09 Ocak 2007 – Toplantı No:29

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/29
Toplantı Tarihi                :  09.01.2007 Salı
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Belkahve bölgesinde faaliyet gösteren taş ocakları ile ilgili toplantısına katılan Tolga Çilingir konuya ilişkin bilgi verdi.
  • Ege Palas konusundaki gelişmeler ve İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tavrı konusu görüşüldü. Kurul tavrı konusunda ilgili Yüksek Kurula uyarı niteliğinde bir yazı iletilip iletilemeyeceğinin, Genel Merkezimize danışılarak hukuki dayanaklarının araştırılması gerektiği belirtildi.
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 08.01.2007 tarih ve 16/434 sayılı yazı ile İzmir'in EXPO 2015 Adaylık Sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Tayland Bangkok ve Chiang Mai – EXPO Gezisi'ne Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tolga Çilingir'i davet etmesi konusunda Tolga Çilingir bilgi verdi. 

 

Karar No  –  1:

24.08.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Yeni Kent Merkezi Nazım İmar Planı Revizyonuna karşı, 22.09.2006 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdinde itirazımızı bildirmiş olup, itirazımıza bir yanıt verilmediği gibi, yeni bir işlem de tesis edilmediğinden, söz konusu plan revizyonuna Şubemizce dava açılabilmesi için Odamız Genel Merkezinden tarafımıza yetki verilmesinin talep edilmesine, dava açma yetkisi Şubemize verildiği taktirde Avukat Şehrazat Mercan adına vekalet çıkartılarak ilgili idare mahkemesinde konuya ilişkin davanın açılmasına oy birliği ile,

Karar No  –  2:

Genel Merkezimizin 25.12.2006 tarih ve 08/907 sayılı yazısı ve 28.12.2006 tarih ve 08/915 sayılı yazısı ile Fethiye'de Serbest Şehircilik Hizmeti veren üyelerimizin 27.11.2006 tarihli dilekçesi okundu. Konuyla ilgili olarak 27.01.2007 tarihinde Fethiye'de ve 28.01.2007 tarihinde Aydın'da; ilgili üyelerimizin bilgilendirilerek katılımlarının sağlanarak yerinde incelemelerde bulunulmasına, Fethiye'de gerçekleştirilecek toplantı ile Mesleki Denetim Görevliliği Eğilimi belirlenmesine ve bu konuda Tolga Çilingir, Sabri Yüksel, Zühre Çelik, Hakan Küçükkılıç ve Berrin Arıcan'ın görevlendirilmesine oy birliği ile,

Karar No  –  3:

Marmara Fuarcılık'ın 04.12.2006 tarih ve 002/11-80 sayılı yazısı ile Şubemizi "Kent's Fuarları"na bedelsiz olarak davet etmesi konusunda, fuara katılım için gerekli firma sözleşmesinin istenerek sözleşmenin Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olan Odamız açısından uygunluğu Şubemiz Saymanı Ulaş Kılıçkaya tarafından değerlendirilerek konu hakkında karar verme yetkisinin kendisine bırakılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)