11 Eylül 2007 – Toplantı No: 48

Yönetim Kurulu Toplantısı 

Toplantı No                     :  09/2007/48
Toplantı Tarihi               :  11.09.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları: 

Karar No  –  1:
16.03.2007 tarih ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.315 sayılı Kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında onaylanarak askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’na yönelik olarak, 27.04.2007 tarih ve 35.07.0070 sayı ile İzmir Büyükşehir Belediye nezdinde gerçekleştirdiğimiz itirazımız hakkında, ilgili idare tarafından itirazımızın değerlendirilip değerlendirilmediği yönünde tarafımıza resmi bir bilgi ulaşmadığı görüldü. Bu durumun söz konusu plana yönelik itirazımızın reddolduğu anlamını taşıması nedeniyle, 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’nın iptali için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne karşı, ilgili bölge idare mahkemesinde dava açmak hakkımızın doğduğu görüşüldü. Söz konusu 1/25000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı’na Şubemizce süresi içinde dava açılmasına, davanın açılabilmesi için Odamız Genel Merkezinden tarafımıza yetki verilmesinin talep edilmesine oy çokluğu ile, 

Karar No  –  2:
Çeşme-Alaçatı-Paşalimanı Kültür Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi 1/25.000 Çevre Düzeni Planı’nın iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı Danıştay’da açılmış olan davamız kapsamında, 14.09.2007 Cuma günü yerinde gerçekleştirilecek olan bilirkişi incelemesine Şubemiz adına Şube Sekreter Yardımcımız Berrin Arıcan’ın katılmasına oy birliği ile, 

Karar No  –  3:
Şubemizde yürütülen Netcad meslek içi eğitim seminerleri 2. Dönemi hazırlıklarına yönelik olarak gerçekleştirilen anket ve değerlendirme çalışmalarının, Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Zeki Yıldırım tarafından incelenmesine; seminerin 2. Dönem programının yapılması konusunda kendisine yetki verilmesine ve seminerin 1. Dönemini tamamlayan katılımcıların isimlerinin Genel Merkezimize bildirilerek, ilgili isimler için düzenlenmiş katılım belgelerinin Şubemize iletilmesinin talep edilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  4:
01.08.2007 tarih ve 35.07.0114 sayılı yazımız ile Genel Merkezimize ilettiğimiz, Şubemizce “Farklı ‘Renk’lerin Mekânı: Kentler” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmesi talebimize cevaben Genel Merkezimizden iletilen 06.08.2007 tarih ve 05/569 sayılı yazı görüşüldü. Söz konusu yazıda, konuya ilişkin Şubemiz talebinin olumlu bulunduğu ve “ödül olarak ilk üç eser sahibine fotoğraf sanatçılarının albümlerini, yayınlarını içeren fotoğrafçılık ile ilgili bir setin hazırlanarak verilmesinin” önerildiği anlaşıldı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen yarışmada ödül olarak ilk üç eser sahibine toplam 1800 YTL. (900+600+300) ödeme yapıldığı dikkate alınarak, bu tür yarışmalarda ödüllendirme biçiminin yarışmacıların katılımında önemli bir teşvik unsuru olduğu gereğinden hareketle, geçen yıl yarışmaya gösterilen ilginin bu yıl sağlanmasında zorlanılacağı öngörüsü doğrultusunda organizasyondan vazgeçilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  5:
8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri çerçevesinde her yıl verilmekte olan “Kent Planlama Basın Ödülleri” için, bölgemizdeki yerel basın kuruluşları ve mensupları yanı sıra ulusal basına ilişkin önerilerimizi talep eden 27.08.2007 tarih ve 04/583 sayılı Genel Merkezimiz yazısı görüşüldü. “Kent Planlama Basın Ödülleri” için Genel Merkezimize iletilmek üzere;

  • Kent ve bölge planlama bilimi ile mesleğin bilimsel ve teknik görüşlerine duyarlılık göstermesi nedeniyle, ulusal basında BİRGÜN GAZETESİ,
  • Kentsel sorunları gündeme taşıyıp izlemesi, mesleğimizin olması gereken genel etiğine ve duyarlılıklarına paralel düşünceleri ifade etmesi nedeniyle, yerel basında Akşam Gazetesi Ege Eki Köşe Yazarı CENGİZ TÜRKSOY,
  • Kent kültürüne ve kentlilik bilincine olumlu katkıda bulunması nedeniyle, yerel basında DEMOKRAT RADYO’nun

önerilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  6:
Narlıdere Beldiyesi’nden iletilen, 2,5 hektarlık bölgede koruma amaçlı imar planlarının dışarıdan temin edilecek olması nedeniyle planları hazırlayacak olan şehir plancısı müellif grubunun Şubemizden sorulduğu 07.09.2007 tarihli faks görüşüldü. İlgili idareye planların hangi müellif gruplarınca hazırlanabileceğini belirleyen yetkili kurumun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olduğunun ve “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik”in bu konularda rehberlik yapabileceğinin bildirilmesine oy birliği ile, 

Karar No  –  7:
Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve Nato Enfrastrüktür Bölge Başkanlığı’nın 24.08.2007 tarihli yazısında, imar planı çalışmalarında maliyet belirleyebilmek amacıyla Şubemizden talep edilen bilgilerin ilgili kuruma verilmesine oy birliği ile, karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)
Çekimser (Karar No – 1)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)
Çekimser (Karar No – 1)