14 Kasım 2006 – Toplantı No:24

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/24
Toplantı Tarihi               :  14.11.2006 Salı
Oturum Başkanı           :  Tolga Çilingir

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Tolga Çilingir, İBB'nin düzenlediği İnciraltı Konulu "İzmir'in Geleceğini Birlikte Kuralım" Çalıştayı hakkında Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirdi. Bölgenin sadece tarım alanı değil, aynı zamanda bir açık yeşil alan olma özelliği vurgulanarak; Tarım İl Müdürlüğünden alınan görüşler, yöre halkının istekleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı kararları, sit kararları gibi konuların incelenerek konu hakkında Şubemizce bir değerlendirme yapılması gerektiğini belirtildi.
  • Kültürpark Yeraltı Otoparkı inşaat alanındaki ağaçların akıbeti hakkında DEÜ bünyesinde görev yapan akademisyenlere hazırlatılan bilimsel rapor doğrultusunda Peyzaj Mimarları Odasının gönderdiği değerlendirme raporu konusunda bilgi edinildi.
  • Şubemizce GIS ve NetCad Kursları açılabilmesi konusunda ilgili komisyon ile görüşülerek bu sürecin hızlandırılması gerektiği görüşüldü.

Toplantı Kararları:

Karar No  –  1:

"İnciraltı ve planlama" konusunda, üniversitelerde bu konuda çalışmaları bulunan öğrenci ve akademisyenlerin de davet edileceği bir Danışma Kurulu toplantısının 25 Kasım 2006 Saat: 11.00‘de şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  2:

İzmir Foça'da 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda kalan bir parselin sit derecesinin Koruma Kurulu Kararıyla 3. dereceye düşürülmesi yönündeki Kurul Kararının iptaline ilişkin, Şubemizce İzmir 1. İdare Mahkemesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na açtığımız iptal davasında, Şubat 2004'te mahkemece oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı ile İzmir 1. İdare Mahkemesince konuya ilişkin iptal kararı verilmesi ve sonraki aşamada iptal kararına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan itirazın, Danıştay 6. Dairesi'nce reddedilmesi ile ilgili olarak konuyla ilgili izlenmesi gereken prosedüre ilişkin A. Tuncay Karaçorlu'dan bilgi istenerek gereğinin yapılmasına, oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Şubemiz çalışanlarının Özlük Hakları konusunda Sabri Yüksel ve Zühre Çelik'in sorumlu olmasına, iş ve görev dağılımı konusunda Zühre Çelik'in sorumlu olmasına ve Şubemiz personeli Berrin Arıcan'ın çalışmaya devam etmesi konusunun yönetim kurulunun 7 üyesinin de bulunduğu bir toplantıda netleştirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  4:

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca onaylanan ve 5162 sayılı yasa kapsamında onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.08.2006 gün ve 02.673 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanan, 1/5000 ölçekli Mavişehir Nazım İmar Planı Revizyonu hakkında görüşüldü. Gerekli inceleme yapılarak, plandaki yoğunluk artışı nedeniyle, Berrin Arıcan'ın sekreterliğinde bir itiraz raporu hazırlanmasına ve 17.11.2006 tarihine kadar söz konusu plana ilgili idare nezdinde itiraz edilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  5:

1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ve 1/100.000 ölçekli Manisa – Kütahya – İzmir Çevre Düzeni Planı kapsamında düzenlenmesi düşünülen Şubemiz Danışma Kurulu'na Sezai Göksu, Funda Altınçekiç ve Necati Uyar'ın davet edilerek, toplantının Aralık Ayı içinde düzenlenmesine ve bu konuda plan, rapor, vb dokümanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden istenmesine oy birliği ile,

Karar No  –  6:

EXPO 2015 yer seçimi konusunda ilgili komisyon çalışmaları sonucunda oluşturulan Şubemiz görüşlerinin kamuoyuna iletileceği bir basın açıklamasının 17.11.2006 Cuma günü saat:10.30'da şubemiz toplantı salonunda gerçekleştirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  7:

Şubemiz Kütüphanesi ve deposu için kitaplık modülleri konusunda gerekli fiyat, model araştırması yapılması ve satın alınması konusunda Şube Saymanımız Ulaş Kılıçkaya'ya yetki verilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  8:

Şubemizce Dergi çıkarılabilmesi konusunda Tolga Çilingir ve Beril Özalp'in bir içerik ve yöntem çalışması yaparak Yönetim Kurulu'na sunmasına oy birliği ile,

Karar No  –  9:

S.S. Güzeloba Konut Yapı Kooperatifi'nden gelen 30.10.2006 tarih ve 0527 sayılı dilekçe görüşüldü. Dilekçeye konu istem ile ilgili olarak S.S. Güzeloba Konut Yapı Kooperatifine, yaklaşık maliyet hesabı konusunda bilgi verilmesine oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(KATILMADI)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)