13 Kasım 2007 – Toplantı No: 51

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/51
Toplantı Tarihi               :  13.11.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Odamızca 7-8-9 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu hakkında bilgi verildi.
  • Mazlum-Der’in kentimizdeki göçmen ve sığınmacılara yönelik organizasyonuna ilişkin daveti görüşüldü.
  • Çevre Düzeni Planlarına dair Yönetmelik taslağına ilişkin Odamız görüşü hakkında görüşüldü.

 Karar No  –  1:
İzmir’de “Şehir ve Bölge Planlama” eylemiyle doğrudan ilgili üç kurumdan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi’nin birlikte fikir ve eylem üretme pratiklerinin yeterince geliştirilememiş olması, geliştirilen sınırlı ortaklıkların ise bu üç kurumu bir arada çalışmasını sürekli kılacak bir organizasyon yapısı sağlayamaması tespitinden hareketle bu olanaklarının sağlanabilirliğini araştırmak ve olası işbirliğinin araçlarını geliştirmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesine, bu çerçevede atılması düşünülen ilk adım olarak Dokuz Eylül Üniversitesi’nin mekansal ev sahipliğinde “Planlamada Yeni Kurumsal ve Yasal Düzenlemeler” başlıklı bir panelin 23 Kasım Cuma Günü gerçekleştirilmesine, konu ile ilgili içerik, konuşmacı ve kapsam belirlenmesi konusunda Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Zühre Çelik’in görevlendirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  2:
Plân Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yapılacak planları için aranacak müellif grupları konusunda görüşmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı meslektaşımız Ali Rıza Gülerman’dan 20.11.2007 günü için randevu istenmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Kasım ayı sonunda TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirilecek olan “TMMOB Kent Sorunları Sempozyumu” 1. hazırlık toplantısı’na odamız adına Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan’ın katılmasına oy birliği ile, 

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(KATILMADI)

Zeki YILDIRIM
Üye
(KATILMADI)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)