çevre üretimi sürecinde sermaye çevrelerine olanak sağlamak yerine; riskli yerleşim birimlerimize yönelik olarak, doğal eşikleri gözeten bütüncül risk yönetim sistemi ve sakınım planlarının hazırlanması; bununla birlikte yurttaşların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını temel alan yeni bir kentleşme siyasasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tüm yetkilileri, afet sonrası oluşacak kayıplarda fıtrat, kader gibi gerekçelere sığınmamaları için topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve ivedilikle harekete geçmeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Kaynak: http://www.spo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10235&tipi=3&sube=0