1/100000 MKİ ÇDP ile ilgili Basın Duyurusu

1/100000 Ölçekli Manisa-Kütahya-İzmir Çevre Düzeni Planı hakkında Danıştay Altıncı Dairesi'nce Yürütmeyi Durdurma kararı alındı. Konu ile ilgili olarak İzmir Şube Yönetim Kurulumuz bir basın duyurusu yapmıştır. Yazının devamında Basın Duyurusunu ve karar metnini okuyabilirsiniz..

Değerli Basınımız,

Elimize dün ulaşan Danıştay Altıncı Dairesi’nin resmi karar yazısı, son günlerde İzmir basınının Şubemize yöneltmiş olduğu 1/100000 Ölçekli Manisa-İzmir-Kütahya Çevre Düzeni Planı ile ilgili soruları karşılar niteliktedir. Dolayısıyla aşağıdaki açıklamayı sizlerle paylaşmak gereği doğmuştur.

4856 Sayılı yasa gereği Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlatılan Manisa-İzmir-Kütahya illerini içine alan 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Şubemizin yapmış olduğu değerlendirmeler ve hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda yapılan itirazlardan sonuç alınamaması nedeniyle, Odamız Genel Merkezi’nin Danıştay Altıncı Dairesi’nde açmış olduğu davada Yürütmenin Durdurulması kararı alınmıştır.

Şubemizce hazırlanan raporda, söz konusu planın yerseçim ve arazi kullanım kararlarına, rapor ve plan notlarında yer alan ifadelere ilişkin pek çok eleştiri olmakla birlikte, Danıştay’ın verdiği “Yürütmenin Durdurulması” kararının temel gerekçesi, bizim de temel itiraz gerekçelerimiz arasında yer alan “Yasanın ilgili yönetmeliğinin henüz çıkarılmadan planın onanması” olmuştur.

Danıştay, kararında 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2. Maddesinin h bendinde tarif edilen çevre düzeni planları hazırlanmasına ilişkin hükümlere dikkat çekmiş; 2872 ve 4856 sayılı yasalara dayanılarak hazırlatılan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın, bu planların henüz uygulama yönetmelikleri çıkarılmadan onandığını vurgulamıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı, 1/100000’ ölçekli planın, 3194 sayılı mevcut İmar Kanunu hükümlerine göre hazırlandığını, Danıştay’ın ara kararı gereğince ifade etmek durumunda kalmıştır. Üst ölçekli planların teknik dilinin, 3194 sayılı yasaya göre belirlenmesi, yalnızca hukuksal olarak değil teknik olarak da olanaklı değildir. Ölçekler arası ilişkileri, planlama esaslarını hiçe sayan; Türkiye’nin mekansal gelişme dinamiklerinde temelini ekonomik rant sağlamaya endeksleyen bir yönetim anlayışının telaşlı ve duyarsız hamlelerinden birine daha yargı “dur” demiştir.

Bu ve benzeri gelişmeler, Türkiye’de planlamanın içine düşürüldüğü garip ve çelişkilerle dolu uygulamalarına bir örnektir. Neyse ki, TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak hukuksal hak arayışlarımız, bir kez daha yerini bulmuş ve haklılığımız ortaya çıkmıştır.Yürütmenin durdurulması kararı ile ilgili bu gelişme, hiç kuşku yok ki, sadece yöremizi ilgilendiren plana ilişkin değil,  Türkiye’de hazırlanan ve Bakanlıkça onanan 1/100000 ölçekli bütün Çevre Düzeni Planlarına ilişkin bağlayıcı ve emsal bir gelişme olarak yorumlanmalıdır.

Kamuoyunun ve basınımızın değerli bilgilerine duyurulur.

19.08.2008

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi

Karar metnini görmek için tıklayınız.