11 Nisan 2007 – Toplantı No:37

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/37
Toplantı Tarihi                :  11.04.2007 Çarşamba
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Karar No  –  1:

29.03.2007 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarılan 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planının incelenmesi amacıyla oluşturulan Üst Ölçekli Plan İnceleme Komisyonunun çalışmalarını tamamlamasının ardından, 24.04.2007 tarihinde TMMOB İzmir Koordinasyon Kurulu’na (İKK) bağlı Oda birimlerinin davet edildiği bir toplantıda Komisyon görüşünün sunulmasına ve ardından Komisyon görüşü doğrultusunda, askı süresi içinde söz konusu plana itiraz edilmesine oy çokluğu ile,

 


Karar No  –  2:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Haftası Etkinlikleri kapsamında 27 Nisan 2008 günü Üniversite ve Odamız işbirliği ile “Roman-tik Atölye” adı altında; Ege Mahallesi’nde yaşayan Romanların, kültürel varlıklarını sürdürecek ve ekonomik açıdan devamlılıklarını sağlayacak bir proje geliştirmek amacıyla, şehir planlama ve mimarlık öğrencilerinin ortak çalışmalarını özendirecek, geliştirilen önerileri fikirden çizime birlikte aktaracak bir öğrenci atölyesi çalışması gerçekleştirilmesine ve atölyenin Yönetim Kurulu üyelerinden Tolga Çilingir, Ulaş Ş. Kılıçkaya ve DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlisi İrem Ayhan’ın yönetiminde düzenlenmesine oy birliği ile, 

karar verildi.

 

 

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)
Çekimser (Karar No–1)