11.10.2007 – Yenigün – Aydın-Muğla-Denizli Çevre Planı’na itiraz

 

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Muğla Valiliği Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan 1/100.000 Ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Planı’na itirazda bulundu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi itirazı, planın sınırları, yetki karmaşası, plan içeriği ve kapsamı yanı sıra, plan kararları ve yürürlükteki çevre planları ile olan ilişkisi konularında yoğunlaştı. Kentsel gelişme ve arazi kullanım kararlarında "stratejisi ve nüfus kabulleri bu plan ile çelişen onanlı imar planları bulunup bulunmadığı ve bu planların durumu konusunda bir açıklama yapılmayarak karar üretilmediği" savunuldu.

Derhal durdurulmalıdır
Şehir Plancıları Odası itirazında mevzii imar planları ile ilgili olarak da şu görüşlere yer verildi: "Gereksinimden fazla kentsel gelişim alanının planlandığı mevzi imar planları bulunup bulunmadığı ayrıntılı analizlerle tespit edilmeden yürürlükteki mevzi imar planları aynen kabul edilmiştir. Hangi sebeple olursa olsun gereksinimden fazla alanın, kentsel gelişme alanı olarak planlanması savunulamaz. Bu planın kapsadığı coğrafyada yer alan çok nitelikli tarım arazileri, zeytinlik alanlar, orman alanları, su havzaları vb korunması gerekli doğal değerlerin yok olmasına yol açacaktır ve derhal durdurulması gerekmektedir."