10 Nisan 2006 – Toplantı No: 07

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  07/06
Toplantı Tarihi               :  10.04.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir 

Toplantı Kararları:

 

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Bilgilendirme (Koruma Kurulları, İKK ve Yüksek Yapılar İnceleme Komisyonları toplantılarına katılan yönetim kurulu üyelerimiz, yönetim kuruluna bilgilendirmede bulundu).   
  • Konak Belediyesi'nden gelen Uzundere Rekreasyon Projesi Yarışması sonuçları hakkında yönetim kurulu üyelerine bilgi verildi.

 

Karar No – 1:

6. Türkiye Şehircilik Kongresi'nin İzmir'de yapılacağının kesinleşmesi bilgisinin şifahen alınması üzerine Kongre Yürütme Komisyonu'na aşağıdaki isimlerin bildirilmesine oy birliği ile,

  1. Tolga Çilingir
  2. Zühre Çelik
  3. Ulaş Şansal Kılıçkaya
  4. Beril Özalp
  5. Ömer Selvi

Karar No – 2:

07.04.2006 tarihli Üyemiz Meral BAYSAL'ın dilekçesinde, 07.01.2006 tarih 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik"in 5. Maddesinde "Her ölçekteki ve türdeki planlar" ile "Plan revizyonları ve değişikliklerinin de" belge uygulamasına tabi olduğu; 2. Maddede ise bu yönetmeliğin, "Belediye sınırları ile mücavir alan sınırları içinde" uygulanması gerektiğinin hükme bağlandığı; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki uygulamaların söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak sürdürüldüğü; plan değişikliği taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılması sürecinde müellif karnesi talep edilmediğinin gözlendiği belirtilmiştir. Konunun tarafımızca incelenebilmesi için söz konusu yönetmelik kapsamında yapılan uygulamaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı ile sorulmasına oy birliği ile,

Karar No – 3:

03.04.2006 tarihli Şehir Planlama Öğrencileri Buluşması İzmir Komisyonu adına Özlem POSLUOĞLU'nun dilekçesinde belirtilen, 13-16 Mayıs 2006 tarihleri arasında İYTE Güzelbahçe Kampusunda yapılacak olan "3.Ulusal Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Buluşması"nda barınma için İYTE kampusu içindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtları kullanılacağı ve şehir dışından gelen öğrencilerin barınma giderlerinin Odamız tarafından karşılanması isteminin, Odamız Genel Merkez nezdinde değerlendirilmesi ve konunun Odamız Genel Merkezine harcama giderlerinin bulunduğu söz konusu dilekçe ile beraber iletilmesine oy birliği ile,

Karar No – 4:

13.03.2006 tarih ve 189 sayılı "Karşıyaka ve Konak Belediyelerine yapılan itirazların; plan notlarının genelde uygulamada sorun yaratması ve kent merkezi olarak belirlenen fonksiyonların onaylı planın TAKS ve KAKS değerleriyle gerçekleştirilememesi nedenleriyle yeniden düzenlenerek hazırlanan İzmir Yeni Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun Oybirliği ile kabulüne ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (Pl.741) OYÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ."  şeklindeki Meclis Kararı ile uygun görülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile bir önceki Nazım İmar Planının, plan notlarının, lejantının, raporunun ve söz konusu Meclis Kararının 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımıza ivedilikle istenmesine oy birliği ile,

Karar No – 5:

Son günlerde mesleğimize yönelik yazılar yazan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekinci ve Cumhuriyet Gazetesi Yönetim Kurulu'na karşı Odamız İstanbul Şubesi'nden gelen imza toplanmasına ilişkin yazının çoğaltılıp, Şubemize gelen üyelerce imzalanmasının sağlanmasına oy birliği ile,

 

Karar No – 6:

İzmir Şubesi olarak periyodik olarak çıkartmayı düşündüğümüz "Kent Gündemi" benzeri ve konuları İzmir ve Ege Bölgesi ağırlıklı olacak bir dergi için; resmi izin prosedürleri, finansmanı ve yayın kurulu konularında bilgi almak için Odamız İstanbul Şubesine bir yazı yazılmasına oy birliği ile,

Karar No – 7:

Şubemiz etkinliklerinin belgelenmesi, bunların haber bültenlerine ve Şubemiz internet sitesine aktarılması ile ilgili görsel malzeme desteği konusunda büyük bir eksiklik hissedilmektedir. Bu nedenle, gerek yerel gündemin takibinde, basın açıklamaları ve basın toplantılarında gerekse düzenlenecek kongre ve seminerlerde kullanılmak üzere dijital fotoğraf makinesi ihtiyacımızı belirten bir yazının Odamız Genel Merkezine yazılmasına oy birliği ile,

Karar No – 8:

Bir sonraki toplantının, 30. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu ve 6.Türkiye Şehircilik Kongresi hakkındaki görüşmeler gündemi ile Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmir'de bulunan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlarına duyurularak 17 Nisan 2006 saat:16.00'da şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan

(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan

(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman

(Katılmadı)

 

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman

(İmza)

 

Zeki YILDIRIM
Üye

(İmza)

Sena ERKAN
Üye

(Katılmadı)

 

Beril ÖZALP
Üye

(İmza)